Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

УДК 336.761.6
ББК 65.264.33
Д 35

Леонов Д.А., Радзієвська В.М., Хоружий С.Г., Хоружий К.С.
Депозитарна діяльність в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2014.- 300 с.

ISBN 978-966-8925-13-9

Навчальний посібник підготовлено відповідно до спеціалізованої програми навчання фахівців з питань депозитарної діяльності, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Навчальний посібник розрахований на осіб, які проходять навчання та претендують на отримання кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань депозитарної діяльності, фахівців фінансових установ, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №11 від 24.11.2014 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №10 від 28.11.2014 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №1666 від 09.12.2014 р.


ЗМІСТ

1. Депозитарний облік цінних паперів
1.1. Правові особливості обігу цінних паперів
1.2. Інфраструктура для обігу цінних паперів
1.3. Виконання договорів щодо бездокументарних цінних паперів
1.4. Депозитарна система

2. Основні функції професійних учасників депозитарної системи
2.1. Депозитарні установи
2.2. Центральний депозитарій
2.3. Національний банк України як учасник депозитарної системи
2.4. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках

3. Рахунки у цінних паперах
3.1. Види рахунків у цінних паперах
3.2. Управління рахунком у цінних паперах
3.3. Відкриття рахунку у цінних паперах

4. Обслуговування обігу цінних паперів у депозитарній системі
4.1. Система депозитарного обліку цінних паперів
4.2. Класифікація депозитарних операцій
4.3. Облікові депозитарні операції
4.4. Обтяження цінних паперів зобов'язаннями
4.5. Вимоги до розпоряджень депонентів
4.6. Реєстрація розпоряджень депонентів в системі депозитарного обліку

5. Обслуговування корпоративних операцій емітента
5.1. Види послуг щодо обслуговування корпоративних операцій емітента
5.2. Обслуговування розміщення цінних паперів
5.3. Обслуговування викупу випущених емітентом цінних паперів
5.4. Обслуговування дроблення, консолідації або зміни номінальної вартості цінних паперів
5.5. Обслуговування анулювання, конвертації та погашення цінних паперів

6. Ліцензійні умови провадження депозитарної і клірингової діяльності
6.1. Види ліцензій
6.2. Поєднання видів професійної діяльності на ринку цінних паперів
6.3. Строк дії ліцензії
6.4. Закінчення строку дії ліцензії
6.5. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником при отриманні ліцензії
6.6. Розмір плати щодо ліцензування
6.7. Умова членства в об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів
6.8. Вимоги до документів щодо ліцензії на окремі види депозитарної діяльності
6.9. Додаткові вимоги щодо організації роботи спеціалізованого структурного підрозділу банку
6.10. Вимоги до наявності приміщення
6.11. Умови видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
6.12. Умови видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
6.13. Умови видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
6.14. Умови видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності
6.15. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрація внутрішніх документів
6.16. Видача копії ліцензії
6.17. Переоформлення ліцензії
6.18. Видача дубліката ліцензії
6.19. Припинення ліцензіата

7. Подання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності
7.1. Загальні вимоги щодо складання та подання адміністративних даних
7.2. Склад Даних та строки їх подання

8. Пруденційний нагляд за депозитарною діяльністю та вимоги до системи управління ризиками
8.1. Загальні положення щодо пруденційного нагляду
8.2. Ризики депозитарної та клірингової діяльності
8.3. Показники для кількісного вимірювання та оцінки фінансових ризиків
8.4. Розрахунок показників для кількісного вимірювання та оцінки фінансових ризиків
8.5. Нормативні значення показників для кількісного вимірювання та оцінки фінансових ризиків
8.6. Вимоги до внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків установи
8.7. Звітування щодо дотримання пруденційних нормативів

9. Обслуговування депозитарною установою активів інституційних інвесторів
9.1. Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних інвесторів
9.2. Вимоги до договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування
9.3. Провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
9.4. Провадження діяльності із зберігання активів недержавних пенсійних фондів

10. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів
10.1. Види розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
10.2. Система звірки договорів щодо цінних паперів
10.3. Одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів
10.4. Здійснення клірингу та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
10.5. Провадження клірингової діяльності

11. Припинення провадження депозитарної діяльності
11.1. Загальні вимоги до депозитарної установи у разі припинення провадження нею депозитарної діяльності
11.2. Обрання особи, що забезпечуватиме обслуговування депонентів, які не закрили свої рахунки в цінних паперах
11.3. Порядок дій у разі припинення провадження депозитарною установою депозитарної діяльності
11.4. Умови приймання уповноваженим на зберігання документів, баз даних
11.5. Оформлення документів та баз даних, що передаються
11.6. Порядок приймання документів та баз даних уповноваженим суб'єктом
11.7. Зарахування цінних паперів, що обліковувались на незакритих рахунках

12. Подання повідомлень про відкриття та закриття рахунків платників податків у фінансових установах
12.1. Вимоги до подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків
12.2. Підстави для відмови у взятті рахунку на облік
12.3. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків

13. Зміна форми існування цінних паперів, переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред`явника в іменні акції
13.1. Зміна форми існування цінних паперів
13.2. Порядок дій емітента, Центрального депозитарію та депозитарних установ під час проведення конвертації акцій

14. Порядок забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі
14.1. Прийняття рішення про забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі
14.2. Депонування глобального сертифіката та проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму в системі депозитарного обліку
14.3. Відкриття емітентом рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі

15. Організація діяльності Центрального депозитарію та депозитарної установи
15.1. Вимоги до керівників та працівників
15.2. Умови та порядок зберігання та захисту інформації системи депозитарного обліку
15.3. Внутрішні документи
15.4. Вимоги до програмного та технічного забезпечення
15.5. Операційний день
15.6. Вимоги до змісту внутрішніх документів депозитарної установи
15.7. Система управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності: ризики, які виникають при провадженні депозитарної діяльності
15.8. Доступ, розкриття та нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

16. Інформаційні технології для здійснення депозитарної діяльності
16.1. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис
16.2. Порядок обігу, зберігання та знищення електронних документів
16.3. Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку
16.4. Використання програмних продуктів для забезпечення провадження депозитарної діяльності
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку