Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація

 

План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Програма навчання арбітражних керуючих для впровадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні

Програма навчання арбітражних керуючих для впровадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні

 

   Тема 1. Поняття цінних паперів та ринку цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та його інфраструктура

   Кількість годин - 4.

   Поняття цінного паперу (далі - ЦП), ринку цінних паперів (далі - РЦП). Основні властивості та функції ЦП. Завдання та функції РЦП в ринковій економіці.

   Формування РЦП в Україні. Учасники РЦП в Україні: емітенти, інвестори, професійні учасники РЦП, їх класифікація. Інфраструктура РЦП в Україні. Роль і завдання депозитарної та розрахунково-клірингової систем в інфраструктурі РЦП. Поняття первинного та вторинного, біржового та позабіржового, організованого та неорганізованого РЦП. Фондові біржі та інформаційно-торговельні системи (далі - ТІС) в Україні, основні правила їх діяльності, види та порядок укладання угод з ЦП. Допуск ЦП на біржі та ТІС. Використання фондових бірж та ТІС при реалізації майна боржника.

   Взаємозв'язок РЦП з іншими складовими фінансової системи. Кризи та банкрутства на РЦП. Фінансові та соціальні наслідки банкрутства на РЦП.

 

   Тема 2. Цінні папери та порядок їх випуску і обігу в Україні

   Кількість годин - 4.

   Класифікація ЦП в Україні. Умови випуску і обігу акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів. Права та обов'язки власників та емітентів ЦП. Особливості випуску та обігу векселів в Україні. Похідні ЦП. Державні ЦП.

   Державні вимоги до порядку випуску ЦП. Порядок випуску ЦП українських емітентів в обіг на іноземних фондових ринках та правила допуску іноземних ЦП до обігу на території України.

   Інші грошові документи, які мають ознаки ЦП.

 

   Тема 3. Національна депозитарна система та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні. Форми випуску цінних паперів

   Кількість годин - 4.

   Основні терміни та поняття депозитарної діяльності на РЦП. Види депозитарної діяльності. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні". Національна депозитарна системи (далі - НДС), її структура та учасники.

   Розрахунково-клірингова діяльність. Функції учасників депозитарної системи та взаємовідносини між ними.

   Форми випуску ЦП в Україні: документарна та бездокументарна.

   Порядок переходу прав власності на ЦП в НДС. Документи, що підтверджують право власності на ЦП.

   Сучасний стан розвитку НДС в Україні. Значення НДС при обліку та зберіганні активів в ЦП.

 

   Тема 4. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

   Кількість годин - 3.

   Мета та форми державного регулювання РЦП. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР), її завдання, повноваження та структура. Законодавство про ЦП. Рішення та роз'яснення порядку застосування законодавства про ЦП, які приймаються ДКЦПФР.

   Контроль за дотриманням законодавства про ЦП та правозастосування на РЦП.

   Види професійної діяльності на РЦП, які здійснюються з отриманням спеціальних дозволів (ліцензій). Сертифікація осіб, що здійснюють професійну діяльність з ЦП. Розподіл повноважень щодо контролю за діяльністю учасників РЦП між ДКЦПФР та іншими державними органами. Антимонопольне законодавство на РЦП. РЦП та приватизація.

   Саморегулювання РЦП. Саморегулівні організації (далі - СРО) професійних учасників РЦП в Україні, їх функції та повноваження.

 

   Тема 5. Методи оцінки вартості цінних паперів та аналізу портфеля цінних паперів

   Кількість годин - 6.

   Оцінка вартості ЦП та аналіз активів у ЦП при провадженні процедури відновлення платоспроможності або банкрутства учасників РЦП.

   Ліквідність ЦП. Ризик і доходність ЦП. Види доходів від ЦП. Дивідендна політика.

   Види вартості ЦП (номінальна, ринкова, розрахункова). Аналіз ЦП та їх емітентів за показником вартість/доход. Внутрішня вартість ЦП. Основні теорії оцінки внутрішньої вартості ЦП.

   Фінансово-математичний апарат оцінки інвестицій в ЦП: теорія зміни вартості грошей у часі та дисконтування грошових потоків; поняття та розрахунки теперішньої та майбутньої вартості, складного відсотку, ставок дисконту, вартості анюїтету, довічної ренти тощо; структура та вартість капіталу; використання методів кореляції та регресії в технічному аналізі вартості ЦП.

   Фондові індекси та рейтинги, методи їх використання для оцінки портфеля ЦП. Українські фондові індекси та рейтинги.

   Характеристика придатності існуючих методів оцінки інвестицій в ЦП на сучасному етапі розвитку РЦП в Україні. Джерела інформації для розрахунків вартості ЦП в Україні. Існуючі методики визначення вартості ЦП, сфера їх обов'язкового застосування, переваги та недоліки.

   Оцінка платоспроможності, фінансової стійкості та ризику
банкрутства професійних учасників РЦП.

 

   Тема 6. Управління діяльністю та припинення діяльності акціонерних товариств

   Кількість годин - 5.

   Акціонерні товариства (далі - АТ) як вид емітентів в Україні. Види АТ. Порядок формування статутного фонду (капіталу) та іншого майна АТ. Вимоги до установчих документів АТ. Акціонери. Формування органів управління АТ та їх компетенція. Порядок зміни статутного фонду (капіталу) АТ. Корпоративні операції. Порядок розпорядження майном АТ. Випуск та обіг акцій АТ, що знаходиться в процесі банкрутства. Особливості правовідносин АТ з кредиторами, акціонерами, трудовим колективом в процесі діяльності, реорганізації та ліквідації АТ. Порядок скасування випуску акцій АТ при реорганізації та ліквідації.

   Звітність ВАТ та емітентів облігацій перед ДКЦПФР та громадськістю.

   Особливості організаційно-правової форми АТ при провадженні справ про банкрутство, проведенні санації або ліквідації.

 

   Тема 7. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів. Здійснення арбітражним керуючим функцій управління професійною діяльністю на ринку цінних паперів або забезпечення її припинення

   Кількість годин - 2.

   Учасники РЦП, при банкрутстві яких застосовуються положення ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Склад учасників справ про банкрутство на РЦП, кваліфікаційні вимоги до розпорядників майна в цих справах. Терміни та поняття, що застосовуються в справах про банкрутство на РЦП.

   Впровадження обмежень на угоди професійного учасника РЦП, проти якого порушено справу про банкрутство. Порядок зберігання та відшкодування ЦП клієнтів боржника - професійного учасника РЦП.

   Завдання арбітражного керуючого при здійсненні управління професійною діяльністю на РЦП або забезпеченні її припинення. Арбітражний керуючий як користувач послугами професійного учасника РЦП.

 

   Тема 8. Управління діяльністю та припинення діяльності торговців цінними паперами. Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

   Кількість годин - 5.

   Нормативно-правове регулювання діяльності торговця ЦП. Основні поняття діяльності торговця ЦП. Види діяльності торговця ЦП.

   Вимоги до організаційно-правової форми торговця ЦП, мінімального розміру та структури статутного фонду, афілійованості учасників, професійно-кваліфікаційного складу, забезпеченості відповідними приміщеннями та технічними засобами.

   Правила здійснення комісійної діяльності з ЦП. Вимоги до угод, що укладаються торговцем ЦП при здійсненні комісійної діяльності. Порядок надання клієнтами замовлень торговцю ЦП, види замовлень. Обов'язки та відповідальність торговця ЦП перед клієнтами. Правила здійснення комерційної діяльності з ЦП. Обмеження щодо діяльності з випуску та обігу ЦП. Нормативи ліквідності торговця ЦП. Організація обліку операцій з ЦП.

   Звітність торговця ЦП перед ДКЦПФР.

   Підстави та порядок припинення торговцем ЦП діяльності з випуску та обігу ЦП. Виявлення невиконаних зобов'язань щодо ЦП перед клієнтами.

   Організаційна структура та внутрішні правила діяльності торговця ЦП. Особливості суміщення торговцями ЦП функцій зберігача. Особливості суміщення комерційними банками діяльності з торгівлі ЦП з іншими видами професійної діяльності на РЦП. Ціноутворення на послуги торговця ЦП.

   Ризик банкрутства торговця ЦП та можливі чинники його неплатоспроможності. Особливості проведення процедури відновлення платоспроможності або банкрутства торговців ЦП. Особливості визначення ліквідаційної маси торговця ЦП.

 

   Тема 9. Управління діяльністю та припинення діяльності із спільного інвестування. Правила здійснення діяльності із спільного інвестування

   Кількість годин - 4.

   Нормативно-правове регулювання діяльності із спільного інвестування. Основні поняття діяльності із спільного інвестування.

   Мета та загальний порядок діяльності інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній (далі - Фонди). Види фондів. Вимоги до організаційно-правової форми Фондів, мінімального розміру статутного фонду, афілійованості учасників, змісту та складу правоустановчих документів, порядку випуску та обігу інвестиційних сертифікатів. Обмеження в діяльності Фондів. Права та обов'язки засновників та учасників Фонду. Емісійна та дивідендна політика Фонду. Випуск інвестиційних сертифікатів. Управління активами та контроль за діяльністю Фондів. Взаємодія Фонду з інвестиційним керуючим та депозитарною установою.

   Функції інвестиційного керуючого. Порядок укладення договору на інвестиційне управління. Відповідальність інвестиційного керуючого та контроль за його діяльністю.

   Порядок розрахунку чистих активів Фонду. Порядок складання та надання звітності Фондом. Порядок ведення обліку майна Фонду.

   Термін дії Фонду. Порядок та підстави припинення діяльності Фонду. Порядок розрахунків з учасниками Фонду.

   Ризик банкрутства Фонду та можливі чинники його неплатоспроможності. Особливості проведення процедури відновлення платоспроможності або банкрутства Фондів. Особливості визначення ліквідаційної маси Фонду.

 

   Тема 10. Управління діяльністю та припинення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Правила ведення реєстрів

   Кількість годин - 6.

   Нормативно-правове регулювання діяльності з ведення реєстрів власників іменних ЦП (далі - реєстраторської діяльності). Основні поняття реєстраторської діяльності.

   Вимоги до організаційно-правової форми реєстратора, мінімального розміру та структури статутного фонду, афілійованості учасників, професійно-кваліфікаційного складу, забезпеченості відповідними приміщеннями та технічними засобами.

   Основні та додаткові функції реєстратора. Склад системи реєстру власників іменних цінних паперів (далі - система реєстру), порядок її формування. Основні вхідні та вихідні документи системи реєстру, вимоги до їх складання, отримання та видачі. Основні операції в системі реєстру та порядок їх здійснення. Порядок надання реєстратору документів та запитів. Видача документів, що підтверджують право власності на ЦП. Підстави для відмови в здійсненні операцій в системі реєстру та порядок надання відмови. Облікові журнали системи реєстру.

   Підстави та порядок припинення реєстратором ведення системи реєстру. Порядок передачі реєстру та зберігання документації реєстра.

   Права та обов'язки реєстратора, емітента та зареєстрованих осіб. Відповідальність реєстратора за порушення прав емітента та власників ЦП. Відповідальність емітента за ведення системи реєстру.

   Звітність реєстратора до ДКЦПФР.

   Організаційна структура та внутрішні правила діяльності реєстратора. Порядок обслуговування зареєстрованих осіб. Порядок функціонування філій реєстраторів. Ціноутворення на реєстраторські послуги. Відкрита та конфіденційна інформація в діяльності реєстратора та порядок доступу до неї.

   Ризик банкрутства реєстратора та можливі чинники його неплатоспроможності. Особливості проведення процедури відновлення платоспроможності або банкрутства реєстраторів. Особливості визначення ліквідаційної маси реєстратора.

 

   Тема 11. Управління діяльністю та припинення діяльності зберігачів цінних паперів. Правила здійснення зберігачем депозитарної діяльності

   Кількість годин - 6.

   Нормативно-правове регулювання депозитарної діяльності зберігача ЦП (далі - зберігача). Основні поняття діяльності зберігача.

   Вимоги до організаційно-правової форми зберігача, суміщення депозитарної діяльності з іншими видами діяльності, мінімального розміру та структури статутного фонду, афілійованості учасників, професійно-кваліфікаційного складу, забезпеченості відповідними приміщеннями, технічними і програмними засобами.

   Основні правила і способи зберігання та знерухомлення ЦП, порядок відкриття та ведення рахунків у ЦП. Особливості обслуговування зберігачем інвестиційних фондів та компаній. Склад документів, які необхідні для відкриття рахунку у зберігача. Стандарти ведення документації зберігача. Порядок обслуговування обігу ЦП на рахунках в ЦП, склад документів, які повинен надавати власник рахунку до зберігача для внесення відповідних змін. Документи, що надаються зберігачем на підтвердження прав власності на ЦП. Обтяження ЦП зобов'язаннями на рахунках у зберігача. Порядок переведення знерухомлених ЦП у документарну форму. Функції зберігача як номінального утримувача в системі реєстру. Порядок взаємодії зберігача з реєстратором та депозитарієм при здійсненні депозитарної діяльності.

   Депозитарні рахунки.    Відповідальність зберігача за ЦП, що надані йому власниками на зберігання та обліковуються на рахунках в ЦП. Підстави та порядок припинення зберігачем депозитарної діяльності.

   Звітність зберігача до ДКЦПФР.

   Організаційна структура та внутрішні правила діяльності зберігача, заходів безпеки. Ціноутворення на депозитарні послуги. Доступ до інформації щодо рахунків клієнтів.

   Ризик банкрутства в діяльності зберігача та можливі чинники їх неплатоспроможності. Особливості проведення процедури відновлення платоспроможності або банкрутства зберігачів. Особливості визначення ліквідаційної маси зберігача ЦП.

 

   Тема 12. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування

   Кількість годин - 4.

   Принципи бухгалтерського обліку ЦП та операцій з ними. Бухоблік випуску та розміщення акцій і облігацій. Бухоблік операцій з ЦП на вторинному ринку. Облік доходів за ЦП.

   Фінансова звітність учасників РЦП за міжнародними стандартами. Національний стандарт обліку фінансових вкладень. Аудит на РЦП.

   Особливості бухобліку у торговців ЦП та інвестиційних фондах.

   Оподаткування операцій з ЦП та доходів за ЦП.

 

   Тема 13. Правовідносини учасників ринку цінних паперів при здійсненні та припиненні їх діяльності

   Кількість годин - 2.

   Норми загального права відносно учасників РЦП та операцій з ЦП.

   Корпоративне право. Цивільне право і правова основа виникнення прав та зобов'язань за ЦП та операцій з ними. Вексельне право. Правова основа управління ЦП. Правова основа депозитарної діяльності.

   Порядок вирішення спорів щодо зобов'язань за ЦП та операцій з ними. Арбітражна практика вирішення питань банкрутства учасників РЦП та спорів щодо ЦП.

 

Лекційних та практичних занять - 55 год.
Поточна перевірка знань - 2 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 65 год.

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

16.09.19 - 26.09.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
27.09.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

23.09.19 - 26.09.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
27.09.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

15.10.19 - 23.10.19
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
24.10.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

15.10.19 - 24.10.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
25.10.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.10.19 - 24.10.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
25.10.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.11.19 - 21.11.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань фондового ринку (діяльність з управління активами, діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність)
22.11.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку