Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 2020 року № 360

CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів


Тема 1. Основні вимоги до здійснення діяльності недержавних пенсійних фондів та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Кількість годин - 2

Державне регулювання діяльності із недержавного пенсійного забезпечення. Схема функціонування недержавного пенсійного фонду (далі - НПФ). Особливості НПФ як юридичної особи. Засновники НПФ, вкладники НПФ, учасники НПФ: поняття, загальні права та обов'язки. Види НПФ: характеристика, учасники та вкладники, засновники, особливості створення НПФ кожного виду. Послуги, що обов’язково надаються НПФ, та особи, які мають право їх надавати (адміністрування, управління активами, зберігання активів). Пов'язані особи. Пенсійні активи: поняття, порядок формування і використання. Законодавче регулювання діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Тема 2. Взаємодія особи, яка здійснює адміністрування НПФ з органами управління НПФ та з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення
Кількість годин - 4

Збори засновників НПФ: повноваження (компетенція), вимоги до порядку проведення. Вимоги до порядку скликання та проведення зборів засновників НПФ. Рада НПФ та її повноваження (компетенція). Засідання ради НПФ: вимоги до порядку скликання та проведення. Взаємодія особи, яка здійснює адміністрування НПФ (далі - адміністратора) з радою НПФ та засновниками НПФ. Забезпечення адміністратором діяльності ради НПФ та проведення зборів засновників НПФ.
Взаємодія адміністратора з вкладниками НПФ та учасниками НПФ. Пенсійний контракт: вимоги до змісту, порядку укладання, розірвання. Функції особи, що здійснює управління активами НПФ, та зберігача НПФ. Взаємодія особи, що здійснює управління активами НПФ, з адміністратором НПФ. Взаємодія зберігача НПФ з адміністратором НПФ. Агентські послуги, що надаються недержавним пенсійним фондам. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги. Реєстр осіб, які надають агентські послуги: вимоги до його змісту. Порядок взаємодії адміністратора НПФ з особами, які надають агентські послуги.

Тема 3. Загальні засади діяльності з адміністрування НПФ
Кількість годин - 6

Особи, які можуть провадити діяльність з адміністрування НПФ. Функції адміністратора. Вимоги до професійного адміністратора. Особливості провадження діяльності з адміністрування НПФ одноосібним засновником корпоративного НПФ. Особливості провадження діяльності з адміністрування НПФ компанією з управління активами. Вимоги до договору про адміністрування НПФ, його істотні умови. Оплата послуг з адміністрування НПФ. Порядок визначення витрат одноосібного засновника корпоративного НПФ на адміністрування такого фонду. Відповідальність адміністратора НПФ. Тимчасове призначення адміністратора НПФ. Адміністрування НПФ при ліквідації або реорганізації адміністратора НПФ.
Внутрішній аудит. Створення служби з внутрішнього аудиту адміністратора НПФ. Завдання та функції служби внутрішнього аудиту та/або внутрішнього аудитора.
Система фінансового моніторингу. Операції, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу. Організація фінансового моніторингу у діяльності адміністратора НПФ. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Тема 4. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів
Кількість годин - 6

Структура системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.
Порядок формування системи персоніфікованого обліку та актуалізації її інформації. Відкриття, ведення та закриття індивідуального пенсійного рахунку учасника НПФ.
Операції в системі персоніфікованого обліку: облік пенсійних внесків; облік інвестиційного прибутку (збитку); облік здійснення пенсійних виплат.
Передача інформації з системи персоніфікованого обліку в разі переведення пенсійних коштів учасника.
Надання інформації з системи персоніфікованого обліку учасникам НПФ. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника НПФ: вимоги до змісту та порядку видачі.
Особливості ведення персоніфікованого обліку відокремленим підрозділом адміністратора.
Збереження інформації системи персоніфікованого обліку та ведення архіву (облік архівних матеріалів).
Порядок передачі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ.

Тема 5. Переведення коштів з НПФ та здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ
Кількість годин - 2

Підстави для переведення пенсійних коштів з НПФ до іншого НПФ, банківської установи або страхової організації. Порядок визначення суми пенсійних коштів, які підлягають переведенню. Обчислення (визначення) розмірів витрат НПФ на переведення пенсійних коштів.
Порядок визначення пенсійного віку учасника НПФ та виду пенсійної виплати. Підстави та порядок здійснення одноразової пенсійної виплати. Пенсійна виплата на визначений строк: підстави виплати, методика розрахунку. Порядок визначення розміру пенсійних коштів, які перераховуються до страховика для оплати довічної пенсії учаснику НПФ. Здійснення пенсійної виплати спадкоємцям учасника НПФ.

Тема 6. Бухгалтерський облік, фінансові показники діяльності, звітність та аудит НПФ
Кількість годин - 2

Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Звітність НПФ відповідно до МСФЗ. Ведення адміністратором бухгалтерського обліку діяльності НПФ. Витрати, пов'язані зі створенням та функціонуванням НПФ, джерела їх покриття. Облік пенсійних внесків. Облік інвестиційної діяльності НПФ. Облік та оцінка пенсійних активів НПФ. Порядок обчислення та обліку результатів діяльності НПФ. Розрахунок фінансового результату. Облік пенсійних виплат. Складання та подання фінансових звітів НПФ.
Фінансові показники діяльності НПФ. Методика розрахунку чистої вартості активів фонду. Методика розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів.
Проведення аудиторських перевірок діяльності НПФ. Проведення аудиторських перевірок діяльності з адміністрування НПФ.

Тема 7. Оподаткування у сфері діяльності НПФ та діяльності з адміністрування НПФ
Кількість годин - 2

Податковий статус НПФ. Неприбуткова організація і її ознаки.
Особливості оподаткування внесків фізичних осіб до НПФ. Особливості оподаткування внесків вкладників-роботодавців до НПФ. Оподаткування виплат пенсій (здійснення пенсійних виплат) з НПФ.
Оподаткування діяльності з адміністрування НПФ.

Тема 8. Державне регулювання і контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення
Кількість годин - 2

Основні напрями державного регулювання і контролю в сфері недержавного пенсійного забезпечення. Повноваження НКЦПФР щодо здійснення контролю за суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення. Положення законодавства про захист економічної конкуренції в контексті діяльності НПФ. Державний контроль протидії «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті діяльності НПФ. Податковий контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Відповідальність за правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Порядок розгляду уповноваженими особами справ про правопорушення та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Тема 9. Розкриття інформації про діяльність НПФ та звітність адміністратора НПФ
Кількість годин - 4

Порядок розкриття інформації про НПФ.
Вимоги до змісту адміністративних даних, які подаються адміністратором до НКЦПФР, та порядок їх складання (формування). Порядок надання до НКЦПФР адміністратором НПФ адміністративних даних про власну діяльність та про діяльність НПФ, щодо яких здійснюється адміністрування.
Вимоги до змісту звітності, яка подається адміністратором радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування НПФ, та порядок її складання (формування). Порядок подання адміністратором звітності радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування НПФ.
Оприлюднення інформації та реклама НПФ. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення. Конфіденційна інформація НПФ. Періодичність та порядок опублікування інформації про здійснювану НПФ діяльність із недержавного пенсійного забезпечення. Вимоги до рекламних матеріалів НПФ. Порядок подання рекламних матеріалів на погодження до НКЦПФР.

Тема 10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Кількість годин - 6

Загальні вимоги до процедури отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ, переоформлення ліцензії.
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування НПФ. Вимоги до професійного адміністратора при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ. Вимоги до одноосібного засновника корпоративного НПФ при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ. Вимоги до компанії з управління активами при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ.
Вимоги до внутрішніх документів адміністратора. Вимоги до змісту внутрішнього положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів.
Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ.
Документи, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів юридичною особою, яка має намір надавати послуги з адміністрування НПФ (професійним адміністратором, компанією з управління активами та одноосібним засновником корпоративного НПФ). Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
Вимоги до провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів відокремленими підрозділами адміністратора.
Підстави та процедура анулювання ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з адміністрування НПФ).
Державний контроль за дотриманням адміністратором Ліцензійних умов.
Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

Тема 11. Інформаційні технології здійснення діяльності з адміністрування НПФ
Кількість годин - 2

Операційні системи, системи управління базами даних при здійсненні діяльності з адміністрування НПФ.
Довідники. Інформаційні ресурси. Використання програмних продуктів при здійсненні діяльності з адміністрування НПФ.
Використання Інтернет-технологій в діяльності з адміністрування НПФ.
Міжнародні інформаційні системи.

Тема 12. Пруденційний нагляд за діяльністю з адміністрування НПФ та управління ризиками
Кількість годин - 2

Ризики професійної діяльності на фондовому ринку. Пруденційні нормативи діяльності з адміністрування НПФ. Порядок розрахунку пруденційних показників діяльності з ад міністрування НПФ. Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків. Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.


Лекційних та практичних занять - 40 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 52 год.


Перелік викладачів
Перелік актів законодавства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку