Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Історія УІРФР


ІСТОРІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Український інститут розвитку фондового ринку функціонує при Київському національному економічному університеті як науково-дослідна установа та вищий навчальний заклад державної форми власності для надання вищої освіти за магістерськими програмами, виконання функцій центру підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів підприємств та установ, а також викладачів вищих навчальних закладів та навчальних центрів, які спеціалізуються на надані інформаційно-консультаційних послуг фахівцям фінансових установ.

Інститут під назвою «Вища школа підприємництва (мале державне підприємство)», було створено наказом ректора Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка від 8 липня 1991 року №01-271 і перейменовано в «Український інститут розвитку фондового ринку» наказом ректора Київського національного економічного університету від 19 березня 1997 р. №100.

Створення Українського інституту розвитку фондового ринку (УІРФР) проходило за підтримки Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також провідних вітчизняних фінансово-кредитних установ.

За час, що минув від заснування УІРФР, вирішені всі організаційні та методичні питання його функціонування. Створена сучасна матеріально-технічна база, розроблений план розвитку інституту на перспективу, навчальні плани, методичне забезпечення з усіх навчальних дисциплін, сформована та постійно поповнюється власна бібліотека навчальної, методичної, нормативної та періодичної літератури.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку УІРФР визначено Навчально-методичним центром Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Український інститут розвитку фондового ринку як Навчально-методичний центр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює:

 • підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються НКЦПФР;
 • організацію стажування викладачів з питань фондового ринку, корпоративного управління, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються НКЦПФР;
 • організацію та методологічне забезпечення роботи екзаменаційних комісій з проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління та фахівців учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями;
 • координацію роботи регіональних екзаменаційних комісій з атестації фахівців з питань фондового ринку;
 • організацію здійснення тестування;
 • інші завдання з питань підготовки фахівців фондового ринку, визначених законодавством.

Український інститут розвитку фондового ринку – вищий навчальний заклад, який має безстрокову ліцензію на здійснення освітньої діяльності, видану Міністерством освіти і науки України, і здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • вища освіта – підготовка магістрів в галузі знань Економіка та підприємництво за спеціальністю «Фінанси і кредит»;
 • підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління;
 • впровадження багатопрофільної системи заходів освіти з підготовки (підвищення кваліфікації) та атестації спеціалістів у галузі фондового ринку відповідно до договорів з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за програмами навчання фахівців з торгівлі цінними паперами, організації торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, клірингової діяльності, управління активами, управління іпотечним покриттям, головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку;
 • підвищення кваліфікації фахівців як Навчально-методичний центр таких професійних об’єднань:
  • Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ)
  • Асоціації «Українські Фондові Торговці» (АУФТ)
  • Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД)
  • Асоціації юристів фондового ринку (АЮФР)
  • Асоціації учасників фондового ринку України (АУФРУ)
  • Всеукраїнської асоціації лізингу «УКРЛІЗИНГ»
  • Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ)
  • Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
  • Всеукраїнської асоціації ломбардів (ВАЛ)
  • Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів (НАПФА)
  • Аудиторської палати України (АПУ)
  • Агентства з розвитку вексельного ринку
  • Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA)

На базі УІРФР працює Екзаменаційна комісія Українського інституту розвитку фондового ринку, яка проводить іспити з видачею кваліфікаційного посвідчення на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку за спеціалізаціями:

 • фахівець з питань торгівлі цінними паперами;
 • фахівець з питань організації торгівлі цінними паперами;
 • фахівець з питань депозитарної діяльності;
 • фахівець з питань клірингової діяльності;
 • фахівець з управління активами;
 • фахівець з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • фахівець з питань діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 • головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку.

Український інститут розвитку фондового ринку має значний досвід формування та провадження коротко- та середньострокових навчальних програм з економіки та управління бізнесом.

Зокрема інститутом, на замовлення органів державної влади та управління (ДКЦПФР (НКЦПФР), Держфінпослуг (Нацфінпослуг), Фонду державного майна України), а також галузевих професійних асоціацій розроблялися блочно-модульні програми для підготовки окремих категорій фахівців та цільових груп фахівців з питань організації діяльності небанківських фінансових установ, залучення та управління інвестиціями на підприємстві, корпоративного управління, оподаткування та бухгалтерського обліку, здійснення фінансового моніторингу.

Український інститут розвитку фондового ринку є суб’єктом видавничої справи (Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК №2321 від 19.10.2005) та, наразі, за цим напрямком діяльності здійснює видання:

Фахівці УІРФР активно займаються дослідницькою діяльністю та забезпечують:

 • проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій і семінарів на замовлення міжнародних організацій (ПРООН, проектів Світового Банку, USAID та ЄС), органів державної влади (комітетів ВРУ, НКЦПФР, ФДМУ, МОНУ тощо) та професійних об'єднань–партнерів УІРФР;
 • надання інформаційно-консультаційних та експертних послуг в сфері фінансового ринку та корпоративного управління.

Для забезпечення навчального процесу в УІРФР створено кафедру фондового ринку та корпоративного управління на якій працюють висококваліфіковані фахівці, які мають наукові ступені та вчені звання, а також досвід практичної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Крім штатних фахівців до викладання на окремих професійно спрямованих програмах залучаються висококваліфіковані фахівці, які працюють в сфері до якої належать відповідні напрямки професійної діяльності слухачів УІРФР, зокрема, працівники відповідних професійних організацій (об’єднань), органів державної влади та управління, наукових установ.

Фахівці, які долучаються до викладання окремих тем програм підвищення кваліфікації, зазвичай мають практичний досвід такої діяльності та, за наявності встановлених законодавством вимог, відповідні документи, які підтверджують їх кваліфікацію у цій сфері (сертифікати, кваліфікаційні свідоцтва, тощо).

Український інститут розвитку фондового ринку в своїй діяльності спирається також на професорсько-викладацький та науково-методичний потенціал свого засновника - ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

13.12.2021 - 23.12.2021
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу) та головних бухгалтерів
24.12.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

20.12.2021 - 23.12.2021
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу)
24.12.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку