Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація

 

План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

ТИПОВА ПРОГРАМА
професійної підготовки бухгалтерів емітентів цінних паперів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30.05.2005 № 295

ТИПОВА ПРОГРАМА
професійної підготовки бухгалтерів емітентів цінних паперів

 

Розділ 1. Правові засади підприємницької діяльності

Тема 1. Загальна характеристика правової системи України та підприємницького права
Кількість годин - 2
Поняття правової системи та її структура.
Система права та її елементи. Норми права. Інститути права. Галузі права. Система підприємницького права
Джерела права та принципи їх дії. Система нормативно-правових актів України. Види джерел. Застосування міжнародних договорів.
Система публічно-правового регулювання підприємництва. Поняття державно регуляторної політики. Сфери господарської діяльності, які може контролювати держава.

Тема 2. Основи правового статусу суб'єктів підприємництва
Кількість годин - 2
Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності. Суб'єкти малого підприємництва.
Юридичні особи. Поняття, ознаки, види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Поняття, засоби та порядок створення юридичної особи. Припинення юридичної особи.
Загальна характеристика деяких організаційно-правових форм юридичних осіб.
Підприємницькі організації. Поняття, види господарських товариств.
Непідприємницькі організації. Поняття установи.

Тема 3. Власність юридичних осіб
Кількість годин - 2
Загальні положення про права власності та інших майнових правах. Поняття права власності.
Підстави набуття та припинення права власності. Майнові права осіб, які не є власниками.
Склад та джерела формування майна юридичних осіб.

Тема 4. Загальні положення зобов'язального права
Кількість годин - 2
Загальні положення про зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань. Підстави виникнення зобов'язання. Поняття та види угод. Недійсність угод. Види зобов'язань. Поняття зобов'язання з багатьма особами (часткове та солідарне). Поняття альтернативного та факультативного зобов'язання. Поняття основного та додаткового зобов'язання. Поняття публічного зобов'язання.
Виконання зобов'язань. Поняття виконання та принцип належного виконання зобов'язання.
Суб'єкт, місце, строк та спосіб виконання зобов'язання.
Способи забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка. Застава. Завдаток. Поручительство.
Гарантія. Утримання.
Припинення зобов'язання.

Тема 5. Загальні положення договірного права
Кількість годин - 2
Поняття та види договорів.
Зміст договору. Укладення, внесення змін договору. Місце, форма та момент укладення договору. Оферта і акцепт. Особливості укладення окремих видів договорів. Підстави та наслідки внесення змін та розірвання договору.
Загальна характеристика окремих договорів про передачу майна у власність. Загальний договір купівлі-продажу. Види договорів купівлі-продажу. Поняття договору міни.

Тема 6. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємництва
Кількість годин - 2
Система судоустрою України. Повноваження Конституційного суду України. Суди загальної юрисдикції. Третейські суди. Міжнародний комерційний арбітраж.
Процедури вирішення спорів, які застосовуються різноманітними судовими органами. Позасудові способи захисту суб'єктів підприємницької діяльності. Розгляд спорів господарськими судами. Виконання рішень господарського суду.

Тема 7. Правове регулювання санації та банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності
Кількість годин - 2
Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
Сторони та інші учасники процесу в справах про банкрутство.
Стадії судочинства в справі про банкрутство. Порушення судочинства по справі банкрутства.
Підготовче засідання господарського суду. Виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь в санації боржника. Попереднє засідання господарського суду. Визнання боржника банкротом та оголошення про банкрутство.
Позасудові та судові процедури, що застосовуються до боржника. Розпорядження власністю боржника. Проведення санації боржника. Укладення мирової угоди. Ліквідаційна процедура.

Тема 8. Державні органи нагляду та контролю в сфері підприємництва
Кількість годин - 2
Правові основи державного контролю за підприємницькою діяльністю. Види державних органів, які здійснюють контроль та нагляд у сфері підприємництва. Перелік, права та види перевірок органів державної влади, які здійснюють контроль фінансово-господарської діяльності підприємців.

Тема 9. Правове регулювання забезпечення економічної конкуренції у сфері підприємництва
Кількість годин - 2
Конкурентні відносини як об'єкт правового регулювання. Правові способи контролю над монопольним положенням суб'єкта підприємницької діяльності на ринку. Поняття економічної конкуренції. Визначення монопольного становища на ринку. Види діяльності, що обмежують конкуренцію. Антимонопольні дії органів державної влади.
Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації. Створення перепон підприємцям та досягнення неправомірних переваг в конкуренції. Неправомірний збір, розкриття та використання комерційної таємниці.
Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 10. Правове регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
Кількість годин - 2
Правове регулювання бухгалтерського обліку. Принципи ведення бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливості ведення бухгалтерського обліку. Загальні вимоги до фінансової звітності. Надання фінансової звітності. Задачі та обов'язки бухгалтера.
Поняття аудиту. Створення, діяльність та ліквідація аудиторських організацій. Поняття аудиту та аудиторської організації.
Поняття публічної бухгалтерської звітності. Підстави проведення обов'язкового аудиту. Сертифікації та ліцензування аудиторів.
Права та обов'язки аудиторів під час проведення аудиту.
Поняття та основні елементи аудиторського висновку.

Тема 11. Відповідальність у сфері підприємницької діяльності
Кількість годин - 2
Поняття і види юридичної відповідальності.
Захист громадських прав. Поняття, форми та види громадсько-правової відповідальності.
Поняття, форми та види господарсько-правової відповідальності суб'єктів підприємництва.
Поняття і види господарських санкцій. Підстави для звільнення від господарсько-правової відповідальності.
Публічно-правова відповідальність в сфері підприємництва. Підстави застосування органами податкової служби штрафних санкцій. Поняття адміністративного арешту активів органами податкової служби. Види адміністративних стягнень, що застосовуються органами митної служби.

Лекційних занять - 22 год.

Розділ 2. Корпоративне управління

Тема 1. Поняття корпоративного управління.
Кількість годин - 2
Розвиток корпоративної форми власності в Україні. Сутність корпоративного управління. Стандарти корпоративного управління (міжнародні та національні). Нормативно-правова база корпоративного управління.

Тема 2. Акціонерні товариства як об'єкти корпоративного управління
Кількість годин - 4
Акціонерні товариства (АТ). Створення АТ. Органи управління.
Особливості прийняття управлінських рішень в акціонерних товариствах. Види управлінських прав: організаційні, управлінські.
Статутний фонд АТ. Порядок збільшення (зменшення) номінальної вартості акцій.
Оцінки ефективності корпоративного управління і окремих механізмів управління акціонерними товариствами.
Особливості організаційного механізму управління корпораціями з державними корпоративними правами(ДКП). Особливості економічного механізму управління акціонерним товариством з ДКП.

Тема 3. Економічний механізм управління капіталом акціонерного товариства
Кількість годин - 2
Сутність економічного механізму. Характеристика елементів економічного механізму діяльності акціонерних товариств.. Управління корпоративним капіталом. Сутність корпоративного капіталу. Характеристика цінних паперів акціонерного товариства. Формування та регулювання корпоративного капіталу. Розрахунок показників ефективності використання корпоративного капіталу.

Тема 4. Міжнародні стандарти розкриття інформації корпораціями
Кількість годин - 2
Інформація в системі корпоративної звітності. Внутрішні і зовнішні інформаційні джерела інформації.
Стандарти та культура публічної звітності. Основні принципи і вимоги щодо розкриття інформації в акціонерному товаристві.
Класифікація інформації за режимом доступу. Розкриття та захист інформації щодо діяльності акціонерного товариства.
Регулярна та особлива інформація про діяльність АТ. Європейські вимоги щодо розкриття інформації.
Кодекс етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Лекційних занять - 10 год.

Розділ 3. Ринок цінних паперів та його регулювання

Тема 1. Ринок цінних паперів в Україні
Кількість годин - 2
Завдання та функції ринку цінних паперів (далі - РЦП). Первинний і вторинний РЦП. Біржовий і позабіржовий РЦП. Організаційно оформлений РЦП. Інфраструктура РЦП. Суб'єкти інфраструктури РЦП. Фондова біржа. Учасники РЦП. Фондовий ринок і приватизація.
Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України.

Тема 2. Державне регулювання ринку цінних паперів
Кількість годин - 2
Мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів. Законодавче регулювання РЦП. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її завдання та повноваження. Територіальні органи ДКЦПФР. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників РЦП.
Контроль за РЦП. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на РЦП. Відповідальність за адміністративні правопоручшення, пов'язані з діяльністю на РЦП. Кримінальна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.
Саморегулювання на фондовому ринку. Саморегулівні організації (СРО) професійних учасників РЦП, їх функції та повноваження.
Захист прав інвесторів на РЦП.

Тема 3. Цінні папери і порядок їх випуску
Кількість годин - 4
Поняття, види цінних паперів (далі - ЦП) та форма їх випуску.
Доходи з ЦП. Основні характеристики, види, умови випуску та особливості обігу: акцій, облігацій (підприємств, позик органів місцевого самоврядування, внутрішніх та зовнішніх державних позик), інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів.
Поняття та основні характеристики векселів. Особливості національного вексельного законодавства.
Рішення про випуск ЦП. Інформація про емісію ЦП.
Реєстрація випуску акцій, інформації про емісію акцій. Звіт про наслідки підписки на акції.
Реєстрація випуску облігацій, інформації про емісію облігацій.
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.
Види іпотечних цінних паперів. Особливі умови випуску та обігу іпотечних цінних паперів. Здійснення державного регулювання ринку іпотечних цінних паперів.

Тема 4. Учасники ринку цінних паперів та їх участь у забезпеченні функціонування фінансового сектору економіки України
Кількість годин - 4
Професійні учасники ринку цінних паперів - торговці ЦП, зберігачі, реєстратори, депозитарії, організатори торгівлі цінними паперами.
Ліцензування професійних учасників фондового ринку України.
Інститути спільного інвестування (далі - ICI). Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, створені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 N 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії". ICI, створені відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Класифікація ICI.
Компанія з управління активами.
Структура системи пенсійного забезпечення. Суб'єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами у накопичувальній пенсійній системі. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.
Недержавне пенсійне забезпечення. Адміністрування недержавного пенсійного фонду. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Управління активами недержавного пенсійного фонду. Зберігання пенсійних активів.

Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на ринку цінних паперів
Кількість годин - 4
Повноваження ДКЦПФР щодо перевірок та ревізій діяльності учасників РЦП. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
Порядок проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств.
Види правопорушень на РЦП. Відповідальність за правопорушення на РЦП. Правозастосування на РЦП. Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на РЦП та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на РЦП.
Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання, обов'язки та права суб'єктів державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 6. Національна депозитарна система України
Кількість годин - 2
Система виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Національна депозитарна система (далі - НДС). Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні": визначення основних термінів і понять. Структура НДС, її прямі та опосередковані учасники, їх взаємодія.
Сфера діяльності НДС.
Поняття депозитарної діяльності та її види.
Функції і компетенція Національного депозитарію України.
Прямі учасники НДС. Взаємодія учасників НДС.
Державне регулювання НДС.

Лекційних занять - 18 год.

Розділ 4. Фінансовий облік та фінансова звітність

Тема 1. Основи підготовки фінансових звітів
Кількість годин - 2
Користувачі фінансової інформації. Мета фінансової звітності.
Фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані. Примітки до фінансової звітності та додаткове розкриття інформації.
Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Основоположні припущення: нарахування і неперервність діяльності. Якісні характеристики фінансової інформації. Обмеження фінансової звітності. Баланс якісних характеристик. Концепція "Правдивого та справедливого надання".
Елементи фінансової звітності. Визнання елементів фінансової звітності. Оцінка елементів фінансової звітності.

Тема 2. Компоненти фінансової звітності
Кількість годин - 2
Призначення та види фінансової звітності. Бухгалтерський баланс: вимоги до змісту та форми.
Класифікація активів та зобов'язань в балансі. Звіт про прибутки та збитки: вимоги до змісту та форми. Класифікація доходів і видатків у звіті про прибутки та збитки.
Звіт про зміни у власному капіталі: призначення, порядок надання, примітки до звіту.
Призначення звіту про рух грошових коштів. Види діяльності, що розкриваються в звіті. Рух грошових коштів від операційної діяльності: прямий та непрямий методи. Розкриття інформації до звіту про рух грошових коштів.
Примітки до фінансової звітності: види, загальні вимоги до складання.

Тема 3. Обліковий цикл
Кількість годин - 2
Визначення облікового циклу та його основні етапи. Зміст етапів облікового циклу. Особливості облікового циклу західних країн: пробний баланс; закриваючі та корегуючі проводки.

Тема 4. Дисконтований рух грошових коштів, дисконтована та майбутня вартість, ануїтети
Кількість годин - 2
Концепція вартості грошей у часі. Дисконтований рух грошових коштів. Проценти та майбутня вартість. Дисконтована вартість. Ануїтети.

Тема 5. Облік поточних (оборотних) активів
Кількість годин - 4
Визначення, визнання та оцінка грошових коштів та їх еквівалентів.
Облік дебіторської заборгованості: визнання та оцінка. Оцінка безнадійних боргів. Визнання та оцінка векселів отриманих. Облік сплачених авансів, витрат майбутніх періодів.
Розкриття інформації про грошові кошти, дебіторську заборгованість, аванси та витрати майбутніх періодів у примітках до фінансової звітності.
Визначення та класифікація запасів. Визнання та оцінка. Способи оцінки запасів. Системи обліку запасів. Розкриття інформації про запаси в фінансовій звітності.

Тема 6. Облік необоротних активів: основні засоби
Кількість годин - 4
Визначення та класифікація основних засобів. Визнання та первинна оцінка основних засобів у залежності від способу їх надходження.
Методи нарахування амортизації.
Наступні витрати.
Оцінка основних засобів на дату балансу. Втрата корисності основних засобів. Облік вибуття основних засобів.
Розкриття інформації про основні засоби в фінансовій звітності.

Тема 7. Облік непоточних (необоротних) активів: нематеріальні активи
Кількість годин - 4
Визначення та класифікація. Визнання та оцінка. Витрати на дослідження та розробки.
Методи нарахування амортизації.
Наступні витрати.
Оцінка нематеріальних активів на дату балансу. Зменшення корисності нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних засобів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік зобов'язань
Кількість годин - 4
Визначення та класифікація зобов'язань. Визнання та оцінка поточних нефінансових зобов'язань. Визнання та оцінка довгострокових нефінансових зобов'язань.
Примітки до статей зобов'язань.

Тема 9. Облік оренди
Кількість годин - 4
Визначення та класифікація оренди. Облік операційної оренди орендодавцем та орендатором. Облік фінансової оренди орендодавцем та орендатором.
Розкриття у фінансовій звітності.

Тема 10. Облік операцій в іноземній валюті
Кількість годин - 2
Визначення та класифікація операцій в іноземній валюті. Перерахунок фінансової звітності закордонних підприємств. Розкриття інформації про операції в іноземній валюті у фінансовій звітності.

Тема 11. Облік власного капіталу
Кількість годин - 4
Визначення власного капіталу, його структура та призначення.
Статутний капітал акціонерного товариства. Порядок формування та зміни статутного капіталу. Облік статутного капіталу акціонерного товариства.
Облік нерозподіленого прибутку, резервного капіталу. Дивіденди.

Тема 12. Облік доходів та видатків
Кількість годин - 4
Визначення та класифікація доходів і видатків. Визнання і оцінка доходу від продажу продукції, послуг та робіт. Визнання та оцінка доходу у вигляді роялті, відсотків та дивідендів. Облік доходів на дату балансу. Розкриття інформації про доходи в примітках до фінансової звітності.
Облік податку на прибуток. Концепція відкладених податків на прибуток. Облік відстрочених податкових активів та зобов'язань, поточного податку на прибуток та видатків по податку на прибуток. Розкриття інформації про податок на прибуток у примітках до фінансової звітності.

Тема 13. Фінансові інструменти
Кількість годин - 4
Визначення та класифікація фінансових інструментів. Визнання та оцінка фінансових активів.
Наступна оцінка фінансових активів. Первинне визнання та оцінка фінансових зобов'язань.
Відображення фінансових зобов'язань на дату балансу. Розкриття інформації про фінансові активи та зобов'язання у примітках до фінансової звітності.

Тема 14. Об'єднання підприємств
Кількість годин - 2
Сутність та види об'єднання підприємств. Облік придбання підприємства. Облік об'єднання інтересів. Розкриття інформації про об'єднання підприємств.

Тема 15. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін
Кількість годин - 2
Визначення та стосунки зв'язаних сторін. Операції зі зв'язаними сторонами. Розкриття інформації про стосунки та операції зі зв'язаними сторонами.

Тема 16. Діяльність, що припиняється
Кількість годин - 2
Визначення, визнання та оцінка діяльності що припиняється. Розкриття та подання інформації про діяльність, що припиняється.

Тема 17. Умовні події та події після дати балансу
Кількість годин - 2
Умовні події: визначення, визнання та оцінка умовних збитків та зобов'язань. Розкриття інформації про умовні події у примітках до фінансової звітності. Визначення подій після дати балансу та їх класифікація.
Порядок здійснення корегувань та розкриття у фінансовій звітності інформації про події після дати балансу.

Тема 18. Консолідована фінансова звітність та інвестиції в дочірні підприємства
Кількість годин - 4
Призначення, сфера застосування та порядок подання консолідованої фінансової звітності. Процедури консолідації фінансових звітів. Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів.

Тема 19. Облікові політики та оцінки. Виправлення помилок попередніх звітних періодів
Кількість годин - 4
Поняття облікової політики та облікової оцінки. Підходи до відображення в обліку змін облікових політик та оцінок. Розкриття у примітках.
Види помилок. Порядок виправлення помилок. Розкриття інформації про помилки попередніх звітних періодів.

Лекційних занять - 58 год.

Розділ 5. Оподаткування операцій з цінними паперами та доходів по ним

Тема 1. Правові засади оподаткування операцій з цінними паперами і доходів по ним
Кількість годин - 1
Система податкового законодавства в Україні. Основні акти законодавства, якими визначаються особливості оподаткування операцій з цінними паперами і доходів по них. Закони України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок з доходів фізичних осіб", "Про податок на додану вартість", Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Тема 2. Оподаткування операцій з цінними паперами і доходів по них податком на прибуток підприємств
Кількість годин - 4
Оподаткування емісійних операцій.
Оподаткування операцій з купівлі-продажу цінних паперів.
Оподаткування операцій викупу (погашення) цінних паперів.
Оподаткування сплати та отримання дивідендів та інших пасивних прибутків з цінними паперами.

Тема 3. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб по цінних паперіх.
Кількість годин - 4
Поняття інвестиційних активів. Оподаткування операцій фізичної особи з інвестиційними активами.
Доходи по цінних паперах. Проценти, дивіденди. Особливості оподаткування пасивних доходів фізичних осіб від володіння цінними паперами різних видів.

Тема 4. Особливості застосування ПДВ і державного мита на ринку цінних паперів.
Кількість годин - 1
Особливості застосування ПДВ по операціях з цінними паперами.
Особливості застосування державного мита на ринку цінних паперів.

Лекційних занять - 10 год.

Всього за програмою:
Лекційних занять - 118 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 126 год.


<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

16.09.19 - 26.09.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
27.09.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

23.09.19 - 26.09.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
27.09.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

15.10.19 - 23.10.19
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
24.10.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

15.10.19 - 24.10.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
25.10.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.10.19 - 24.10.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
25.10.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.11.19 - 21.11.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
22.11.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку