Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань фонового ринку


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


КОДЕКСИ УКРАЇНИ
1. Господарський кодекс України
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
3. Кримінальний кодекс України
4. Податковий кодекс України
5. Сімейний кодекс України
6. Цивільний кодекс України

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Закон України «Про акціонерні товариства»
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
4. Закон України Про господарські товариства»
5. Закон України «Про депозитарну систему України»
6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
8. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
9. Закон України «Про електронні довірчі послуги»
10. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
11. Закон України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»
12. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
13. Закон України «Про заставу»
14. Закон України «Про захист економічної конкуренції»
15. Закон України «Про захист персональних даних»
16. Закон України «Про звернення громадян»
17. Закон України «Про інвестиційну діяльність»
18. Закон України «Про інститути спільного інвестування»
19. Закон України «Про інформацію»
20. Закон України «Про іпотеку»
21. Закон України «Про іпотечні облігації»
22. Закон України «Про Національний банк України»
23. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
24. Закон України «Про обіг векселів в Україні»
25. Закон України «Про рекламу»
26. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
27. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
28. Закон України «Про холдингові компанії в Україні»
29. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
30. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі від 07.06.1930

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
1. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, Указ від 19.02.1994 №55/94
2. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Указ від 23.11.2011 №1063/2011

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»
2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства»
3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, постанова від 14.04.1997 №348
4. Національна рейтингова шкала, постанова від 2604.2007 №665
5. Положення про систему обліку публічної інформації, постанова від 21.11.2011 №1277
6. Концепція створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання, розпорядження від 01.04.2004 №208-р

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
1. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, наказ від 28.03.2013 №433
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», наказ від 07.02.2013 №73
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», наказ від 28.05.1999 №137
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», наказ від 26.04.2000 №91
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», наказ від 30.11.2001 №559
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», наказ від 29.11.1999 №290
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», наказ від 31.12.1999 №318
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», наказ від 28.12.2000 №353
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», наказ від 07.07.1999 №163
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», наказ від 10.08.2000 №1933
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», наказ від 16.07.2001 №344

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
1. Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), розпорядження від 29.06.1998 №169-р
2. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), розпорядження від 12.02.2002 №26-р
3. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), розпорядження від 19.02.2002 №33-р
4. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, розпорядження від 05.03.2002 №49-р

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 26.03.2013 №432
2. Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, рішення від 10.09.2013 №1754
3. Положення про державних представників на фондових біржах, рішення від 08.05.2001 №144
4. Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, рішення від 22.11.2012 №1692
5. Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, рішення від 17.03.2016 №309
6. Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, рішення від 27.12.2012 №1902
7. Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, рішення від 26.03.2013 №431
8. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, рішення від 06.08.2013 №1414
9. Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 13.05.2011 №492
10. Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, рішення від 29.04.2014 №578
11. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, рішення 27.12.2013 №2998
12. Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, рішення від 27.05.2014 №692
13. Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, рішення від 04.08.2009 №884
14. Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, рішення від 20.06.2013 №1104
15. Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, рішення від 30.07.2013 №1338
16. Положення про провадження депозитарної діяльності, рішення від 23.04.2013 №735
17. Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, рішення від 29.11.2016 №1174
18. Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, рішеня від 22.01.2013 №63
19. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, рішення від 03.12.2013 №2826
20. Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, рішення від 13.08.2013 №1468
21. Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, рішення від 10.09.2013 №1753
22. Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, рішення від 03.06.2014 №733
23. Положення про функціонування фондових бірж, рішення від 22.11.2012 №1688
24. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, рішення від 16.12.2014 №1708
25. Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, рішення від 12.03.2013 №311
26. Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі, рішення від 14.06.2011 №716
27. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, рішення від 14.05.2013 №822
28. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, рішення від 06.03.2012 №371
29. Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, рішення від 17.07.2015 №1038
30. Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, рішення від 19.12.2017 №904
31. Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, рішення від 04.09.2012 №1178 (рішення підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону №877-V від 05.04.2007, згідно з розпорядженням КМУ №169-р від 10.03.2017)
32. Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, рішення 12.02.2013 №161 (рішення підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону №877-V від 05.04.2007, згідно з розпорядженням КМУ №169-р від 10.03.2017)
33. Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, рішення від 31.07.2012 №1073
34. Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, рішення від 23.03.2017 №209
35. Порядок скасування реєстрації випусків акцій, рішення від 23.04.2013 №737
36. Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, рішення від 03.12.2015 №2030
37. Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, рішення від 12.01.2016 №17
38. Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, рішення від 16.10.2012 №1470
39. Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, рішення від 31.05.2016 №617
40. Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб’єктами інформаційної взаємодії, рішення від 13.05.2011 №491
41. Про затвердження Принципів корпоративного управління, рішення від 22.07.2014 №955
42. Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами, рішення від 05.02.2013 №131

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
1. Положення про Державний реєстр фінансових установ, розпорядження від 28.08.2003 №41

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності»
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання»
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 «Прибуток на акцію»
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність»
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

16.11.2020 - 26.11.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
27.11.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

23.11.2020 - 26.11.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
27.11.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

14.12.2020 - 23.12.2020
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

14.12.2020 - 24.12.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

21.12.2020 - 24.12.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
24.12.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір №92/15 від 16.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку (із змінами)


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку