Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

УДК 346:334.78(075.8)
ББК X404.013.11(4 Укр)
С 41

Січевлюк В.А.
Корпоративне право: Навчальний посібник/Січевлюк В.А. -К.: УІРФР, 2019. -462 с.

ISBN 978-966-8925-20-7

У навчальному посібнику висвітлені питання правового регулювання корпоративних відносин в Україні. Аналізуються теоретичні аспекти корпоративного права, викладено зміст чинних нормативно-правових актів корпоративного законодавства, мають місце посилання на історію становлення основних інститутів корпоративного права України, також аналізується практика діяльності корпоративних господарських організацій в Україні та відповідний іноземний досвід корпоративного правового регулювання.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних закладів освіти, а також підприємців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристів-практиків.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №1 від 08.10.2018 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №1 від 16.11.2018 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №35 від 29.01.2019 р.


ЗМІСТ

Передмова
Список використаних скорочень

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Тема 1. Корпорації: історія виникнення, сучасне розуміння та класифікація
§1.1. Історія виникнення корпорацій
§1.2. Сучасне розуміння корпорації
§1.3. Класифікація корпоративних організацій
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 2. Основні поняття, інститути та джерела корпоративного права
§2.1. Норми корпоративного права та об’єктивне корпоративне право
§2.2. Корпоративні правовідносини
§2.3. Поняття і система суб’єктивних корпоративних прав, обов’язків та інтересів
§2.4. Джерела корпоративного права
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 3. Оглядова характеристика правового становища основних видів корпоративних господарських організацій
§3.1. Загальна характеристика правового становища господарського товариства
§3.2. Правове становище кооперативної господарської організації
§3.3. Правова характеристика сільськогосподарського підприємства, заснованого у корпоративній організаційній формі
§3.4. Загальний опис правового статусу корпоративних установ спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення
§3.5. Характеристика корпоративного устрою об’єднання підприємств та холдингу
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Тема 4. АТ: особливості правового становища, способи утворення
§4.1. Статусні характеристики АТ, що закріплені у законодавстві України
§4.2. Утворення АТ: поняття та способи
§4.3. Правове регулювання утворення АТ шляхом заснування
§4.4. Утворення АТ шляхом реорганізації
§4.5. Особливості утворення АТ у процесі приватизації (корпоратизації) та шляхом реорганізації унітарних державних підприємств
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 5. Майнова основа господарської діяльності та фінансові відносини АТ
§5.1. Правовий режим майна АТ
§5.2. Статутний капітал, фонди та чисті активи АТ
§5.3. Зміна розміру статутного капіталу АТ
§5.4. Прибуток і збитки АТ
§5.5. Правове регулювання використання майна АТ у його господарській діяльності
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 6. Корпоративне управління в АТ
§6.1. Корпоративне управління в АТ: поняття, суб’єкти та моделі
§6.2. Загальні збори акціонерів – вищий орган управління АТ
§6.3. Формування, структура та повноваження наглядової ради АТ
§6.4. Правове становище виконавчого та ревізійного органів АТ
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 7. Правовий режим інформації про АТ
§7.1. Інформація про АТ: поняття та види
§7.2. Правила персонального отримання акціонерами інформації про АТ
§7.3. Правове регулювання розкриття (оприлюднення) АТ інформації на фондовому ринку
§7.4. Правовий режим інсайдерської інформації про АТ
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 8. Правове регулювання ліквідації АТ
§8.1. Правове регулювання добровільної ліквідації АТ
§8.2. Підстави та процедура примусової ліквідації АТ
§8.3. Особливості ліквідації АТ у процедурі банкрутства
§8.4. Ліквідація АТ при проведенні процедур перетворення та приєднання
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 9. Особливості правового становища АТ - фінансових установ, а також інших спеціальних видів АТ
§9.1. Корпоративні особливості правового становища АТ-банків
§9.2. Корпоративна специфіка правового режиму АТ - професійних учасників фондового ринку
§9.3. Особливості корпоративного функціонування АТ - страховиків
§9.4. Специфіка корпоративного статусу державних (національних) акціонерних компаній та АТ із державною часткою
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 10. Особливості правового становища ТОВ та ТДВ
§10.1. Особливості регулювання процедури створення та ліквідації ТОВ (ТДВ)
§10.2. Поняття частки у статутному капіталі ТОВ (ТДВ) та її правовий режим
§10.3. Правове регулювання зміни складу учасників ТОВ (ТДВ)
§10.4. Органи управління ТОВ (ТДВ): особливості системи, компетенції та діяльності
§10.5. Специфіка майнових відносин ТОВ (ТДВ) та його учасників
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 11. Особливості правового становища ПТ та КТ
§11.1. Основні особливості правового становища ПТ як об’єднання осіб
§11.2. Правові особливості управління діяльністю ПТ
§11.3. Правила здійснення права на участь у ПТ
§11.4. Особливості правового становища КТ
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КООПЕРАТИВНИХ, КОЛЕКТИВНИХ ТА ІНШИХ СПЕЦИФІЧНИХ РІЗНОВИДІВ КОРПОРАТИВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Тема 12. Особливості правового становища окремих різновидів кооперативних господарських організацій та сільськогосподарських корпоративних підприємств
§12.1. Особливості корпоративного становища виробничого кооперативу
§12.2. Специфіка корпоративного становища кредитної спілки
§12.3. Корпоративні особливості КСП
§12.4. Правові особливості фермерського господарства як корпоративної господарської організації
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 13. Особливості правового становища корпоративних організацій у сфері спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення, а також об’єднань суб’єктів господарювання
§13.1. Специфіка правового становища корпоративного фонду
§13.2. Корпоративні особливості недержавного пенсійного фонду
§13.3. Специфіка корпоративного устрою об’єднань підприємств
§13.4. Особливості корпоративного становища холдингу
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

РОЗДІЛ 4. НАПРУЖЕНІ КОРПОРАТИВНІ СИТУАЦІЇ

Тема 14. Правове регулювання та практика захисту корпоративних прав і законних інтересів корпоративної господарської організації
§14.1. Законний інтерес корпоративної господарської організації щодо належного корпоративного управління: сутність та можливості захисту
§14.2. Захист майнових прав та інтересів корпоративної господарської організації як юридичної особи
§14.3. Правова охорона та захист права корпоративної господарської організації щодо збереження інформації з обмеженим доступом
§14.4. Правова охорона інтересу корпоративної господарської організації щодо належного складу учасників
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Тема 15. Корпоративні конфлікти. Здобуття корпоративного контролю. Недружнє поглинання
§15.1. Поняття корпоративного конфлікту. Класифікація корпоративних конфліктів
§15.2. Розвиток та механізми вирішення основних корпоративних конфліктів
§15.3. Законодавче регулювання здобуття значного та абсолютного корпоративного контролю в АТ
§15.4. Зовнішнє недружнє поглинання: поняття та передумови
§15.5. Основні засоби запобігання недружньому поглинанню та захисту від нього в корпоративній практиці України
Питання для самоконтролю
Завдання, задачі, практичні ситуації та проблемні питання

Приклади виконання завдань, задач, практичних ситуацій та проблемних питань
Законодавство
Керівні документи судових органів
Рекомендована література
Предметний покажчикПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку