Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

УДК 332.146:330.322

Фінансування місцевих інвестиційних проектів: Навчальний посібник/ За заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2018.- 500 с.

ISBN 978-966-8925-22-1

Навчальний посібник спрямований на забезпечення засвоєння знань з організації фінансування місцевих інвестиційних проектів з урахуванням вимог національного законодавства. Посібник містить інформацію з теоретичних, нормативних та прикладних аспектів фінансування місцевих інвестиційних проектів щодо розробки бюджету розвитку об’єднаної територіальної громади, бізнес-плану місцевого інвестиційного проекту, способів залучення фінансових ресурсів для реалізації місцевих інвестиційних проектів, підготовки проспекту облігацій місцевих позик та комунальних підприємств, складання фінансової та бюджетної звітності, управління фінансовими ризиками при розробці та реалізації місцевих інвестиційних проектів.

Навчальний посібник розрахований на осіб, які проходять підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств з питань організації фінансового забезпечення розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад, фахівців фінансових установ, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №1 від 08.10.2018 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №1 від 16.11.2018 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №35 від 29.01.2019 р.ЗМІСТ

1. Фінанси місцевого самоврядування
1.1. Становлення та розвиток бюджетної системи України
1.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти
1.3. Програмно-цільовий метод бюджетування
1.4. Бюджетний процес та бюджетний календар
1.5. Організація фінансового контролю на місцевому рівні

2. Звітність про виконання місцевих бюджетів
2.1. Склад та періодичність подання фінансової та бюджетної звітності місцевих бюджетів
2.2. Фінансова звітність бюджетних установ, порядок складання та представлення
2.3. Облік та звітність дохідної частини місцевого бюджету
2.4. Звітність про виконання видаткової частини бюджету
2.5. Сучасні форми звітності та доступність інформації

3. Фінанси комунальних підприємств
3.1. Комунальне господарство в Україні
3.2. Організація фінансів комунальних підприємств (підприємств місцевого господарства) та специфіка їх прояву
3.3. Тарифна політика органів місцевого самоврядування
3.4. Фінансові ресурси комунальних підприємств (підприємств місцевого господарства)
3.5. Фінансові плани підприємств комунального господарства та їх взаємодія з місцевим бюджетом
3.6. Основні напрями реформування комунального сектора в Україні
3.7. Зарубіжний досвід функціонування підприємств муніципального господарства

4. Фінансова звітність комунальних підприємств
4.1. Загальні вимоги до фінансової звітності
4.2. Облікова політика підприємства
4.3. Баланс (звіт про фінансовий стан)
4.4. Звіт про фінансові результати
4.5. Звіт про рух грошових коштів
4.6. Звіт про власний капітал
4.7. Примітки до фінансової звітності
4.8. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
4.9. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

5. Місцеві запозичення
5.1. Сутність місцевих запозичень та умови їх здійснення
5.2. Форми місцевих запозичень
5.3. Порядок погодження Міністерством фінансів обсягу та умов здійснення місцевого запозичення
5.4. Вимоги до рішення міської ради про здійснення запозичення
5.5. Порядок надання місцевих гарантій
5.6. Порядок ведення реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
5.7. Порядок відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка
5.8. Розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення та надання місцевих гарантій
5.9. Прогноз доходів місцевого бюджету
5.10. Порядок здійснення емісії облігацій місцевих позик
5.11. Вимоги до рішення про емісію облігацій місцевих позик

6. Інвестиційне проектування
6.1. Поняття інвестицій
6.2. Поняття проекту
6.3. Поняття, призначення, основні характеристики інвестиційного проекту
6.4. Бізнес-план як складова інвестиційного проекту
6.5. Класифікація інвестиційних проектів
6.6. Державне інвестування
6.7. Особливості місцевих інвестиційних проектів
6.8. Поняття життєвого циклу проекту
6.9. Вимоги до розробки місцевих інвестиційних проектів
6.10. Основні етапи (напрямки) проектного аналізу
6.11. Управління проектом
6.12. Методи оцінки інвестиційних проектів
6.13. Бюджетна ефективність інвестиційного проекту
6.14. Аналіз ризиків інвестиційних проектів
6.15. План реалізації місцевого інвестиційного проекту
6.16. Експертиза проекту та прийняття рішення інвестором щодо реалізації проекту

7. Ринок цінних паперів
7.1. Сутність ринку цінних паперів
7.2. Учасники ринку цінних паперів
7.3. Державне регулювання ринку цінних паперів
7.4. Цінні папери та їх класифікація
7.5. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами
7.6. Рейтингування на ринку цінних паперів
7.7. Емісія цінних паперів
7.8. Депозитарна система України

8. Облігації
8.1. Сутність облігацій як боргових цінних паперів
8.2. Оцінювання облігацій
8.3. Державні облігації
8.4. Облігації місцевих позик
8.5. Облігації підприємств
8.6. Цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва
8.7. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
8.8. Облігації міжнародних фінансових організацій
8.9. Іпотечні облігації
8.10. Облігації, забезпечені відокремленими активами
8.11. Захист прав власників облігацій

9. Фінансові ризики
9.1. Ризик як об’єктивна економічна категорія
9.2. Характеристика функцій суб’єкта управління в ризик-менеджменті
9.3. Страхування в системі ризик-менеджменту
9.4. Система кількісних оцінок фінансового ризику
9.5. Основи управління інвестиційними проектами
9.6. Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання
9.7. Кредитний ризик в системі фінансових відносин

10. Фандрайзинг як інструмент фінансування місцевих інвестиційних проектів
10.1. Основні поняття фандрайзингу
10.2. Фандрайзингова діяльність на рівні громад
10.3. Вибір фандрайзингової стратегії та інструменти оцінки фандрайзингової діяльності
10.4. Підготовка проекту та бюджет проекту
10.5. Донори та перспективні джерела отримання коштів на реалізацію місцевих проектів

Перелік актуальних грантових програм від міжнародних донорських організацій за напрямками донорської допомоги

Корисні посилання на методичні матеріали, посібники, каталоги, ресурси
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
04.06.2024 - 06.06.2024
Підсумковий іспит - 06.06.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
11.06.2024 - 12.06.2024

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку