Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ОПОДАТКУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК 336.761
ББК 65.052.231.27

Фінансовий облік, фінансова звітність, оподаткування на ринку цінних паперів.
Навчальний посібник / За заг. ред. Д. А. Леонова. — К.: УІРФР, 2007. – 488 с.

ISBN 978-966-8925-07-6

Навчальний посібник «Фінансовий облік, фінансова звітність, оподаткування на ринку цінних паперів» підготовлено відповідно до Типової програми професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Авторський колектив навчального посібника складається з відомих фахівців в сфері фондового ринку, фінансового обліку, звітності, оподаткування: Каменська Т.О., к.е.н.; Кулага О.М., Леонов Д.А., к.е.н.; Мисюра О.П., Нестеренко І.І., Посполітак В.В., к.ю.н.; Січевлюк В.А., к.ю.н.; Ханик-Посполітак Р.Ю., к.ю.н.

Навчальний посібник буде корисним для бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, урядовців, науковців, а також викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №3 від 20.03.2006 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №323 від 19.05.2006 р.


ЗМІСТ


Вступ

РОЗДІЛ 1
Правові засади підприємницької діяльності


Тема 1. Загальна характеристика правової системи України та підприємницького права

Тема 2. Основи правового статусу суб’єктів підприємництва

Тема 3. Акціонерне товариство

Тема 4. Власність юридичних осіб

Тема 5. Загальні положення зобов’язального права

Тема 6. Загальні положення договірного права

Тема 7. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва

Тема 8. Правове регулювання санації та банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності

Тема 9. Державні органи нагляду та контролю в сфері підприємництва

Тема 10. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на ринку цінних паперів

Тема 11. Правове регулювання бухгалтерського обліку та аудиту

Тема 12. Відповідальність у сфері підприємницької діяльності


РОЗДІЛ 2
Основи фінансового моніторингу


Тема 1. Правове регулювання відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму

Тема 2. Система фінансового моніторингу в Україні

Тема 3. Організація фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Тема 4. Основні принципи виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією грошей або фінансуванням терроризму

Тема 5. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Тема 6. Порядок контролю за дотриманням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів

Тема 7. Специфіка здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів


РОЗДІЛ 3
Фінансовий облік та фінансова звітність


Тема 1. Основи підготовки фінансової звітності

Тема 2. Компоненти фінансової звітності

Тема 3. Обліковий цикл. Трансформаційна таблиця

Тема 4. Дисконтування грошових потоків. Мабутня і поточна вартість

Тема 5. Облік поточних активів

Тема 6. Облік необоротних активів: основні засоби

Тема 7.Облік необоротних активів: нематеріальні активи

Тема 8. Облік зобов’язань

Тема 9. Облік оренди

Тема 10. Облік операцій в іноземній валюті

Тема 11. Облік власного капіталу

Тема 12. Облік доходів та видатків

Тема 13. Фінансові інструменти

Тема 14. Облік інвестиції в асоційовані компанії

Тема 15. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

Тема 16. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

Тема 17. Події після дати балансу

Тема 18. Принципи підготовки консолідованої звітності

Тема 19. Облікові політики та оцінки. Виправлення помилок попередніх звітних періодів

Тема 20. Облік спільних підприємств

Тема 21. Порядок першого застосування МСФЗ

Тема 22. Складання звіту про рух грошових коштів


РОЗДІЛ 4
Оподаткування операцій з цінними паперами та доходів за ними


Тема 1. Правові засади оподаткування операцій з цінними паперами і доходів за ними
1.1. Система податкового законодавства в Україні
1.2. Законодавчий акт щодо оподаткування в Україні
1.3. Податки та збори
1.4. Законодавчий акт, що регулює систему оподаткування в Україні

Тема 2. Оподаткування операцій з цінними паперами і доходів за ними податком на прибуток підприємств
2.1. Основні положення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
2.2. Визначення термінів
2.3. Платники податку та об’єкт оподаткування
2.4. Валовий дохід
2.5. Валові витрати

Тема 3. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб за цінними паперами
3.1. Законодавчий акт, що регулює податки з доходів фізичних осіб
3.2. Практичне застосування положень Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»

Тема 4. Особливості застосування ПДВ і державного мита на ринку цінних паперів
4.1. Особливості застосування ПДВ на ринку цінних паперів
4.2. Особливості застосування державного мита на ринку цінних паперів
4.3. Законодавча та нормативна база
4.4. Нормативні акти, листа та роз’яснення


Додатки
Нормативні акти, листи та роз'яснення

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку