Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 26 листопада 2013 року № 2678
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 13 листопада 2015 року № 1848)

CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами (фінансовими інструментами)


Тема 1. Регулювання діяльності торговців цінними паперами (фінансовими інструментами)
Кількість годин - 7

Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами.
Вимоги до договорів, що укладаються торговцем цінними паперами за видами діяльності. Обов’язки торговців цінними паперами при здійсненні операцій з цінними паперами. Вимоги до організації торговцем внутрішнього обліку операцій з ЦП.
Організація первинного обліку діяльності торговців ЦП. Здійснення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів, зобов’язань торговця цінними паперами та його клієнтів.
Вимоги Комісії щодо порядку складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами. Складання адміністративних даних торговцями ЦП в електронному вигляді.
Особливості провадження банками професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами).
Вимоги Комісії щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів торговцями цінних та фондовими біржами.

Тема 2. Особливості організації діяльності торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) на фондовій біржі (регульованих ринках капіталу)
Кількість годин - 6

Умови, за яких торговці цінними паперами мають право здійснювати операції на фондовій біржі. Членство на фондовій біржі, підстави для отримання статусу члена біржі. Права та обов’язки члена фондової біржі.
Операції, які можуть здійснювати торговці цінними паперами на фондових біржах.
Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта (здійснення маржинальних операцій на фондових біржах).
Порядок включення цінних паперів до біржового списку за ініціативою учасників торгів. Порядок здійснення організованих торгів.
Форми доступу до біржових торгів; Інструменти біржового фондового ринку.
Особливості біржової торгівлі державними цінними паперами.
Особливості строкового ринку.
Торгові стратегії та управління капіталом.

Тема 3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринках капіталу) - діяльності з торгівлі цінними паперами (фінансовими інструментами
Кількість годин - 6

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, переоформлення ліцензії. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.
Підстави та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами Порядку та Ліцензійних умов.
Вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

Тема 4. Особливості торгівлі різними видами цінних паперів (інших фінансових інструментів) на різних ринкових сегментах
Кількість годин - 4

Особливості здійснення торговцями ЦП операцій з пайовими ЦП, борговими ЦП, іпотечними ЦП, іншими ЦП.
Надання торговцями ЦП інформаційно-консультативних послуг щодо обігу ЦП.
Особливості допуску на вітчизняний фондовий ринок цінних паперів іноземних емітентів та виведення на іноземні ринки українських цінних паперів. Нормативне регулювання можливості проведення операцій з цінними паперами на іноземних ринках.

Тема 5. Фінансові обчислення
Кількість годин - 4

Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість.
Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.
Оцінка доцільності інвестування. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма доходності.

Тема 6. Оцінка вартості цінних паперів
Кількість годин - 4

Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів - надійності, дохідності, ліквідності. Рейтингування. Національна рейтингова шкала. Поточна дохідність цінного паперу, дохідність облігацій на строк погашення, коефіцієнт «ціна/доход», коефіцієнт ліквідності.
Вартісні характеристики цінних паперів - номінальна вартість, ринкова ціна, внутрішня теоретична вартість цінного паперу. Розрахунок балансової («бухгалтерської») вартості акцій - власний капітал на акцію.
Поняття технічного аналізу цінних паперів.
Поняття фундаментального аналізу
Поняття ризику. Фінансові ризики. Ризик і доход на ФР.
Оцінка вартості облігацій. Оцінка вартості акцій. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики емітента. Оцінка вартості похідних ЦП.
Основні підходи до оцінки згідно стандартів оціночної діяльності: дохідний, витратний, порівняльний. Документи, якими оформлюється результат оцінки, виконаної суб’єктом оціночної діяльності.

Тема 7. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні
Кількість годин - 2

Законодавчі основи приватизації. Державна програма приватизації. Порядок застосування способів приватизації майна державних підприємств.

Тема 8. Взаємодія торговців (інвестиційних фірм) із депозитарною установою, розрахунки за правочинами щодо цінних паперів
Кількість годин - 4

Вимоги щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах. Відкриття рахунку в цінних паперах для окремих груп депонентів: фізичній та юридичній особі, резиденту та нерезиденту. Рахунок у цінних паперах депонента. Особливості відкриття рахунку в цінних паперах інституційним інвесторам.
Адміністративні, інформаційні та облікові операції депозитарної установи.
Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту. Надання депозитарним установам інформації за укладеними договорами щодо цінних паперів.
Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами. Операційний день депозитарної установи. Операція щодо цінних паперів. Безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку.
Вимоги щодо оформлення розпоряджень депонентів, клієнтів. Особливості складання розпоряджень депонентів, клієнтів. Вимоги до порядку обробки та підтвердження розпоряджень депонентів. Підстави відмови у взятті до виконання розпоряджень депонента, клієнта. Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.
Особливості депозитарного обслуговування активів інституційних інвесторів.
Одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки). Розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.
Взаємодія Центрального депозитарію та Розрахункового центру щодо виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів. Діяльність Розрахункового центру.
Вимоги до порядку здійснення клірингу. Правила клірингу. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу. Механізми зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі.

Тема 9. Інформаційні технології здійснення діяльності торговців цінними паперами (інвестиційних фірм)
Кількість годин - 6

Міжнародні інформаційні системи.
Використання торговцями програмного забезпечення організаторів торгівлі ЦП. Програмне забезпечення прийняття рішення. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з ЦП. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для торговців ЦП.
Технічне та програмне забезпечення бек-офісу торговця ЦП.
Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності торговців ЦП.

Тема 10. Пруденційний нагляд за діяльністю з торгівлі цінними паперами (фінансовими інструментами) та управління ризиками
Кількість годин - 2

Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
Пруденційні нормативи діяльності з торгівлі цінними паперами.
Порядок розрахунку пруденційних показників діяльності з торгівлі цінними паперами.
Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.
Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.

Тема 11. Оподаткування діяльності з торгівлі цінними паперами (фінансовими інструментами)
Кількість годин - 2

Загальні положення щодо оподаткування операцій з цінними паперами.
Оподаткування прибутку торговців цінними паперами.
Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами.
Виконання торговцем цінними паперами функцій податкового агента.

Тема 12. Вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
Кількість годин - 4

Поняття клірингової діяльності. Поняття: кліринг, неттінг, особа, що провадить клірингову діяльність, клірингова установа, центральний контрагент, клірингові рахунки, клірингові субрахунки. Вимоги до договорів, що укладаються при здійсненні клірингу та проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів: договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу.
Функції та компетенція осіб, які провадять клірингову діяльність. Внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність. Провадження клірингової діяльності Правила клірингу. Вимоги до здійснення клірингу. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності. Рахунок у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру. Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру.
Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Клірингова відомість. Порядок обміну документами при проведенні розрахунків.


Лекційних та практичних занять - 51 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 63 год.


Перелік викладачів
Перелік актів законодавства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку