Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 26 листопада 2013 року № 2678
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 13 листопада 2015 року № 1848)

CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань організації торгівлі на фондовому ринку (фінансовими інструментами)


Тема 1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
Кількість годин - 4

Вимоги до реєстрації фондової біржі. Вимоги до статуту (змін до статуту) фондової біржі та порядок його (їх) погодження Комісією.
Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.
Підстави та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Державний контроль та за дотриманням фондовими біржами ліцензійних умов. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів.
Вимоги до кандидатури керівника фондової біржі та порядок погодження Комісією такої особи.
Вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

Тема 2. Організація торгівлі на фондовому ринку
Кількість годин - 16

Завдання та функції фондової біржі. Правові засади створення, функціонування та регулювання діяльності фондової біржі. Статут і правила фондової біржі. Органи управління фондової біржі. Спеціалізовані органи біржі.
Учасники біржових торгів. Члени фондової біржі. Уповноважені представники учасників біржових торгів. Вимоги до електронної торговельної системи фондової біржі. Форми одержання доступу до біржових торгів. Організаційні засади інтернет-трейдингу.
Допуск фінансових інструментів до біржової торгівлі. Біржовий список та біржовий реєстр. Лістинг цінних паперів на фондовій біржі. Структура лістингу на фондовій біржі. Вимоги для внесення та перебування різних видів цінних паперів у відповідних рівнях лістингу. Розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, цінні папери яких пройшли лістинг на фондовій біржі. Елементи контролю фондовою біржею за відповідністю вимог лістингу. Маркет-мейкери на біржовому ринку. Делістинг на фондовій біржі.
Позалістингові цінні папери та інші фінансові інструменти. Особливості лістингу цінних паперів іноземних емітентів.
Припинення торгівлі на фондовій біржі.
Види біржових заявок. Біржові контракти. Основні види ринків (режими торгів) на фондовій біржі. Порядок здійснення на фондовій біржі операцій РЕПО. Розміщення цінних паперів на фондовій біржі. Порядок розрахунку біржею поточної ціни цінного папера.
Організація нагляду і контролю на біржовому фондовому ринку. Цінова нестабільність ринку. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами на біржовому фондовому ринку. Порядок зупинення та поновлення біржових торгів.
Порядок розрахунку та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.
Біржові фондові індекси. Регуляторні вимоги щодо порядку розрахунку та оприлюднення біржового фондового індексу.
Розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення.
Державне регулювання та контроль за діяльністю фондових бірж. Повноваження державних представників на фондових біржах.
Створення фондовою біржею сегменту, до якого вносяться позалістингові акції нових інвестиційно привабливих компаній.

Тема 3. Фінансові обчислення та методи оцінки цінних паперів
Кількість годин - 4

Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість. Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.
Оцінка доцільності інвестування. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма доходності.

Тема 4. Взаємодія біржі з депозитарною системою, розрахунки за правочинами щодо цінних паперів
Кількість годин - 4

Вимоги щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах. Вимоги до відкриття, ведення та закриття рахунків у цінних паперах для депонентів, депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів. Відкриття рахунку в цінних паперах для окремих груп депонентів: фізичній та юридичній особі, резиденту та нерезиденту. Особливості відкриття рахунку в цінних паперах інституційним інвесторам.
Адміністративні, інформаційні та облікові операції депозитарної установи.
Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту. Надання депозитарним установам інформації за укладеними договорами щодо цінних паперів.
Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами. Операційний день депозитарної установи. Вимоги щодо оформлення розпоряджень депонентів, клієнтів. Особливості надання інформації щодо правочинів із цінними паперами, укладеними на біржі. Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.
Одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки). Порядок здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних. Розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.
Взаємодія Центрального депозитарію та Розрахункового центру щодо виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів. Діяльність Розрахункового центру.
Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу. Клірингова діяльність. Провадження клірингової діяльності. Внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність. Правила та організація клірингу. Вимоги до здійснення клірингу. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності. Функції і компетенція осіб, які провадять клірингову діяльність. Вимоги до договорів, що укладаються при здійсненні клірингу та проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП.

Тема 5. Організація торгівлі похідними (деривативами)
Кількість годин - 8

Види строкових фінансових інструментів. Ф’ючерсний контракт. Опціон. Організація торгівлі ф’ючерсними контрактами та опціонами. Система гарантій виконання зобов’язань. Страхові внески (маржа). Кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери. Запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з похідними (деривативами).

Тема 6. Технічне забезпечення діяльності фондових бірж на фондовому ринку
Кількість годин - 8

Програмне забезпечення фондових бірж. Міжнародні інформаційні системи та технічний аналіз ринку ЦП. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з ЦП. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для фондових бірж.
Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності фондових бірж.

Тема 7. Пруденційний нагляд за діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку та управління ризиками
Кількість годин - 2

Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
Пруденційні нормативи діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.
Порядок розрахунку пруденційних показників діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.
Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.
Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.


Лекційних та практичних занять - 46 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 58 год.


Перелік викладачів
Перелік актів законодавства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку