Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ

УДК 336.767
ББК 65.263.12
У 67

Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б., Леонов Д.А.
Управління активами в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015.- 276 с.

ISBN 978-966-8925-14-6

Навчальний посібник підготовлено відповідно до спеціалізованої програми навчання фахівців з питань управління активами, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Навчальний посібник розрахований на осіб, які проходять навчання та претендують на отримання кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань управління активами інституційних інвесторів, фахівців фінансових установ, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №11 від 24.11.2014 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №10 від 28.11.2014 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №1667 від 09.12.2014 р.


ЗМІСТ

1. Основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування
1.1.Законодавче регулювання діяльності з управління активами ІСІ. Закон України «Про інститути спільного інвестування»
1.2.Класифікація ІСІ
1.3.Учасники ІСІ та посадові особи ІСІ
1.4.Поняття активів ІСІ
1.5.Суб’єкти, що здійснюють діяльність з управління активами ІСІ. Інші особи, що обслуговують ІСІ
1.6.Державне регулювання діяльності із спільного інвестування

2. Порядок створення та діяльності корпоративного фонду
2.1.Правовий статус корпоративного фонду. Заснування корпоративного фонду, установчі збори фонду. Внутрішні документи корпоративного фонду
2.2.Органи корпоративного фонду
2.3. Припинення корпоративного фонду, розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації

3. Порядок створення та діяльності пайового фонду
3.1. Правовий статус пайового фонду. Створення пайового фонду та його регламент
3.2.Функціонування пайового фонду. Участь у пайовому фонді
3.3. Припинення пайового фонду. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації

4. Активи інституту спільного інвестування
4.1. Склад і структура активів інституту спільного інвестування. Загальні вимоги щодо складу активів ІСІ
4.2. Вимоги та обмеження щодо структури активів диверсифікованих ІСІ
4.3. Вимоги щодо структури активів недиверсифікованих та венчурних ІСІ. Вимоги щодо складу та структури різновидів спеціалізованих фондів
4.4. Порядок і періодичність визначення чистих активів ІСІ. Оформлення результату розрахунку чистих активів. Державний контроль за своєчасністю і повнотою розрахунків чистих активів ІСІ

5. Цінні папери ІСІ, порядок їх випуску та обігу
5.1.Загальні положення про цінні папери ІСІ
5.2. Розміщення цінних паперів ІСІ
5.3. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів ІСІ. Реєстрація проспекту емісії та реєстрація випуску цінних паперів ІСІ
5.4. Порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ
5.5. Особливості обігу цінних паперів ІСІ
5.6. Викуп цінних паперів ІСІ. Достроковий викуп та викуп при подовженні діяльності фонду. Припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ

6. Аналіз та оцінювання вартості активів
6.1. Основні підходи до оцінювання активів згідно зі стандартами оціночної діяльності: витратний, дохідний, порівняльний
6.2.Загальні теоретичні засади оцінювання фінансових активів. Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти
6.3.Оцінка доцільності інвестування. Чистий приведений дохід. Внутрішня норма доходності
6.4.Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів
6.5. Поняття фундаментального та технічного аналізу на ринку цінних паперів
6.6. Оцінка вартості облігацій
6.7. Оцінка вартості акцій. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики емітента
6.8. Оцінка вартості похідних ЦП
6.9. Нормативні правила оцінки активів ІСІ при визначенні чистих активів фонду

7. Організація діяльності компанії з управління активами та її взаємодії з іншими особами, які обслуговують ІСІ
7.1.Основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами
7.2.Функції та обов’язки осіб, що здійснюють управління активами
7.3. Обмеження діяльності компанії з управління активами
7.4. Вимоги до договору про управління активами
7.5.Винагорода компанії з управління активами. Склад витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів ІСІ. Розмір витрат, що відшкодовується компанії з управління активами
7.6. Відповідальність компанії з управління активами. Особливості відшкодування компанією з управління активами заподіяних інвесторам збитків. Вимоги до резервного фонду компанії з управління активами
7.7. Організація внутрішнього аудиту в компанії з управління активами
7.8. Взаємодія компанії з управління активами з іншими особами, що здійснюють обслуговування активів ІСІ – зберігачем, оцінювачем аудитором

8. Регулювання та контроль діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів
8.1.Суб’єкти системи недержавного пенсійного забезпечення
8.2. Особливості видачі та анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів
8.2.1.Компанія з управління активами
8.2.2. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду
8.2.3.Умови отримання банком ліцензії на провадження діяльності з управління активами
8.2.4. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів
8.3. Державні органи, що здійснюють регулювання та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення
8.4. Винагорода за надання послуг з управління активами НПФ. Заміна особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів
8.5. Склад та структура активів пенсійних фондів
8.6.Застосування вимог до осіб, що здійснюють діяльність з управління активами щодо дотримання ними структури пенсійних активів
8.7. Особливості відшкодування особою, що управляє активами НПФ заподіяних збитків
8.8. Порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами НПФ

9. Розкриття інформації про діяльність ІСІ та звітність компанії з управління активами
9.1.Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування. Веб-сайт компанії з управління активами
9.2. Порядок надання до НКЦПФР компанією з управління активами інформації про власну діяльність та про діяльність ІСІ, активами яких управляє компанія

10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів
10.1. Загальні вимоги до процедури отримання ліцензій на провадження професійної діяльності з управління активами
10.2. Порядок та умови видачі ліцензії, її переоформлення, видачі дубліката та копії
10.3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності з управління активами. Вимоги до внутрішніх документів компанії
10.4. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії
10.5. Вимоги щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

11. Пруденційні нормативи професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
11.1. Пруденційні нормативи, що застосовуються до юридичних осіб, що провадять діяльність з управління активами, порядок їх розрахунку
11.2.Визначення рівня ризику юридичних осіб, що провадять діяльність з управління активами
11.3. Подання до НКЦПФР юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інформації про результати розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснювався розрахунок таких показників. Контроль за дотриманням пруденційних нормативів
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
Базовий курс
07.05.2024 - 09.05.2024
Підсумковий іспит - 09.05.2024

Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
15.04.2024 - 26.04.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
22.04.2024 - 03.05.2024
Підсумковий іспит - 03.05.2024

Практичні вміння та навички
06.05.2024 - 17.05.2024
Підсумковий іспит - 17.05.2024


Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
квітень 2024 року

Практичні вміння та навички
квітень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
квітень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку