Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Історія УІРФР


ІСТОРІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Український інститут розвитку фондового ринку функціонує при Київському національному економічному університеті як науково-дослідна установа та вищий навчальний заклад державної форми власності для надання вищої освіти за магістерськими програмами, виконання функцій центру підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів підприємств та установ, а також викладачів вищих навчальних закладів та навчальних центрів, які спеціалізуються на надані інформаційно-консультаційних послуг фахівцям фінансових установ.

Інститут під назвою «Вища школа підприємництва (мале державне підприємство)», було створено наказом ректора Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка від 8 липня 1991 року № 01-271 і перейменовано в «Український інститут розвитку фондового ринку» наказом ректора Київського національного економічного університету від 19 березня 1997 р. № 100.

Створення Українського інституту розвитку фондового ринку (УІРФР) проходило за підтримки Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також провідних вітчизняних фінансово-кредитних установ.

За час, що минув від заснування УІРФР, вирішені всі організаційні та методичні питання його функціонування. Створена сучасна матеріально-технічна база, розроблений план розвитку інституту на перспективу, навчальні плани, методичне забезпечення з усіх навчальних дисциплін, сформована та постійно поповнюється власна бібліотека навчальної, методичної, нормативної та періодичної літератури.

З 2001 по 2022 рік УІРФР було визначено Навчально-методичним центром Державної (Національної) комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Український інститут розвитку фондового ринку як Навчально-методичний центр Державної (Національної) комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснював:

 • підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються НКЦПФР;
 • організацію стажування викладачів з питань фондового ринку, корпоративного управління, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються НКЦПФР;
 • організацію та методологічне забезпечення роботи екзаменаційних комісій з проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління та фахівців учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями;
 • координацію роботи регіональних екзаменаційних комісій з атестації фахівців з питань фондового ринку;
 • організацію здійснення тестування;
 • інші завдання з питань підготовки фахівців фондового ринку, визначених законодавством.

Український інститут розвитку фондового ринку – вищий навчальний заклад, який має безстрокову ліцензію на здійснення освітньої діяльності, видану Міністерством освіти і науки України, і здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • вища освіта – підготовка магістрів в галузі знань Економіка та підприємництво за спеціальністю «Фінанси і кредит»;
 • підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління;
 • впровадження багатопрофільної системи заходів освіти з підготовки (підвищення кваліфікації) та атестації спеціалістів у галузі фондового ринку відповідно до договорів з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за програмами навчання фахівців з торгівлі цінними паперами, організації торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, клірингової діяльності, управління активами, управління іпотечним покриттям, головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку;
 • підвищення кваліфікації фахівців як Навчально-методичний центр таких професійних об’єднань:
  • Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ)
  • Асоціації «Українські Фондові Торговці» (АУФТ)
  • Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД)
  • Асоціації юристів фондового ринку (АЮФР)
  • Асоціації учасників фондового ринку України (АУФРУ)
  • Всеукраїнської асоціації лізингу «УКРЛІЗИНГ»
  • Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ)
  • Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
  • Всеукраїнської асоціації ломбардів (ВАЛ)
  • Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів (НАПФА)
  • Аудиторської палати України (АПУ)
  • Агентства з розвитку вексельного ринку
  • Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA)

На базі УІРФР працює Екзаменаційна комісія Українського інституту розвитку фондового ринку, яка проводить іспити за програмами системи безперервного професійного розвитку фахівців на ринках капіталу та організованих товарних ринках за напрямами кваліфікації:

 • діяльність з управління активами інституційних інвесторів (управління активами);
 • діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • діяльність, пов'язана з бухгалтерським обліком професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках.

Український інститут розвитку фондового ринку має значний досвід формування та провадження коротко- та середньострокових навчальних програм з економіки та управління бізнесом.

Зокрема інститутом, на замовлення органів державної влади та управління (ДКЦПФР (НКЦПФР), Держфінпослуг (Нацфінпослуг), Фонду державного майна України), а також галузевих професійних асоціацій розроблялися блочно-модульні програми для підготовки окремих категорій фахівців та цільових груп фахівців з питань організації діяльності небанківських фінансових установ, залучення та управління інвестиціями на підприємстві, корпоративного управління, оподаткування та бухгалтерського обліку, здійснення фінансового моніторингу.

Український інститут розвитку фондового ринку є суб’єктом видавничої справи (Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 2321 від 19.10.2005) та, наразі, за цим напрямком діяльності здійснює видання:

Фахівці УІРФР активно займаються дослідницькою діяльністю та забезпечують:

 • проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій і семінарів на замовлення міжнародних організацій (ПРООН, проектів Світового Банку, USAID та ЄС), органів державної влади (комітетів ВРУ, НКЦПФР, ФДМУ, МОНУ тощо) та професійних об'єднань–партнерів УІРФР;
 • надання інформаційно-консультаційних та експертних послуг в сфері фінансового ринку та корпоративного управління.

Для забезпечення навчального процесу в УІРФР створено кафедру фондового ринку та корпоративного управління на якій працюють висококваліфіковані фахівці, які мають наукові ступені та вчені звання, а також досвід практичної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Крім штатних фахівців до викладання на окремих професійно спрямованих програмах залучаються висококваліфіковані фахівці, які працюють в сфері до якої належать відповідні напрямки професійної діяльності слухачів УІРФР, зокрема, працівники відповідних професійних організацій (об’єднань), органів державної влади та управління, наукових установ.

Фахівці, які долучаються до викладання окремих тем програм підвищення кваліфікації, зазвичай мають практичний досвід такої діяльності та, за наявності встановлених законодавством вимог, відповідні документи, які підтверджують їх кваліфікацію у цій сфері (сертифікати, кваліфікаційні свідоцтва, тощо).

Український інститут розвитку фондового ринку в своїй діяльності спирається також на професорсько-викладацький та науково-методичний потенціал свого засновника - ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку