Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Тематичні питання

Питання до тем спеціалізованої програми навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами

Тема 1. Регулювання діяльності торговців цінними паперами

1. В який строк торговець зобов'язаний надати клієнту звіт щодо виконання укладеного з ним відповідного договору щодо цінних паперів?
2. Від імені кого діє торговець цінними паперами при виконанні договорів доручення?
3. Чи існують для торговця цінними паперами вимоги до пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку?
4. До якої діяльності відноситься розміщення власних акцій торговцем цінними паперами?
5. З якими цінними паперами торговець не має права здійснювати брокерську та дилерську діяльність?
6. Виконання яких договорів є пріоритетними для торговця цінними паперами?
7. З якого моменту набуває дії договір між торговцем цінними паперами та клієнтом?
8. З якою метою торговець цінними паперами - андеррайтер може укласти з іншим андеррайтером договір про спільну діяльність?
9. За рахунок яких коштів торговець цінними паперами має право задовольняти вимоги кредиторів?
10. Здійснення яких операцій передбачає брокерська діяльність?
11. При провадженні якого виду діяльності торговець цінними паперами має право надавати клієнтам фінансові послуги?
12. Торгівлю якими цінними паперами не може здійснювати торговець цінними паперами?
13. Які види адміністративних даних зобов’язані подавати торговці цінними паперами до Комісії?
14. У якому вигляді торговці цінними паперами подають адміністративні дані до Комісії?
15. У якому документі визначається винагорода торговця цінними паперами?
16. Що таке нерегулярні Дані торговця цінними паперами?
17. Що означає лімітне замовлення на купівлю цінних паперів?
18. Що таке разове замовлення клієнта?
19. На підставі чого формуються адміністративні дані торговця цінними паперами, що подаються до Комісії?
20. Що таке відкриті позиції?
21. Що таке ринкове замовлення на купівлю цінних паперів?
22. Що таке стоп - замовлення на продаж цінних паперів?
23. Який договір є підставою для торговця цінними паперами здійснювати розміщення цінних паперів емітента?
24. Які дані відносяться до реквізитів цінних паперів?
25. Які договори має право укладати торговець цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності?
26. Які договори має право укладати торговець цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності?
27. Які договори укладає торговець цінними паперами на виконання договору андеррайтингу?
28. У якому випадку торговець зобов’язаний подати адміністративні Дані до Комісії у паперовій формі?
29. У якій формі торговець цінними паперами веде внутрішній облік?
30. Що відноситься до об’єктів внутрішнього обліку?
31. Щодо яких укладених договорів з клієнтом торговець цінними паперами подає звіти клієнту про їх виконання?
32. На підставі чого торговцем цінними паперами складаються звіти брокера/управителя?
33. Що є об’єктами інвестування при діяльності з управління цінними паперами?
34. Що таке професійна діяльність з торгівлі цінними паперами?
35. Чи відноситься до брокерської діяльності операція з цінними паперами за договором купівлі/продажу на виконання разового замовлення?
36. Чи має право торговець цінними паперами здійснювати торгівлю цінними паперами на позабіржовому ринку?
37. Чи існують вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами?
38. Які професійні учасники ринку цінних паперів мають право надавати фінансові послуги клієнтам щодо купівлі/продажу цінних паперів?
39. Який професійний учасник ринку цінних паперів має право на укладання дилерських договорів?
40. Чи може торговець цінними паперами здійснювати операцію з цінними паперами за договором міни по брокерській діяльності?
41. На підставі яких документів торговець цінними паперами здійснює професійну діяльність на фондовому ринку?
42. Яку інформацію зобов’язаний подавати торговець цінними паперами до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії для розміщення?
43. Чи зобов'язаний торговець цінними паперами укладати з клієнтом договір на брокерське обслуговування перш ніж укласти договір комісії?
44. Які фінансові послуги може надавати клієнту торговець цінними паперами?
45. Чи має право торговець цінним паперами укладати один договір з клієнтом на декілька фінансових послуг?
46. Чи зобов'язаний торговець цінними паперами надати клієнту інформацію щодо біржового курсу цінних паперів, які є об’єктом цивільних прав за договором?
47. При провадженні якого виду професійної діяльності використовуються терміни «управитель» та «установник управління»?
48. Яким чином ведеться внутрішній облік торговця цінними паперами?
49. Які реквізити цінних паперів зазначаються у разовому замовленні клієнта?
50. При укладанні яких договорів зазначення реквізитів цінного папера є обов'язковим?
51. Чи обов'язковою є вимога використання літерної ознаки договору купівлі/продажу на виконання разового замовлення?
52. Що є предметом дилерського договору?
53. Що означає поняття «строк дії договору»?
54. Чи зобов'язаний торговець цінними паперами - банк подавати до Комісії фінансову звітність у складі адміністративних даних?
55. Чи зобов'язаний торговець цінними паперами подавати до Комісії в складі адміністративних даних торговця цінними паперами інформацію про розміщення цінних паперів власного випуску?
56. Який розмір статутного капіталу має мати торговець цінними паперами для провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів?
57. Чи отримає торговець цінними паперами будь-яку ліцензію на провадження професійної діяльності, якщо його статутний капітал сформований цінними паперами 5% та 95% грошовими коштами?
58. Хто є власником цінних паперів, що передані в управління управителю?
59. Які операції з цінними паперами здійснюються без участі торговців цінними паперами?
60. Коли торговець цінними паперами може укладати договори по брокерській діяльності щодо цінних паперів емітента, що здійснив новий випуск?
61. Хто є учасниками фондового ринку?
62. Чи подається торговцем цінними паперами в складі довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця інформація щодо цінних паперів власних випусків?
63. Чи вноситься до журналу договорів інформація про розірвані договори?
64. Коли договір вважається укладеним?
65. Чи має право торговець цінними паперами передавати управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами клієнта третій особі?
66. З якими особами торговець цінними паперами (управитель) може укладати договори з управління цінними паперами?
67. За якими договорами чи разовими замовленнями торговець цінними паперами має право за згодою клієнта укладати договори субкомісії?
68. За якими договорами торговець цінними паперами формує нерегулярні адміністративні дані, що подаються в Комісію?
69. Чи є інвестиційна декларація невід'ємною частиною договору про управління цінних паперів?
70. Як часто торговець цінними паперами здійснює звірку грошових коштів відповідно до внутрішнього обліку?
71. В який термін інформація щодо договорів, разових замовлень або строкових операцій має бути внесена в журнал обліку?
72. Чи може торговець цінними паперами укладати договори купівлі/продажу не за місцезнаходженням?
73. Хто організовує ведення внутрішнього обліку торговця цінними паперами?
74. Які реєстри внутрішнього обліку веде торговець цінними паперами?
75. Що є предметом договору доручення?
76. На підставі чого укладаються, виконуються, змінюються чи розриваються договори щодо цінних паперів на фондовій біржі?
77. Яким чином оформлюється зміна чи розірвання договорів щодо цінних паперів?
78. В якій формі укладаються договори щодо цінних паперів?
79. В яких випадках продовжується строк подання адміністративних даних торговця цінними паперами?
80. У якому вигляді оформлюється разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі?
81. Що таке операція РЕПО?
82. Які договори укладає торговець цінними паперами з контрагентом?
83. Як називаються особи в інтересах яких торговець цінними паперами здійснює операції з цінними паперами?
84. Чи зобов’язаний торговець цінними паперами складати звіт про виконання дилерського договору, договору на виконання та договору на придбання?
85. Чи додається літерна ознака до договорів укладених та виконаних на фондовій біржі?
86. Чи має право андеррайтер при розміщенні цінних паперів емітента викупити частково або повністю нереалізовані цінні папери емітента?
87. Чи має право банк-ТЦП виступати посередником для продажу власних цінних паперів?
88. В який термін торговці цінними паперами зобов’язані подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржою ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів?
89. Що є предметом договору РЕПО?
90. Який термін встановлений для подання місячних адміністративних даних до Комісії?
91. За якою ціною андеррайтер має право викупити нереалізовані цінні папери емітента, якщо така умова передбачена договором андеррайтингу?
92. Якими є правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами ?
93. У якій формі можуть надаватися разові замовлення до договору на брокерське обслуговування?
94. Якою має бути нумерація додаткових договорів.
95. Чи мають право установник управління та управитель укладати між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами а відповідно до іншого - управління грошовими коштами.
96. Які є види професійної діяльності на фондовому ринку.
97. При укладанні яких договорів не вказуються реквізити цінних паперів та/або інших фінансових інструментів?
98. Чи може бути передбачено в договорі на брокерське обслуговування подання разового замовлення клієнтом в усній формі?
99. Який термін подання нерегулярних Даних до Комісії?
100. Хто визначає порядок нумерації договорів (крім договорів, що укладаються на фондових біржах)?

Тема 2. Особливості організації діяльності торговців цінними паперами на фондовій біржі

1. Які професійні учасники фондового ринку можуть отримати статус члена фондової біржі?
2. Які вимоги висуваються до уповноважених представників членів фондової біржі?
3. Чи може строк повноважень представника члена фондової біржі перевищувати строк дії отриманого ним сертифіката фахівця з торгівлі цінними паперами?
4. Чи мають члени фондової біржі рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі?
5. Як впливає анулювання ліцензії, виданої торговцю цінними паперами, на членство у фондовій біржі?
6. Які види професійної діяльності можуть здійснювати торговці цінними паперами на фондовій біржі?
7. Чи можуть особи, які не є членами фондової біржі, бути учасниками біржових торгів?
8. Які фінансові інструменти можуть бути предметом біржових контрактів?
9. Чи може член фондової біржі бути ініціатором допуску цінних паперів до біржового списку?
10. На підставі якого договору член фондової біржі отримує статус маркет-мейкера?
11. В чому полягають функції маркет-мейкера на фондовій біржі?
12. Чи залежать вимоги фондової біржі до маркет-мейкера від категорії цінного папера (лістинговий або позалістинговий)?
13. Що являє собою операція РЕПО?
14. Яким є граничний строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО?
15. Чи передбачають операції РЕПО на фондових біржах перехід права власності на цінні папери за кожною із частин операції РЕПО?
16. В яких випадках облігації не можуть бути предметом операції РЕПО?
17. Яка дата вважається датою виконання договору РЕПО?
18. Чи здійснює фондова біржа контроль за виконанням операцій РЕПО, які проводяться на такій біржі?
19. Які операції відносяться до маржинальних операцій?
20. Чи можуть здійснюватись маржинальні операції на позабіржовому ринку?
21. За яких умов торговець цінними паперами має право здійснювати маржинальні операції?
22. Які цінні папери не можуть бути предметом маржинальних операцій?
23. Які цінні папери можуть виступати як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій?
24. Що являє собою маржинальне плече?
25. Які дії учасника торгів вважаються відкриттям «короткої маржинальної позиції»?
26. Як розраховується рівень маржі при маржинальних операціях?
27. Який рівень маржі вважається граничним?
28. Ким визначається рівень маржі для направлення вимоги клієнту?
29. Як буде змінюватися розмір власного капіталу клієнта у разі розвороту ринку у протилежному напрямку відносно відкритої в його інтересах маржинальної позиції?
30. Рівень маржі для направлення вимоги не може бути вище чи нижче встановленого торговцем критичного рівня маржі?
31. На якому рівні встановлений норматив граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем ( R1)?
32. На якому рівні встановлений норматив граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем ( R2)?
33. Якою є періодичність розрахунку нормативів R1 та R2?
34. В якому випадку торговець має право примусово реалізовувати цінні папери та розпоряджатися грошовими коштами клієнта при здійсненні маржинальних операцій?
35. Чи повинен торговець, який здійснює маржинальні операції, надавати звіти клієнту за такими операціями?
36. Чи має організація та проведення біржових торгів на первинному та вторинному ринках єдиний порядок?
37. Які біржові заявки вважаються безадресними заявками?
38. Які біржові заявки вважаються анонімними?
39. Якими є умови виконання ринкової заявки?
40. Якими є умови виконання лімітної заявки?
41. Якими є умови виконання стоп-заявки?
42. З якого моменту заявка учасника торгів вважається поданою на фондову біржу?
43. З якого моменту біржовий контракт (договір) щодо купівлі-продажу цінних паперів вважається укладеним?
44. За якими заявками не може укладатися біржовий контракт?
45. Що означає термін «лот»?
46. Чим обумовлюється наявність різних ринків на фондовій біржі?
47. Що передбачає проведення біржових торгів в режимі одностороннього аукціону?
48. Хто може бути ініціатором аукціону на фондовій біржі?
49. За якими методами може відбуватися односторнній аукціон на фондовій біржі в процесі приватизації?
50. Які правочини щодо цінних паперів, здійснені на фондовій біржі, можуть не передбачати виконання розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
51. Які існують механізми зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі?
52. Яким учасником депозитарної системи України здійснюються грошові розрахунки за біржовими контрактами на умовах розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
53. Від кого фондова біржа отримує інформацію про завершення грошових розрахунків за біржовими контрактами, виконання яких не передбачає дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
54. Хто надає особі, що здійснює кліринг, розпорядження на розблокування активів учасника торгів під час торговельної сесії?
55. Які строкові операції можуть здійснювати торговці цінними паперами на фондовій біржі?
56. Чи повинна особа, яка виконує функції центрального контрагента, для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу, отримати ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами для участі в біржових торгах?
57. Який документ може використовуватися в якості первинного документа для підтвердження доходів і витрат члена фондової біржі за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі?

Тема 3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Який документ є підставою для ведення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку ліцензіата?
2. Який орган видає ліцензію на професійні види діяльності на фондовому ринку України?
3. Хто може здійснювати діяльність торговця цінними паперами?
4. Який строк розгляду документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, встановлена законодавством?
5. Яка особа може отримати ліцензію на будь який вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами?
6. Що може бути вкладом до статутного капіталу торговця цінними паперами?
7. Який розмір статутного капіталу встановлений для отримання ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами?
8. За якої умови юридична особа може отримати ліцензію на провадження андеррайтингу?
9. Чи потрібно особам погоджувати набуття істотної участі (10 і більше відсотків) в статутному капіталі професійного учасника?
10. Які існують обмеження у торгівця цінними паперами щодо володіння участю в інших професійних учасниках ринку цінних паперів?
11. Які вимоги встановлені законодавством щодо керівника юридичної особи що має відповідні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами?
12. Які вимоги встановлені законодавством щодо сертифікації осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами у складі юридичної особи - професійного учасника?
13. Які кваліфікаційні вимоги встановлені для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії?
14. Які кваліфікаційні вимоги встановлені для торговця цінними паперами-банку при отриманні ліцензії?
15. Хто може здійснювати ведення бухгалтерського обліку у торговця цінними паперами?
16. Які існують вимоги щодо ділової репутації заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником (крім банку) при отриманні ліцензії?
17. Які існують вимоги щодо приміщення, програмного та технічного забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами?
18. Які внутрішні документи (правила, положення тощо), що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, повинен розробити та затвердити торговець цінними паперами?
19. Чи вноситься плата за отримання ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку?
20. Чи є зміна місцезнаходження ліцензіата підставою для переоформлення ліцензії?
21. Чи є зміна найменування ліцензіата підставою для переоформлення ліцензії?
22. Протягом якого часу ліцензіат зобов'язаний подати до НКЦРФР заяву про переоформлення ліцензії в разі виникнення для цього підстави?
23. Які підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії?
24. Коли заявник може подати нову заяву на отримання ліцензії, у разі якщо йому було відмовлено у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних?
25. Які наслідки може мати факт виявлення недостовірних відомостей у документах, які надавались суб'єктом господарювання для одержання ліцензії та були виявлені після отримання такої/их ліцензії/ій?
26. Коли торговець цінними паперами може отримати нову ліцензію у разі анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією?
27. Які вимоги встановлені до структури власності торговця цінними паперами?
28. В які строки торговець цінними паперами повинен надавати до Комісії інформацію у разі виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності?
29. В який термін після отримання ліцензії ліцензіат повинен стати членом СРО?
30. Яким нормативно-правовим актом встановлено вимоги які повинні виконуватись ліцензіатом-торгівець цінними паперами при провадженні діяльності?
31. Що є підставою для зупинення строку дії ліцензії?
32. Що є підставою для анулювання ліцензії?
33. Яка процедура зупинення дії ліцензії передбачена відповідним нормативно-правовим актом Комісії?
34. Які дії необхідно здійснити торговцю цінними паперами у разі анулювання ліцензії?
35. Які правочини щодо цінних паперів можуть вчинятися без участі торговця цінними паперами?

Тема 4. Особливості торгівлі різними видами цінних паперів (інших фінансових інструментів) на різних ринкових сегментах

1. Чи поширюється діяльність торговця цінними паперами на здійснення операцій з фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери?
2. Чи може декілька андеррайтерів брати участь в організації публічного розміщення цінних паперів емітента?
3. Чи відносяться консультаційні послуги до посередницьких послуг на ринках фінансових послуг?
4. При здійсненні яких видів діяльності торговець ціннимим паперами має право надавати своїм клієнтам консультаційні послуги?
5. Які існують обмеження на володіння торговцем цінними паперами майном іншого торговця цінними паперами?
6. Які операції щодо купівлі-продажу цінних паперів не має право здійснювати торговець цінними паперами?
7. Чи можуть правочини щодо акцій приватних акціонерних товариств укладатися на регульованому фондовому ринку?
8. Які вимоги висуваються до оформлення проспекту емісії цінних паперів, якщо емітент користується послугами андеррайтера при розміщенні цінних паперів?
9. Чи можуть договори на придбання цінних паперів укладатися торговцями цінними паперами на не регульованому фондовому ринку під час публічного розміщення акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства?
10. На якому ринку відбувається публічне розміщення облігацій підприємств?
11. Чи є залучення емітентом торговця цінними паперами в якості андеррайтера обов’язковим при публічному розміщенні таким емітентом облігацій підприємств?
12. На яких ринках може здійснюватися розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій?
13. Хто виступає агентом з розміщення облігацій внутрішньої державної позики?
14. Чи можуть фізичні та юридичні особи купувати державні цінні папери на первинному ринку?
15. Які фінансові установи можуть отримати статус первинного дилера під час розміщення державних облігацій?
16. За чий рахунок первинні дилери на ринку державних цінних паперів можуть придбавати ОВДП під час їх розміщення?
17. Як під час розміщення визначається відсоткова ставка доходу за короткостроковими державними облігаціями?
18. Яким чином може бути отриманий додатковий грошовий ліміт для забезпечення розрахунків за результатами біржових торгів державними цінними паперами?
19. Чи потребує здійснення учасниками вексельного обігу дій щодо використання векселя як розрахункового інструмента залучення торговця цінними паперами?
20. Чи можуть правочини щодо векселів укладатися торговцями цінними паперами на біржовому фондовому ринку?
21. Щодо яких іпотечних цінних паперів не можуть укладатися правочини на регульованому фондовому ринку?
22. Чи має право торговець цінними паперами розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі?
23. Чи може договір про управління цінними паперами укладатися торговцем цінними паперами з компанією з управління активами?
24. Чи може обіг опціонних сертифікатів здійснюватися поза фондовою біржею?
25. Чи можуть бути допущені до обігу на території України цінні папери іноземного емітента, якщо такі цінні папери не допущені до обігу на іноземній фондовій біржі?
26. Хто може бути ініціатором допуску до обігу на території України цінних паперів іноземного емітента?
27. Чи можуть правочини щодо цінних паперів іноземного емітента, які допущені до обігу на території України, укладатися на позабіржовому фондовому ринку?
28. З якого моменту може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента на території України?
29. Чи є наявність активів іноземного емітента на території України обов’язковою умовою допуску цінних паперів такого іноземного емітента до обігу на території України?
30. Хто видає дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів українського емітента за межами України?
31. За яких умов видається дозвіл на обіг цінних паперів українського емітента за межами України?
32. Яким є граничний обсяг акцій українського емітента, що може бути розміщений та мати обіг за межами України?
33. Кому видається дозвіл на обіг цінних паперів українського емітента за межами України?
34. Які деривативи не можуть укладатися на організаторі торгівлі стандартизованими строковими контрактами?
35. Яким чином може бути здійснено дострокове закриття відкритої позиції на біржовому строковому ринку?

Тема 5. Фінансові обчислення.
Тема 6. Оцінка вартості цінних паперів

1. За допомогою якої формули визначається вартість акції, якщо величина дивіденду постійна і не буде змінюватися у майбутньому?
2. За якою формулою визначається вартість акції з постійним щорічним темпом зростання дивідендів?
3. За якою формулою визначається вартість довічної ренти?
4. За якою формулою визначається майбутня вартість (FV) сьогоднішньої суми грошей (PV)?
5. За якою формулою визначається теперішня (приведена) вартість грошей (PV)?
6. Чи буде виконаний опціон на купівлю (колл), якщо на момент виконання ціна виконання менша ніж ціна базового активу? Яка сторона понесе збитки, а яка отримає прибуток?
7. Чи вважається вигідним інвестиційний проект, якщо внутрішня норма дохідності менша за ставку дисконту?
8. Чи відрізняється розмір майбутньої вартості (FV) грошей від розміру їх сьогоднішньої вартості (PV)?
9. Чи відрізняється теперішня вартість майбутнього доходу від його номінальної величини?
10. Чи дорівнюють активи зобов'язанням підприємства?
11. Чи показує звіт про рух грошових коштів джерела надходження грошових коштів на підприємстві?
12. Що визначає дохідність до погашення облігації?
13. Що називають хеджуванням?
14. Що таке "диверсифікація"?
15. Що таке "технічний аналіз"?
16. Що таке дисконтна ставка?
17. Як визначається поточна дохідність акції (дохідність дивідендів)?
18. Як визначити реальну ставку дохідності?
19. Як визначити суму вкладу через n років при щоквартальному нарахуванні відсотків?
20. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка вища за номінальну вартість облігації?
21. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка нижча за номінальну вартість облігації?
22. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні строку виконання опціону?
23. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні ціни виконання опціону?
24. Як змінюється рівень дохідності, яку вимагають інвестори, при збільшенні ризику?
25. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зниженні рівня ринкових процентних ставок?
26. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зростанні ринкових процентних ставок?
27. Як змінюються ціни облігацій А і Б, що мають однаковий номінал і однакову купонну ставку, але облігація А погашається через один рік, а облігація Б - через два роки, якщо процентні ставки на ринку зростають?
28. Яким чином може бути визначена чиста приведена вартість інвестиційного проекту?
29. Яким чином можна визначити дохідність інвестицій у акції за умови постійного темпу зростання дивідендів?
30. Яким чином можна визначити необхідну ставку дохідності?
31. Яким чином можна визначити теперішню вартість довічної ренти?
32. Які існують критерії оцінки ефективності інвестицій?
33. Які основні методи оцінки ефективності інвестицій?
34. Які фактори можуть сприяти підвищенню цін на державні облігації?
35. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
36. Якою має бути частота нарахування відсотків для того, щоб сума доходу інвестора була найбільшою?
37. Що показує коефіцієнт чутливості "бета" акції?
38. Що таке ануїтет?

Тема 7. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні

1. В яких випадках застосовуються процедури стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу?
2. Відповідно до яких законодавчих актів здійснюється приватизація майна державних підприємств в Україні?
3. З якого моменту виникає право власності на приватизований об'єкт?
4. З якого моменту до покупця переходить право власності на придбаний за конкурсом в процесі приватизації пакет акцій?
5. За рахунок чого могло бути придбане в процесі приватизації державне майно?
6. Наявність скількох покупців є необхідною для приватизації на аукціоні за конкурсом?
7. Хто виступає засновниками акціонерних товариств, створених в процесі приватизації?
8. Хто є суб'єктами приватизації відповідно до чинного законодавства?
9. Хто затверджує положення, на підставі якого діють Контрольні комісії з питань приватизації?
10. Хто здійснює державну політику у сфері приватизації?
11. Хто має брати участь у торгах на організаторах торгівлі з продажу акцій в процесі приватизації?
12. Хто має пільги в процесі приватизації державних підприємств?
13. Хто може бути покупцем об'єктів в процесі приватизації?
14. Хто може бути радником при продажу акцій державних підприємств на відкритих торгах?
15. Хто несе ризики щодо негативних наслідків, пов'язаних із неправильним визначенням випадків придбання акцій, які вимагають отримання дозволу Антимонопольного комітету України?
16. Чи існують санкції до переможців торгів на організаторах торгівлі ЦП, які відмовляються від укладання контрактів або сплати придбаних акцій або порушують терміни виконання цих дій?
17. Чи можуть бути створені юридичні особи на базі структурних підрозділів, які виділяються із державного підприємства у процесі його передприватизаційної підготовки?
18. Чи необхідна нова публікація про торги акціями в процесі приватизації на організованому ринку, якщо запропонований пакет не проданий повністю на перших торгах?
19. Чи обмежуються нормативними актами строки укладення контрактів та сплати за акцій, придбані в процесі приватизації на організованому ринку?
20. Що вважається моментом завершення приватизації об'єкта?
21. Що включається у сукупну вартість цілісного майнового комплексу7
22. Що входить до переліку майна, що включається у сукупну вартість цілісного майнового комплексу?
23. Що є об'єктами приватизації?
24. Як визначається розмір статутного фонду АТ, що створюється в процесі приватизації?
25. Яким органом здійснюється передприватизаційна підготовка державних підприємств, які мають стратегічне значення?
26. Яким шляхом сплачується майно, придбане у процесі приватизації?
27. Які підприємства можуть створюватися в процесі приватизації майна державних підприємств (за винятком об'єктів малої приватизації)?
28. Які підприємства підлягають приватизації в Україні?
29. Які розміри пакету акцій встановлено для закріплення у державній власності?
30. Які способи продажу акцій акціонерних товариств, віднесених до групиВ та групи Г?
31. Які часові обмеження надходження гарантійних внесків від покупців на відповідні рахунки організатора торгівлі?
32. Які часові обмеження надходження прийняття заяв від покупців на придбання акцій в процесі приватизації на організаторах торгівлі?
33. Яку відповідальність передбачено за порушення законодавства про приватизацію?

Тема 8. Взаємодія торговців із депозитарною установою, розрахунки за правочинами щодо цінних паперів

1. Яким шляхом здійснюються набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами?
2. Ким встановлюються вимоги до інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку?
3. Що належить до первинних документів депозитарного обліку?
4. Чи допускаються виправлення у первинних документах депозитарного обліку цінних паперів?
5. Ким ведеться облік прав на цінні папери конкретного власника?
6. Ким ведеться облік цінних паперів і прав за цінними паперами?
7. Як зобов'язана депозитарна установа вести облік прав на цінні папери, що належать цій депозитарній установі як юридичній особі?
8. Що таке операційний день депозитарної установи?
9. Що таке операція щодо цінних паперів ?
10. Хто забезпечує виконання депозитарних операцій?
11. Хто веде облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката?
12. Скільки в Україні може існувати Центральних депозитаріїв?
13. Стосовно яких цінних паперів Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність?
14. Хто виступає власником рахунка у цінних паперах?
15. Хто має право виступати ініціатором депозитарної операції?
16. Хто має право виступати керуючим рахунком у цінних паперах?
17. Хто має право виступати розпорядником рахунку в цінних паперах?
18. На підставі якого договору відкривається рахунок у цінних паперах депонента депозитарною установою власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі?
19. Кому може відкриватися депозитарною установою рахунок у цінних паперах депонента на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах?
20. Які права на цінні папери належать депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові?
21. Чи може власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину?
22. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах депозитарної установи?
23. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах емітента?
24. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту?
25. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах для клірингової установи та Розрахункового центру?
26. Ким встановлюються вимоги до договорів щодо відкриття рахунків у цінних паперах в тому числі права та обов’язки сторін договору?
27. У який строк після укладання відповідного договору з клієнтом, депонентом здійснюється відкриття рахунку в цінних паперах Центральним депозитарієм?
28. Який статус набувають власники цінних паперів та нотаріус після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття в депозитарній установі рахунку?
29. Який статус набувають депозитарні установи, емітенти, Національний банк України, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр після відкриття в Центральному депозитарії рахунків в цінних паперах?
30. Що здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарною установою при відкритті рахунку в цінних паперах ?
31. Чи можуть Центральний депозитарій, депозитарні установи використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися Центральним депозитарієм, депозитарною установою?
32. Чи можуть Центральний депозитарій, депозитарні установи повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах?
33. Чи можуть Центральний депозитарій, депозитарні установи повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття?
34. Чи може бути анонімним рахунок у цінних паперах депонента, клієнта?
35. Чи може бути закритий рахунок у цінних паперах не може бути, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери?
36. Чи зобов'язані Центральний депозитарій та депозитарні установи ідентифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені?
37. Чи є обов'язковою ідентифікація особи, якщо вона вже була раніше ідентифікована Центральним депозитарієм, депозитарною установою?
38. Чи мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії при поданні копій документів до Центрального депозитарію, депозитарної установи?
39. Чи повинен оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертатися заявнику, а засвідчена копія документа залишатися в Центральному депозитарії або депозитарній установі?
40. Чи мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами не передбачено інше, усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію чи депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави?
41. Чи потребують обов'язкової легалізації неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави та подаються до Центрального депозитарію чи депозитарної установи?
42. Хто може бути зберігачем пенсійного фонду?
43. Чи повинен пенсійний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі?
44. Хто може бути зберігачем активів ІСІ?
45. Чи може бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи зберігачем активів ІСІ?
46. Скільки рахунків у цінних паперах повинен мати кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд в депозитарній установі?
47. Хто укладає із депозитарною установою для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах?
48. На чиє ім'я відкривається рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду?
49. Хто укладає із депозитарною установою для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах?
50. На чиє ім'я відкривається рахунок у цінних паперах для пайового інвестиційного фонду ?
51. Хто може бути керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду?
52. На підставі чого депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах?
53. Чи мають зберігатися Центральним депозитарієм, депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття усі документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах?
54. Скільки часу мають зберігатися Центральним депозитарієм, депозитарною установою усі документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, з дати його закриття?
55. Чи відкриття рахунку у цінних паперах обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери?
56. Скільки клієнту в Центральному депозитарії, або депоненту в одній депозитарній установі може бути відкрито рахунок у цінних паперах?
57. Чи має право компанія з управління активами інститутів спільного інвестування відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як у депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії, так і в іншій депозитарній установі?
58. Як відкривають депозитарні установи для співвласників цінних паперів?
59. Чи можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком у цінних паперах?
60. Чи може власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені ?
61. Чи може власник цінних паперів передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах керуючому рахунком?
62. Чи має право власник розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком?
63. Скільки керуючих рахунком може бути визначено власником за певним випуском цінних паперів?
64. Чи здійснює власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, управління рахунком у цінних паперах самостійно?
65. Яким чином можуть бути доповнені реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах?
66. На підставі яких документів здійснюється унесення змін до відповідної анкети?
67. Чи може бути закритий рахунок у цінних паперах, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери?
68. Що таке грошові розрахунки?
69. Що таке розрахунки за правочинами щодо цінних паперів?
70. Що таке розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати"?
71. На підставі чого здійснюється депозитарними установами внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника ?
72. У який строк депозитарна установа зобов’язана повідомити про прийняття розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у її прийнятті?
73. У який строк у разі отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депозитарна установа зобов’язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів?
74. Які операції належать до облікових операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ?
75. Що таке зарахування цінних паперів?
76. Що таке переказ цінних паперів?
77. Що таке списання цінних паперів?
78. Які операції належать до інформаційних операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ?
79. Що таке безумовна операція з управління рахунком у цінних?
80. З чим пов'язані обтяження цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження цінними паперами?
81. Ким здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів?
82. На підставі чого депозитарними установами здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» ?
83. На підставі чого Центральним депозитарієм здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
84. З якого моменту право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника?
85. За наслідком чого може здійснюватися операція щодо блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента ?
86. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій свідоцтва про право на спадщину?
87. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя?
88. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента?
89. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів?
90. Яким учасником в депозитарній системі можуть бути реалізовані безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах щодо певної кількості прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента?
91. Якими можуть бути підстави для проведення депозитарних операцій, пов’язаних з правонаступництвом?
92. Чи повинен депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій?
93. У який строк виконуються облікові операції з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій?
94. Чи може розпорядження на проведення облікової операції передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором?
95. Які дії для обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів повинна здійснювати установа, що здійснює діяльність з обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів?
96. Якими учасниками в депозитарній системі можуть бути реалізовані розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснюється Центральним депозитарієм, у частині проведення розрахунків у цінних паперах?
97. Чи здійснюються розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
98. У який строк зобов'язані бути проведені розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, що проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
99. Які види розрахунків для обслуговування обігу цінних паперів здійснює Центральний депозитарій?
100. Ким встановлюються вимоги до виписки з рахунка в цінних паперах?
101. Які форми виписок надає депоненту депозитарна установа стосовно інформації щодо його рахунку в цінних паперах?
102. Чи є виписка про стан рахунку в цінних паперах документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, указаний у виписці, прав на цінні папери депонента?
103. Як стосовно випусків цінних паперів може складатися виписка про стан рахунка в цінних паперах?
104. Чи мають право Центральний депозитарій або депозитарна установа вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення тощо), тільки якщо такі вимоги до оформлення документів установлені законодавством?
105. Чи повинна кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою закінчуватися складанням звіту та/або повідомлення про її виконання?
106. У який строк зобов'язані реєструвати Центральний депозитарій, депозитарні установи всі розпорядження та документи або їх копії, на підставі яких здійснюються депозитарні операції?
107. Чи зобов'язані Центральний депозитарій, депозитарні установи мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або відповідними документами у вигляді паперового та/або електронного документа?
108. Що таке корпоративні операції емітента?
109. Що таке глобальний сертифікат?
110. Що таке тимчасовий глобальний сертифікат?
111. Що таке зобов’язання емітента за цінними паперами власного випуску?

Тема 9. Інформаційні технології здійснення діяльності торговців цінними паперами

1. Що таке інформаційна система?
2. Для чого призначені міжнародні інформаційні системи?
3. За яких ознак здійснюється класифікація міжнародних інформаційних систем?
4. Які основні функції інформаційних систем торговців цінними паперами (далі – торговців)?
5. Які міжнародні інформаційні системи може використовувати торговець для фундаментального і технічного аналізу?
6. Які вітчизняні Інтернет-ресурси може використовувати торговець?
7 Які інформаційні агенства діють в Україні?
8. Що таке інформаційно-телекомунікаційні системи та технології?
9. Які функції електронної торговельної системи фондової біржі (далі – ЕТС)?
10. Яким документом визначається процедура доступу торговців до користування ЕТС?
11. Які етапи повинен пройти торговець для отримання доступ до ЕТС?
12. Як реалізується архітектура „клієнт-сервер” в ЕТС?
13. Які можуть бути канали звязку між торговцем та фондовою біржею?
14. Чи забезпечує ЕТС приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю-продаж допущених до торгівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів?
15. Чи усі торговці є учасниками біржових торгів?
16. Які види ринків може вибрати торговець на фондовій біржі?
17. Що таке торговельний день і торговельна сесія?
18. Яким документом визначається перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів?
19. Які вимоги до уповноваженого представника торговця – члена фондової біржі?
20. Чи може передбачатись отримання торговцем послуг інформаційних агенств при укладенні договору та інформаційно-технічне забезпечення з фондовою біржею?
21. Які варіанти технічного підкоючення торговця до ЕТС?
22. Яку інформацію направляє торговець до ЕТС через біржовий термінал?
23. Яку інформацію отримує торговець від ЕТС через біржовий термінал?
24. Які можливості надає торговцю торговий режим доступу до ЕТС, а які переглядовий?
25. Що таке ліцензійне програмне забезпечення?
26. Що таке пакет прикладних програм і які вимоги до нього?
27. Які програмні продукти вважаються проблемно-орієнтованими?
28. Яке місце займають системи прийняття рішень в еволюції інформаційних систем?
29. Які основні характеристики систем прийняття рішень?
30. Чм відносяться до систем прийняття рішень системи оперативної аналітияної обробки даних (OLAP – On Line Analytycal Processing) та експертні системи?
31. Які вимоги до технічного та програмного забезпечення торговця за ліцензійнми умовами?
32. Які функції програмно-технічного комплексу торговця обов’язкові за ліцензійними умовами?
33. Чи потрібно торговцю мати власну веб-сторінку або веб сайт в мережі Інтернет і якщо так, то з якою метою?
34. Чи ведеться облік програмних продуктів на фондовому ринку і якщо так, то яким нормативно-правовим актом він регулюється?
35. Де можна знайти перелік програмних продуктів, які рекомендовані або розробниками, або користувачами для використання торговцями?
36. Чи встановлені НКЦПФР вимоги до програмних продуктів загального користування, якими користується торговець (операційних систем тощо)?
37. Які задачі повинна реалізувати програма автоматизації роботи бек-офісу?
38. Яким критеріям повинна відповідати програма автоматизації роботи бек-офісу?
39. Що таке операційна система і чи забезпечує вона управління процесом обробки інформації і взаємодії між апаратними засобами і користувачем?
40. Які є групи операційних систем?
41. Що таке база даних?
42. Що таке система управління (керування) базами даних ( СУБД чи СКБД)?
43. В чому суть Інтернет-трейдингу?
44. Які додаткові вимоги висуваються до програмно-технічного комплексу торговця в разі надання ним послуг Інтернет –трейдингу?
45. Що таке шлюз фондової біржі?
46. Які найбільш відомі відомі брокерські торгові системи Інтернет –трейдингу?
47. Який алгоритм підключення онлайн-брокера до Інтернет-трейдингу?
48. Який алгоритм підключення приватного інвестора до Інтернет-трейдингу?
49. Чи можливе об'єднанння котируваннь різних фондових бірж на торговому терміналі приватного інвестора в Інтернет-трейдингу?

Тема 10. Пруденційний нагляд за діяльністю з торгівлі цінними паперами та управління ризиками

1. Які види ризиків є істотними для торговців цінними паперами? Їх коротка характеристика.
2. Які пруденційні нормативи використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами?
3. З якою періодичністю здійснюється розрахунок пруденційних нормативів торговцями цінними паперами?
4. Які нормативні значення встановлені для пруденційних показників, що призначені для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами?
5. Які складові включає капітал першого рівня?
6. З яких елементів складається капітал другого рівня? Які обмеження накладаються на включення капіталу другого рівня до регулятивного капіталу?
7. На суму яких активів зменшується капітал першого рівня?
8. Що відображають та як розраховуються нормативи адекватності регулятивного капіталу та капіталу першого рівня?
9. На скільки груп поділяються активи торговця цінними паперами залежно від ступеня ризику при розрахунку нормативів адекватності регулятивного капіталу та капіталу першого рівня?
10. Як розраховується величина вимоги до капіталу торговця цінними паперами під операційний ризик?
11. Що відображає та як розраховується коефіцієнт фінансового левериджу?
12. Що відображає та як розраховується коефіцієнт абсолютної ліквідності?
13. Яка особа вважається контрагентом торговця цінними паперами для розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику?
14. Що належить до елементів внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків торговця цінними паперами?
15. В яких випадках торговець цінними паперами повинен подати до НКЦПФР план заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника? Яку інформацію повинен містити план заходів? Який максимальний строк реалізації плану заходів?

Тема 11. Оподаткування діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Як здійснюється оподаткування суми отриманого платником податку емісійного доходу?
2. Як здійснюється оподаткування суми коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку?
3. Як здійснюється оподаткування прибутку від операцій з продажу цінних паперів у звітному періоді платником податку – юридичною особою, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування?
4. Як платником податку – юридичною особою враховується сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з продажу цінних паперів у звітному періоді з метою оподаткування податком на прибуток?
5. Як платником податку - фізичною особою ведеться облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами?
6. Які доходи фізичної особи від проведення операцій з інвестиційними активами не підлягають оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу?
7. Хто відповідає за нарахування та внесення до бюджету податку на доходи фізичних осіб під час нарахування (виплати) дивідендів?

Тема 12. Вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

1. Хто в Україні є особами, які провадять клірингову діяльність?
2. Між ким укладається договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів?
3. Хто в Україні має право здійснювати грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів?
4. Ким реєстуються правила провадження клірингової діяльності?
5. Для кого відкривається кліринговий рахунок?
6. Між ким укладається договір про надання клірингових послуг?
7. Де особа, що здійснює кліринг, у випадку надання послуг з клірингу зобов'язань за договорами, укладеними поза фондовою біржею, має оприлюднити перелік предметів таких зобов'язань (цінних паперів та/або інших фінансових інструментів тощо?
8. Хто такий учасник клірингу?
9. Для кого відкривається кліринговий субрахунок?
10. Що таке клірингова діяльність?
11. Який договір укладає особа, яка провадить клірингову діяльність, з Центральним депозитарієм?
12. Які документи мають бути зареєструвані для провадження клірингової діяльності?
13. Що мають містити правила клірингу?
14. Чи тягне за собою недійсність правочину, зобов'язання за яким припинено за результатами клірингу, недійсність правочинів, виконаних у процесі клірингу?
15. Що таке центральний контрагент?
16. Що таке кліринг?
17. Скількі осіб, які мають ліцензію на провадження клірингової діяльності, можуть провадити клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі?
18. Чи має право особа, що здійснює кліринг, вимагати від особи, яка має намір стати учасником клірингу, надання крім документів, визначених НКЦПФР, додаткових документів, визначених її внутрішніми документами?
19. З чого складається внутрішня система обліку особи, що здійснює кліринг?
20. Що таке неттінг?
21. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав?
22. Кого особа, що здійснює кліринг, зобов'язана ідентифікувати у порядку, установленому законодавством України?
23. Що є об'єктами внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг?
24. Що відноситься до регістрів внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг?
25. Як формуються та зберігаються регістри внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг?
26. Як називається договір між особою, здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм?
27. Як називається договір між особою, здійснює кліринг, та учасником клірингу?
28. Як називається договір між особою, здійснює кліринг, та фондовою біржею?
29. Що таке Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках?
30. Що таке клірингова установа?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

13.04.20 - 16.04.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.05.20 - 21.05.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.05.20 - 21.05.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.06.20 - 17.06.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку