Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

УДК 332.146:330.322

Фінансування місцевих інвестиційних проектів: Навчальний посібник/ Буряченко А.Є., Козак В.І., Леонов Д.А., Москівін С.О. та ін./ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2018.- 500 с.

ISBN 978-966-8925-22-1

Навчальний посібник спрямований на забезпечення засвоєння знань з організації фінансування місцевих інвестиційних проектів з урахуванням вимог національного законодавства. Посібник містить інформацію з теоретичних, нормативних та прикладних аспектів фінансування місцевих інвестиційних проектів щодо розробки бюджету розвитку об’єднаної територіальної громади, бізнес-плану місцевого інвестиційного проекту, способів залучення фінансових ресурсів для реалізації місцевих інвестиційних проектів, підготовки проспекту облігацій місцевих позик та комунальних підприємств, складання фінансової та бюджетної звітності, управління фінансовими ризиками при розробці та реалізації місцевих інвестиційних проектів.

Навчальний посібник розрахований на осіб, які проходять підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств з питань організації фінансового забезпечення розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад, фахівців фінансових установ, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №1 від 08.10.2018 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №1 від 16.11.2018 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №35 від 29.01.2019 р.ЗМІСТ

1. Фінанси місцевого самоврядування
1.1. Становлення та розвиток бюджетної системи України
1.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти
1.3. Програмно-цільовий метод бюджетування
1.4. Бюджетний процес та бюджетний календар
1.5. Організація фінансового контролю на місцевому рівні

2. Звітність про виконання місцевих бюджетів
2.1. Склад та періодичність подання фінансової та бюджетної звітності місцевих бюджетів
2.2. Фінансова звітність бюджетних установ, порядок складання та представлення
2.3. Облік та звітність дохідної частини місцевого бюджету
2.4. Звітність про виконання видаткової частини бюджету
2.5. Сучасні форми звітності та доступність інформації

3. Фінанси комунальних підприємств
3.1. Комунальне господарство в Україні
3.2. Організація фінансів комунальних підприємств (підприємств місцевого господарства) та специфіка їх прояву
3.3. Тарифна політика органів місцевого самоврядування
3.4. Фінансові ресурси комунальних підприємств (підприємств місцевого господарства)
3.5. Фінансові плани підприємств комунального господарства та їх взаємодія з місцевим бюджетом
3.6. Основні напрями реформування комунального сектора в Україні
3.7. Зарубіжний досвід функціонування підприємств муніципального господарства

4. Фінансова звітність комунальних підприємств
4.1. Загальні вимоги до фінансової звітності
4.2. Облікова політика підприємства
4.3. Баланс (звіт про фінансовий стан)
4.4. Звіт про фінансові результати
4.5. Звіт про рух грошових коштів
4.6. Звіт про власний капітал
4.7. Примітки до фінансової звітності
4.8. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
4.9. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

5. Місцеві запозичення
5.1. Сутність місцевих запозичень та умови їх здійснення
5.2. Форми місцевих запозичень
5.3. Порядок погодження Міністерством фінансів обсягу та умов здійснення місцевого запозичення
5.4. Вимоги до рішення міської ради про здійснення запозичення
5.5. Порядок надання місцевих гарантій
5.6. Порядок ведення реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
5.7. Порядок відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка
5.8. Розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення та надання місцевих гарантій
5.9. Прогноз доходів місцевого бюджету
5.10. Порядок здійснення емісії облігацій місцевих позик
5.11. Вимоги до рішення про емісію облігацій місцевих позик

6. Інвестиційне проектування
6.1. Поняття інвестицій
6.2. Поняття проекту
6.3. Поняття, призначення, основні характеристики інвестиційного проекту
6.4. Бізнес-план як складова інвестиційного проекту
6.5. Класифікація інвестиційних проектів
6.6. Державне інвестування
6.7. Особливості місцевих інвестиційних проектів
6.8. Поняття життєвого циклу проекту
6.9. Вимоги до розробки місцевих інвестиційних проектів
6.10. Основні етапи (напрямки) проектного аналізу
6.11. Управління проектом
6.12. Методи оцінки інвестиційних проектів
6.13. Бюджетна ефективність інвестиційного проекту
6.14. Аналіз ризиків інвестиційних проектів
6.15. План реалізації місцевого інвестиційного проекту
6.16. Експертиза проекту та прийняття рішення інвестором щодо реалізації проекту

7. Ринок цінних паперів
7.1. Сутність ринку цінних паперів
7.2. Учасники ринку цінних паперів
7.3. Державне регулювання ринку цінних паперів
7.4. Цінні папери та їх класифікація
7.5. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами
7.6. Рейтингування на ринку цінних паперів
7.7. Емісія цінних паперів
7.8. Депозитарна система України

8. Облігації
8.1. Сутність облігацій як боргових цінних паперів
8.2. Оцінювання облігацій
8.3. Державні облігації
8.4. Облігації місцевих позик
8.5. Облігації підприємств
8.6. Цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва
8.7. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
8.8. Облігації міжнародних фінансових організацій
8.9. Іпотечні облігації
8.10. Облігації, забезпечені відокремленими активами
8.11. Захист прав власників облігацій

9. Фінансові ризики
9.1. Ризик як об’єктивна економічна категорія
9.2. Характеристика функцій суб’єкта управління в ризик-менеджменті
9.3. Страхування в системі ризик-менеджменту
9.4. Система кількісних оцінок фінансового ризику
9.5. Основи управління інвестиційними проектами
9.6. Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання
9.7. Кредитний ризик в системі фінансових відносин

10. Фандрайзинг як інструмент фінансування місцевих інвестиційних проектів
10.1. Основні поняття фандрайзингу
10.2. Фандрайзингова діяльність на рівні громад
10.3. Вибір фандрайзингової стратегії та інструменти оцінки фандрайзингової діяльності
10.4. Підготовка проекту та бюджет проекту
10.5. Донори та перспективні джерела отримання коштів на реалізацію місцевих проектів

Перелік актуальних грантових програм від міжнародних донорських організацій за напрямками донорської допомоги

Корисні посилання на методичні матеріали, посібники, каталоги, ресурсиЗ питань придбання навчального посібника звертайтеся:
- телефоном (044) 206-53-55
- електронною поштою usmdi@usmdi.org
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

18.10.2021 - 28.10.2021
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу) та головних бухгалтерів
29.10.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

25.10.2021 - 28.10.2021
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу)
29.10.2021 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2021  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку