Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


КОДЕКСИ УКРАЇНИ
1. Податковий кодекс України

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
1. Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, наказ від 22.11.2011 № 1484

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 22.07.2021 № 555
2. Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, рішення від 26.11.2013 № 2669

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 «Платіж на основі акцій»
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу»
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
6. Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 «Операційні сегменти»
7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»
8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність»
9. Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 «Спільна діяльність»
10. Міжнародний стандарт фінансової звітності 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»
11. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості»
12. Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
13. Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда»
14. Міжнародний стандарт фінансової звітності 17 «Страхові контракти»
15. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності»
16. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси»
17. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів»
18. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
19. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 «Події після звітного періоду»
20. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток»
21. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»
22. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам»
23. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»
24. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики»
25. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»
26. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»
27. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 «Окрема фінансова звітність»
28. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
29. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання»
30. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 «Прибуток на акцію»
31. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність»
32. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів»
33. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
34. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи»
35. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
36. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість»
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ:

14.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.02.2022 - 24.02.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.02.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

14.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за типовими (повними) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

21.03.2022 - 24.03.2022
Навчання за спеціалізованими (скороченими) програмами навчання фахівців з питань ринків капіталу
25.03.2022 Кваліфікаційний іспит

* * *

* Договір № 90/15 від 12.06.2020 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку (із змінами)

* Договір № 84/15 від 08.06.2021 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку