Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

ПРОГРАМА
підготовки аудиторів для внесення суб'єктів аудиторської діяльності до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів з теми "Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку"

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Аудиторської палати України від 25.06.2013 № 272/1

ПОГОДЖЕНО
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2013 №1748

ПРОГРАМА
підготовки аудиторів для внесення суб'єктів аудиторської діяльності до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів з теми "Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку"


 
№ з/п
Назва та зміст теми
Всього
Лекції
Практичні заняття
 
Фондовий ринок
 
 
 
1
Фондовий ринок в Україні та його державне регулювання
6
4,5
1,5
1.1
Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР. Учасники ФР: емітенти ЦП, інвестори, професійні учасники фондового ринку. Класифікація цінних паперів та умови (правила) обігу цінних паперів.
1,5
1,0
0,5
1.2
Інфраструктура ФР. Суб`єкти інфраструктури ФР. Фондова біржа. Фондовий ринок і приватизація.
1,0
0,5
0,5
1.3
Мета та форми державного регулювання фондового ринку. Законодавче регулювання ФР. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження.
1,0
1,0
 
1.4
Територіальні органи Комісії. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників ФР.
0,3
0,3
 
1.5
Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.
0,5
0,5
 
1.6
Захист прав інвесторів на ФР.
0,2
0,2
 
1.7
Повноваження Комісії щодо погодження порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та щодо здійснення Комісією нагляду за фінансовими групами на консолідованій та субконсолідованій основі.
1,5
1,0
0,5
2
Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
4
3
1
2.1
Контроль за ФР. Повноваження Комісії щодо перевірок та ревізій діяльності учасників ФР. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
1,0
0,5
0,5
2.2
Порядок проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств.
1,0
1,0
   
2.3
Види правопорушень на ФР. Відповідальність за правопорушення на ФР. Правозастосування на ФР. Порядок розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ФР та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на ФР.
1,0
1,0
 
2.4
Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єктів фінансового моніторингу.
1,0
0,5
0,5
3
Організація торгівлі на фондовому ринку
4
3
1
3.1
Біржовий ФР. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Органи управління фондової біржі. Члени фондової біржі. Правила лістингу і делістингу фінансових інструментів (ФІ). Методи проведення біржових торгів. Котирування ФІ. Операції з ФІ на фондовій біржі. Види угод з ФІ. Фактори, що впливають на курс ФІ.Регулювання діяльності фондової біржі.
1,0
0,5
0,5
3.2
Організація нагляду і контролю на організаційно оформленому фондовому ринку. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ.
0,5
0,5
 
3.3
Діяльність фондових бірж стосовно визначення та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.
0,5
0,5
 
3.4
Розкриття інформації про діяльність фондової біржі.
1,0
0,5
0,5
3.5
Взаємодія фондових бірж з торговцями цінних паперів стосовно отримання і оприлюднення інформації про вчинені торговцями правочини з цінними паперами.
0,5
0,5
 
3.6
Взаємодія з депозитарною системою (депозитарій, зберігач, кліринг). Сучасні технології проведення біржових торгів.
0,5
0,5
 
4
Національна депозитарна система України
4
2,5
1,5
4.1
Система виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Депозитарна система України (далі – ДСУ). Закон України «Про  депозитарну систему України»: визначення основних термінів і понять. Структура депозитарної системи України, її учасники, їх взаємодія.
2,0
1,0
1,0
4.2
Функції і компетенція Центрального депозитарію України. Депозитарні установи, їх функції та компетенція. Поняття депозитарної діяльності та її види.
0,5
0,5
 
4.3
Основні вимоги до здійснення депозитарної діяльності учасниками ДСУ.Державне регулювання ДСУ. Кліринг та розрахунки за договорамищодо ФІ. Поняття клірингової установи.
1,5
1,0
0,5
5
Законодавче забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ)
4
3
1
5.1
Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», нормативно-правові акти Комісіїщодо регулювання діяльності ІСІ.
1,0
1,0
 
5.2
Суб`єкти, що здійснюють діяльність з управління активами. Обмеження діяльності компанії з управління активами. Вимоги до договору про управління активами корпоративного фонду. Витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ. Порядок заміни компанії з управління активами.
1,0
0,5
0,5
5.3
Управління активами інвестиційного фонду. Вимоги до складу та структури активів інвестиційного фонду. Дивідендна політика інвестиційного фонду. Організація контролю за діяльністю компанії з управління активами.
1,0
0,5
0,5
5.4
Досвід законодавчого забезпечення діяльності ІСІ у країнах Європейського Союзу, США.
1,0
1,0
 
6
Організація та регулювання системи внутрішнього аудиту учасників фондового ринку
2
1,5
0,5
6.1
Сучасна концепція внутрішнього аудиту: стандарти якісних характеристик і діяльності та практика.
1,0
1,0
 
6.2
Законодавчі вимоги до організації внутрішнього аудиту професійними учасниками на ринку цінних паперів.
1,0
0,5
0,5
7
Акціонерні товариства на фондовому ринку України
4
2,5
1,5
7.1
Поняття акціонерного капіталу. Мета та способи залучення коштів акціонерів. Акціонерні товариства (далі – АТ) та їх типи. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Реєстрація випуску акцій при створенні АТ. Державна реєстрація АТ.
1,0
0,5
0,5
7.2
Статутнийкапітал АТ. Порядок та підстави збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та при зміні кількості акцій без зміни розміру статутного капіталуАТ. Публічні та приватні АТ. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ.
1,0
0,5
0,5
7.3
Принципи корпоративного управління в Україні. Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов`язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів.
1,0
1,0
 
7.4
Розкриття інформації емітентами цінних паперів фондовому ринку. Розкриття інсайдерської інформації. Взаємодія осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Комісією на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про фондовий ринок.
1,0
0,5
0,5
 
Разом 
28
20
8
 
Сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників ФР
 
 
 
8
Аудиторська діяльність в системі державного регулювання ФР
2
2
 
8.1
Роль аудитора в процесі впровадження принципів корпоративного управління.
1,0
1,0
 
8.2
Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.
1,0
1,0
 
9
Особливості аудиту фінансової звітності учасників ФР при здійсненні емісійної діяльності
2
1
1
9.1
Особливості аудиту фінансової звітності при емісії цінних паперів.
1,0
0,5
0,5
9.2
Складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) з врахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при реєстрації випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, а також скасуванні реєстрації випуску.
1,0
0,5
0,5
10
Особливості аудиту фінансової звітності торгівців цінними паперами та організаторів торгівлі
2
1
1
10.1
Особливості аудиту фінансової звітності торговців цінними паперами та організаторів торгівлі цінними паперами.
1,0
0,5
0,5
10.2
Складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) з врахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (торговцями цінними паперами та організаторами торгівлі цінними паперами).
1,0
0,5
0,5
11
Особливості аудиту фінансової звітності учасників депозитарної системи України
2
1
1
11.1
Особливості аудиту фінансової звітності депозитаріїв, зберігачів та реєстраторів.
1,0
0,5
0,5
11.2
Складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) з врахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів , затверджених рішенням Комісії від 12.02.2013 №160 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.03.2013 за № 386/22918.
1,0
0,5
0,5
12
Особливості аудиту фінансової звітності інститутів спільного інвестування
2
1
1
12.1
Особливості аудиту фінансової звітності ІСІ. Перевірка складу і структури активів ІСІ та розрахунку вартості чистих активів.
1,0
0,5
0,5
12.2

Складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) з врахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням Комісії від 11.06.2013 №991 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1119/23651.

1,0
0,5
0,5
 
Разом
10
6
4
13
Тестування
2
 
2
 
Всього
40
26
14
 

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

11.02.19 - 21.02.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.02.19 - 21.02.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.03.19 - 21.03.19
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
21.03.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

11.03.19 - 21.03.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.03.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.03.19 - 21.03.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.03.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

08.04.19 - 18.04.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
19.04.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку