Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 26 листопада 2013 року № 2678
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 13 листопада 2015 року № 1848)

CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань клірингової діяльності


Тема 1. Основні вимоги до здійснення клірингової діяльності
Кількість годин - 6

Поняття клірингової діяльності (КД). Поняття клірингу. Розрахунковий центр, клірингові установи. Утворення клірингової установи (КУ). Договори, які зобов’язана укласти особа, яка провадить КД. Провадження клірингової діяльності. Внутрішні документи, які має зареєструвати особа, яка має намір провадити КД. Правила клірингу. Механізми зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі. Центральний контрагент.
Вимоги до організації внутрішньої системи обліку особи, яка провадить КД. Вимоги до порядку взяття на облік учасників клірингу особою, що провадить КД. Вимоги до порядку здійснення клірингу. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності. Вимоги до провадження клірингової діяльності. Вимоги до порядку надання особою, що провадить КД, інформації для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.
Державне регулювання та контроль за КД.

Тема 2. Взаємодія клірингової установи з фондовими біржами та учасниками операцій з цінними паперами
Кількість годин - 10

Котирування ЦП на ФБ. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ. Члени ФБ та вимоги до них.
Взаємодія фондових бірж з торговцями цінних паперів стосовно отримання і оприлюднення інформації про вчинені торговцями правочини з цінними паперами.
Взаємодія фондових бірж з емітентами цінних паперів при розкритті інформації емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу організатора торгівлі.
Сучасні технології проведення біржових торгів.
Договірні відносини між кліринговою установою та фондовою біржою. Функції фондових бірж в процесі клірингу. Інформація, якою обмінюються фондова біржа та клірингова установа.
Договірні відносини між кліринговою установою та учасником клірингу. Взяття на облік учасника клірингу. Відкриття учасниками клірингу клірингових рахунків. Інформаційний обмін, що здійснюється між кліринговою установою та учасником клірингу.
Особливості проведення розрахунків на біржовому та позабіржовому ринках.

Тема 3. Взаємодія клірингової установи з учасниками депозитарної системи
Кількість годин - 8

Законодавче регулювання діяльності депозитарної системи в Україні.
Цінні папери, що обслуговуються депозитарною системою. Документація системи депозитарного обліку, порядок її зберігання. Депозитарний баланс та заходи щодо його підтримання.
Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ.
Адміністративні, облікові та інформаційні депозитарні операції, надання аналітично-довідкової та іншої інформації. Особливості обслуговування корпоративних операцій емітента, складання та надання облікових реєстрів та реєстрів власників цінних паперів. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника.
Правила, що мають додержуватися при зберіганні цінних паперів у Центральному депозитарії. Депозитарний облік цінних паперів у Центральному депозитарії та депозитарних установах. Балансові та аналітичні рахунки депозитарного обліку. Активні та пасивні балансові рахунки. Активні та пасивні аналітичні рахунки. Інші норми та правила депозитарної діяльності.
Порядок відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах.
Взаємодія учасників депозитарної системи в ході здійснення розрахунків за правочинами з цінними паперами.

Тема 4. Особливості організації торгів та розрахунків при здійсненні операцій з похідними цінними паперами (фондовими деривативами)
Кількість годин - 6

Види строкових фінансових інструментів. Ф’ючерсний контракт. Опціон. Організація торгівлі ф’ючерсними контрактами та опціонами. Система гарантій виконання зобов’язань. Страхові внески (маржа). Кліринг та розрахунки за строковими інструментами. Захист учасників похідних (деривативів) від запобігання та маніпулювання цінами похідних (деривативів).

Тема 5. Організація діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність
Кількість годин - 8

Внутрішні документи особи, яка провадить КД: регламент, внутрішнє положення, внутрішній порядок.
Організація внутрішнього аудиту.
Вимоги Комісії щодо типових договорів, що укладаються особою, яка провадить КД.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності особи, яка провадить КД: приміщення, сховища, комп’ютерна техніка і оргтехніка, фахівці.

Тема 6. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності
Кількість годин - 6

Загальні вимоги до отримання ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - особами, що провадять клірингову діяльність на фондовому ринку України.
Підстави та процедура анулювання ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (клірингової діяльності). Державний контроль та за дотриманням особами, що провадять клірингову діяльність ліцензійних умов. Відповідальність за порушення вимог законодавства з питань клірингової діяльності.
Вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

Тема 7. Вимоги Комісії щодо складання та подання адміністративних даних з питань клірингової діяльності
Кількість годин - 2

Порядок складання та подання особами, що провадять КД адміністративних даних: види інформації, що подаються до Комісії; порядок складання та надання інформації до Комісії, державний контроль за складанням та поданням адміністративних даних.

Тема 8. Технічне забезпечення клірингової діяльності на фондовому ринку
Кількість годин - 6

Програмне забезпечення осіб, що провадять КД. Міжнародні інформаційні системи та технічний аналіз ринку ЦП. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з ЦП. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для осіб, що провадять КД.
Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності осіб, що провадять КД.

Тема 9. Пруденційний нагляд за кліринговою діяльністю та управління ризиками
Кількість годин - 2

Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
Пруденційні нормативи клірингової діяльності.
Порядок розрахунку пруденційних показників клірингової діяльності.
Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.
Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.


Лекційних та практичних занять - 54 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 66 год.


Перелік викладачів
Перелік актів законодавства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку