Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Тематичні питання

Питання до тем спеціалізованої програми навчання фахівців з питань депозитарної діяльності

Тема 1. Принципи побудови системи депозитарного обліку та загальні вимоги до обслуговування цінних паперів в системі депозитарного обліку

1. Яким шляхом здійснюються набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами?
2. Ким встановлюються вимоги до інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку?
4. Які складові включає структура депозитарного коду рахунку у цінних паперах для депозитарної установи?
5. Які складові включає структура депозитарного коду рахунку у цінних паперах для Центрального депозитарію?
6. Ким призначається код депозитарної установи (код міждепозитарного обліку) для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку?
7. Які складові структури аналітичного рахунку депозитарного обліку у депозитарній установі для активних рахунків у цінних паперах?
8. Які складові структури аналітичного рахунку в депозитарній установі для пасивних рахунків у цінних паперах?
9. Чи зобов'язана вести депозитарний облік кожна установа, яка здійснює депозитарну діяльність, щоб забезпечити групування аналітичних рахунків за їх складовими частинами? Якщо так, то за якими складовими частинами?
10. Чи можливо визначити, що рахунком у цінних паперах власника є згрупована за кодом власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах в депозитарній установі, сукупність пасивних аналітичних рахунків усіх випусків цінних паперів, що належать цьому власнику на праві власності
11. Для чого відкриваються Центральним депозитарієм, депозитарною установою активні аналітичні рахунки депозитарного обліку?
12. Для чого відкривають Центральний депозитарій, депозитарні установи для клієнтів/депонентів пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку?
13. Для чого застосовуються активні балансові рахунки?
14. Для чого застосовуються пасивні балансові рахунки?
15. До чого приводять у дебеті та у кредиті фіксування операції з цінними паперами за активними балансовими рахунками?
16. До чого приводять у дебеті та у кредиті фіксування операції з цінними паперами за пасивними балансовими рахунками?
17. Чи повинна депозитарна установа за результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня складати баланс у межах балансових рахунків за кожним випуском цінних паперів?
18. Що є балансом за кожним випуском цінних паперів в депозитарних установах
19. Чи повинна загальна кількість цінних паперів певного випуску, випущених у бездокументарній формі, дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску
20. Чи повинна загальна кількість знерухомлених у депозитарній установі цінних паперів на пред'явника певного випуску дорівнювати сумарній кількості, вказаній у їх сертифікатах, що прийняті цією депозитарною установою на зберігання
21. Ким установлюється план балансових рахунків?
22. Що складає систему депозитарного обліку цінних паперів?
23. Що належить до первинних документів депозитарного обліку?
24. Чи допускаються виправлення у первинних документах депозитарного обліку цінних паперів?
26. Що належить до облікових регістрів оперативного депозитарного обліку?
26. Як повинні вестися облікові регістри оперативного депозитарного обліку?
27. Як можливо здійснювати виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку?
28. Що повинно складатися на кінець кожного операційного дня Центральним депозитарієм, депозитарною установою за результатами проведення депозитарних операцій?
30. Що таке депозитарний баланс?
31. Що таке консолідований баланс
32. Як можуть складатись первинні документи та облікові регістри оперативного обліку?
33. Як ведеться депозитарний облік цінних паперів у системі депозитарного обліку цінних паперів?
34. Чи поділяються на активні балансові рахунки та пасивні балансові рахунки балансові рахунки депозитарного обліку
35. Чи ведуться в розрізі депозитарних кодів рахунків у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію, депонентів депозитарних установ пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку
36. Чи ведуться в розрізі кодів цінних паперів активні аналітичні рахунки депозитарного обліку
37. Чи повинна дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті певного випуску, загальна кількість цінних паперів цього випуску, розміщених у бездокументарній формі або переведених у таку форму при дематеріалізації чи конвертації, що зберігаються та обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії
38. Чи повинна дорівнювати сумарній кількості, вказаній у їх сертифікатах, що прийняті Центральним депозитарієм на зберігання, загальна кількість знерухомлених у Центральному депозитарії цінних паперів на пред'явника певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунках у цінних паперах його клієнтів
39. Чи повинна дорівнювати кількості цінних паперів певного випуску, що обліковуються у депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів, загальна кількість цінних паперів цього випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії
40. Чи повинна дорівнювати кількості цінних паперів випуску, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів, загальна кількість цінних паперів цього випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії.

Тема 2. Основні функції та повноваження Центрального депозитарія цінних паперів та депозитарних установ

1. Ким ведеться облік прав на цінні папери конкретного власника?
2. Ким ведеться облік цінних паперів і прав за цінними паперами?
3. Як зобов'язана депозитарна установа вести облік прав на цінні папери, що належать цій депозитарній установі як юридичній особі?
4. Що таке операційний день депозитарної установи?
5. Що таке операція щодо цінних паперів ?
6. Хто забезпечує виконання депозитарних операцій?
7. Хто веде облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката ?
8. Скільки в Україні може існувати Центральних депозитаріїв?
9. у організаційно-правовій формі функціонує Центральний депозитарій?
10. Хто може бути Акціонерами Центрального депозитарію?
11. Чи може у статутному капіталі Центрального депозитарію частка одного акціонера разом з пов’язаними особами становити більше як 5 відсотків?
12. Що таке істотна участь у Центральному депозитарії?
13. Чи може у статутному капіталі Центрального депозитарію частка центрального депозитарію інших країн, міжнародної депозитарно-клірингової установи або міжнародної фінансової організації, членом якої є Україна, становити більш як 25 відсотків
14. Чи може у статутному капіталі Центрального депозитарію частка держави разом з Національним банком України становити менш як 25 відсотків плюс одна акція?:
15. Ким визначається орган управління державною часткою в статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів?
16. Чи може Центральний депозитарій з метою забезпечення виконання покладених на нього функцій за погодженням з Комісією виступати засновником та бути учасником (акціонером) юридичних осіб
17. Чи може Центральний депозитарій виступати засновником та бути учасником професійних учасників фондового ринку та юридичних осіб, організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову відповідальність засновника (учасника)
18. Для яких цінних паперів Центральний депозитарій веде депозитарний облік?
19. Чи дозволено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів (крім фінансових векселів) та заставних учасникам депозитарної системи України
20. Ким здійснюється обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України?
21. Чи можна здійснювати Центральному депозитарію та депозитарним установам депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі без оформлення на весь їх випуск глобального ?
22. Ким встановлюється порядок ведення реєстру кодів цінних паперів?
23. Що визначається у правилах Центрального депозитарію?
24. Яким є мінімальний розмір статутного капіталу Центрального?
25. Хто може бути депозитарієм-кореспондентом?
26. Чи може Центральний депозитарій надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів?
27. З якою метою Центральний депозитарій відкриває грошовий рахунок у Розрахунковому центрі?
28. Чи може бути звернено стягнення за власними зобов’язаннями Центрального депозитарію як суб’єкта господарювання на кошти, що виплачуються емітентом власникам цінних паперів?:
29. Чи дозволено вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов’язаних із здійсненням Центральним депозитарієм депозитарного обліку цінних паперів та операцій з цінними паперами?
30. Які є органи в Центральному депозитарію?
31. Чи може з метою забезпечення врахування та захисту інтересів учасників депозитарної системи статутом Центрального депозитарію передбачено створення консультативного органу - Ради учасників депозитарної системи
32. Ким призначаються Голова та члени правління Центрального депозитарію?
33. Правила Центрального депозитарію, а також зміни до них затверджуються наглядовою радою Центрального депозитарію та ким повинні бути зареєстровані?
34. Стосовно яких цінних паперів Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність?
35. У яких випадках Центральний депозитарій забезпечує перевірку сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність)?
36. Які є вимоги до проведення інвентаризації глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів і сертифікатів цінних паперів на пред'явника, що зберігаються в Центральному депозитарії?
37. Коли обов'язково проводиться інвентаризація в Центральному депозитарію?
38. Чи можуть включатись працівники Центрального депозитарію, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів до складу комісії з інвентаризації?
39. Чи проводить також комісія з інвентаризації Центрального депозитарію звірку документів, що пов'язані із зберіганням цінних паперів та депозитарним обліком цінних паперів?
40. Скільки часу повинні зберігатися акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії?

Тема 3. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій. Виконання вимог законодавства щодо повідомлення податкових органів про відкриття та закриття рахунків платників податків у фінансових установах

1. Хто виступає власником рахунка у цінних паперах?
2. Хто має право виступати ініціатором депозитарної операції?
3. Хто має право виступати керуючим рахунком у цінних паперах?
4. Хто має право виступати розпорядником рахунку в цінних паперах?
5. На підставі якого договору відкривається рахунок у цінних паперах депонента депозитарною установою власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі?
6. Кому може відкриватися депозитарною установою рахунок у цінних паперах депонента на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах?
7. Які права на цінні папери належать депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові?
8. Чи може власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину
9. Хто встановлює порядок присвоєння депозитарною установою власникові цінних паперів коду власника цінного паперу в процесі відкриття рахунка в цінних паперах депонента?
10. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах депозитарної установи?
11. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах емітента?
12. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту?
13. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах Національному банку України?
14. На підставі якого договору відкривається Центральним депозитарієм рахунок у цінних паперах для клірингової установи та Розрахункового центру?
15. Ким встановлюються вимоги до договорів щодо відкриття рахунків у цінних паперах в тому числі права та обов’язки сторін договору?
16. У який строк після укладання відповідного договору з клієнтом, депонентом здійснюється відкриття рахунку в цінних паперах Центральним депозитарієм?
17. Який статус набувають власники цінних паперів та нотаріус після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття в депозитарній установі рахунку?
18. Який статус набувають депозитарні установи, емітенти, Національний банк України, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр після відкриття в Центральному депозитарії рахунків в цінних паперах?
19. Що здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарною установою при відкритті рахунку в цінних паперах ?
20. Чи можуть Центральний депозитарій, депозитарні установи використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися Центральним депозитарієм, депозитарною установою?
21. Чи можуть Центральний депозитарій, депозитарні установи повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах?
22. Чи можуть Центральний депозитарій, депозитарні установи повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття?
23. Чи може бути анонімним рахунок у цінних паперах депонента, клієнта?
24. Чи може бути закритий рахунок у цінних паперах, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери?
25. Чи зобов'язані Центральний депозитарій та депозитарні установи ідентифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені?
26. Чи є обов'язковою ідентифікація особи, якщо вона вже була раніше ідентифікована Центральним депозитарієм, депозитарною установою?
27. Чи мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії при поданні копій документів до Центрального депозитарію, депозитарної установи?
28. Чи повинен оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертатися заявнику, а засвідчена копія документа залишатися в Центральному депозитарії або депозитарній установі?
29. Чи мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами не передбачено інше, усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію чи депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави?
30. Чи потребують обов'язкової легалізації неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави та подаються до Центрального депозитарію чи депозитарної установи?
31. Хто може бути зберігачем пенсійного фонду?
32. Чи повинен пенсійний фонд мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі?
33. Хто може бути зберігачем активів ІСІ?
34. Чи може бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи зберігачем активів ІСІ?
35. Скільки рахунків у цінних паперах повинен мати кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд в депозитарній установі?
36. Хто укладає із депозитарною установою для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах?
37. На чиє ім'я відкривається рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду?
38. Хто укладає із депозитарною установою для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах?
39. На чиє ім'я відкривається рахунок у цінних паперах для пайового інвестиційного фонду ?
40. Хто може бути керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду?
41. На підставі чого депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах?
42. Скільки рахунків у цінних паперах Центральний депозитарій відкриває на ім'я депозитарної установи?
43. Чи мають зберігатися Центральним депозитарієм, депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття усі документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах?
44. Скільки часу мають зберігатися Центральним депозитарієм, депозитарною установою усі документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, з дати його закриття?
45. Чи відкриття рахунку у цінних паперах обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери?
46. Скільки клієнту в Центральному депозитарії, або депоненту в одній депозитарній установі може бути відкрито рахунок у цінних паперах?
47. Чи має право компанія з управління активами інститутів спільного інвестування відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як у депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії, так і в іншій депозитарній установі?
48. Як відкривають депозитарні установи для співвласників цінних паперів?
49. Чи можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком у цінних паперах?
50. Чи може власник цінних паперів передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені ?
51. Чи може власник цінних паперів передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах керуючому рахунком?
52. Чи має право власник розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком?
53. Скільки керуючих рахунком може бути визначено власником за певним випуском цінних паперів?
54. Чи здійснює власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, управління рахунком у цінних паперах самостійно?
55. Чи є керуючим рахунком у цінних паперах держави суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень виконує функції з управління відповідними цінними паперами?
56. На чиє ім'я відкривається рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що є об’єктами комунальної власності?
57. Хто може бути зберігачем Накопичувального фонду?
58. Де повинні зберігатися пенсійні активи Накопичувального фонду у формі цінних паперів?
59. Яким є строк зберігання первинних документів депозитарного обліку на паперовому носії?
60. Як проводиться знищення первинних документів депозитарного обліку на паперовому носії Центральним депозитарієм або депозитарною установою?
61. Яким чином формується комісія для знищення первинних документів депозитарного обліку?
62. У який строк керівник Центрального депозитарію, депозитарної установи письмово повідомляє Комісію у разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку?
63. Чи входять до складу власних активів цінні папери, що зараховані на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру або кліринговою установою як клірингове забезпечення для гарантування проведення розрахунків?
64. Чи можуть депозитарії, як учасники кореспондентських відносин, обрати право держави, що застосовується до договору про кореспондентські відносини?
65. Яким чином можуть бути доповнені реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах?
66. На підставі яких документів здійснюється унесення змін до відповідної анкети?
67. Чи може бути закритий рахунок у цінних паперах, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери?
68. Чи зобов'язані фінансові установи повідомляти податкові органи про відкриття рахунків для власних потреб ФОП та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, з метою взяття їх на облік?
69. Які підстави відмови податковим органом у взятті на облік рахунку платника податків?
70. Які штрафні санкції за неповідомлення банками та іншими фінансовими установами податковим органам про відкриття/закриття рахунків платників податків?
71. Чи зобов'язані депозитарні установи надсилати податковим органам повідомлення про відкриття або закриття рахунків у цінних паперах?
72. Чи зобов'язані банківські установи надсилати податковим органам повідомлення про відкриття або закриття рахунків нерезидента у цінних паперах?
73. В якій строк банківські установи зобов'язані надіслати податковим органам повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків?
74. Чи погоджується з НКЦПФР Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органі?

Тема 4. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

1. Що таке грошові розрахунки?
2. Що таке розрахунки за правочинами щодо цінних паперів?
3. Що таке розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати"?
4. Чи має право депозитарна установа надавати емітенту додаткові послуги при проведенні загальних зборів акціонерного товариства, а також послуги щодо управління його рахунком у Центральному депозитарії?
5. Чи може бути дрібним або від’ємним числом кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента?
6. Чи може бути дрібним або від’ємним числом кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи ?
7. Чи може бути дрібним числом кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах емітента ?
8. Чи може бути дрібним або від’ємним числом кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарію - кореспондента має бути?
9. На підставі чого здійснюється депозитарними установами внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника ?
10. У який строк депозитарна установа зобов’язана повідомити про прийняття розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у її прийнятті?
11. У який строк У разі отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депозитарна установа зобов’язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів?
12. Які операції належать до облікових операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ?
13. Що таке зарахування цінних паперів ?
14. Що таке переказ цінних паперів ?
15. Що таке списання цінних паперів ?
16. Що відображає в системі депозитарного обліку облікова операція зарахування цінних паперів ?
17. Що відображає в системі депозитарного обліку облікова операція списання цінних паперів ?
18. Що відображає в системі депозитарного обліку облікова операція переказ цінних паперів ?
19. До чого призводить на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку операція зарахування цінних паперів?
20. До чого призводить на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку операція списання цінних паперів?
21. До чого призводить на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку операція переказу цінних паперів?
22. Які операції належать до інформаційних операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ ?
23. Що таке безумовна операція з управління рахунком у цінних ?
24. З чим пов'язані обтяження цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження цінними паперами?
25. Ким здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів?
26. На підставі чого депозитарними установами здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» ?
27. На підставі чого Центральним депозитарієм здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
28. На підставі чого Центральним депозитарієм здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
29. На підставі чого здійснюється обслуговування операцій щодо цінних паперів унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства?
30. З якого моменту право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника?
31. Чи допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі?
32. Чи може загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії, перевищувати кількість цінних паперів відповідного випуску, зазначену у відповідному дозволі Комісії?
33. За наслідком чого може здійснюватися операція щодо блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента ?
34. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій свідоцтва про право на спадщину?
35. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя?
36. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента?
37. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів?
38. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів?
39. Чи здійснюються безумовні операції щодо цінних паперів на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника?
40. Яким учасником в депозитарній системі можуть бути реалізовані безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах щодо певної кількості прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента?
41. Якими можуть бути підстави для проведення депозитарних операцій, пов’язаних з правонаступництвом?
42. Чи повинен депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій?
43. У який строк виконуються облікові операції з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій?
44. Чи може розпорядження на проведення облікової операції передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором?
45. У який строк зобов'язані Центральний депозитарій або депозитарна установа виконати коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження керівника Центрального депозитарію/депозитарної установи або уповноваженої ним особи: у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції?
46. Якими учасниками в депозитарній системі можуть бути реалізовані розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснюється Центральним депозитарієм, у частині проведення розрахунків у цінних паперах?
47. Чи здійснюються розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
48. Чи повинна здійснюватися у Центральному депозитарії на відповідних рахунках його клієнтів та/або іншим чином відображатись у ньому кожна операція щодо цінних паперів, що обліковуються в Центральному депозитарії, яка призводить до змін облікових даних у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію?
49. У який строк зобов'язані бути проведені розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, що проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
50. Які види розрахунків для обслуговування обігу цінних паперів здійснює Центральний депозитарій?
51. Чи повинні розрахунки за результатом неттінгу Центральним депозитарієм здійснюватися з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
53. Ким встановлюються вимоги до виписки з рахунка в цінних паперах?
54. Які форми виписок надає депоненту депозитарна установа стосовно інформації щодо його рахунку в цінних паперах?
55. Чи є виписка про стан рахунку в цінних паперах документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, указаний у виписці, прав на цінні папери депонента?
56. Як стосовно випусків цінних паперів може складатися виписка про стан рахунка в цінних паперах?
57. Чи мають право Центральний депозитарій або депозитарна установа вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення тощо), тільки якщо такі вимоги до оформлення документів установлені законодавством?
58. Чи повинна кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою закінчуватися складанням звіту та/або повідомлення про її виконання?
59. У який строк зобов'язані реєструвати Центральний депозитарій, депозитарні установи всі розпорядження та документи або їх копії, на підставі яких здійснюються депозитарні операції?
60. Чи зобов'язані Центральний депозитарій, депозитарні установи мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або відповідними документами у вигляді паперового та/або електронного документа?
61. В який журнал Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані вносити всі розпорядження?
62. В який журнал Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані вносити інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій?

Тема 5. Умови та порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента

1. Що таке корпоративні операції емітента?
2. Що таке глобальний сертифікат?
3. Що таке тимчасовий глобальний сертифікат?
4. Що таке зобов'язання емітента за цінними паперами власного випуску?
5. Як зберігаються та обліковуються цінні папери на рахунку у цінних паперах, який Центральний депозитарій відкриває емітенту?
6. На підставі яких документів здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента?
7. За наслідками яких корпоративних операцій емітента при обслуговуванні корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій, депозитарні установи виконують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів?
8. Якими учасниками в депозитарній системі здійснюється відкриття та ведення для емітентів рахунків у цінних паперах?
9. З якого часу починає функціонувати рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що перебуває на стадії створення?
10. Скільки може бути визначено у разі призначення емітентом керуючих рахунком за певним випуском цінних паперів?
11. Що таке дата обліку?
12. Що таке обліковий реєстр власників іменних цінних паперів?
13. На підставі яких документів здійснюється внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів?
14. Чи повинен емітент з моменту прийняття рішення про випуск будь-якого виду бездокументарних цінних паперів забезпечити організацію обліку розміщення випуску цінних паперів
15. Хто здійснює облік розміщення випуску бездокументарних цінних паперів?
16. Чи запроваджується організація обліку розміщення випуску акцій у разі створення акціонерного товариства однією особою?
17. Ким визначається порядок оформлення, депонування та обліку глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів?
18. Чи повинні до укладання договору щодо придбання цінних паперів особи, які придбавають цінні папери, мати відкриті рахунки в цінних паперах в обраних ними депозитарних установах?
19. У який строк Центральний депозитарій зараховує на рахунок у цінних паперах емітента вказану в глобальному сертифікаті кількість цінних паперів?
20. З кого моменту виникають права на цінні папери, придбані під час їх розміщення?
21. У який строк при створенні публічного або приватного акціонерного товариства видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства виписка з рахунку в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення)?
22. У який строк Центральний депозитарій у разі надходження від Комісії розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, забезпечує списання цінних паперів цього випуску із системи депозитарного обліку?
23. Які цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії, можуть підлягати анулюванню?
24. Чи є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів грошові кошти, які емітент виплачує як дохід?
25. На який час Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів?
26. З якою метою складається депозитарними установами та депозитарієм-кореспондентом обліковий реєстр для його передання Центральному депозитарію?
27. За чиїм розпорядженням складається депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом обліковий реєстр за іменними цінними паперами?
28. Чи повинен обліковий реєстр складатися окремо за кожним випуском цінних паперів?
29. Чи повинен реєстр власників іменних цінних паперів складатися окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів?
30. Що таке зобов’язання емітента за цінними паперами власних випусків?

Тема 6. Вимоги Комісії щодо складання та подання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарними установами

1. В якому вигляді депозитарними установами подаються адміністративні дані до центрального апарату Комісії?
2. Що визначає Положення про порядок звітування депозитарними установами до НКЦПФР?
3. На кого поширюється дія Положення про порядок звітування депозитарними установами?
4. Як подаються щоденні, нерегулярні дані, складені за окремою довідкою на одну дату?
5. Чи зобов'язана депозитарна установа подати Дані, визначені Положенням про порядок звітування депозитарними установами до НКЦПФР, у паперовій формі на письмову вимогу уповноваженої особи Комісії?
6. Як подається паперова форма даних?
7. Які адміністративні дані складаються та подаються до Комісії депозитарними установами?
8. З чого складаються щоденні адміністративні дані депозитарної установи?
9. З чого складаються щомісячні Дані депозитарної установи (крім банку)?
10. З чого складаються Нерегулярні Дані депозитарної установи?
11. Коли депозитарна установа подає щоденні адміністративні дані?
12. Коли депозитарна установа подає щомісячні адміністративні дані?
13. Коли депозитарна установа подає щоквартальні адміністративні дані?
14. Коли депозитарна установа подає нерегулярні адміністративні дані?
15. Як подається довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою?
16. Як подається довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів?
17. Як подається довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою?
18. Яким є останній день подання даних, у разі якщо останній день подання даних є неробочим?
19. Якими є підстави продовження строку подання даних, у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк?
20. Коли з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів мають бути подані до Комісії дані депозитарної установи?
21. Чи повинна довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою, містити інформацію про міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів та код класифікації фінансових інструментів (код СFI)?
22. Чи повинна довідка про дотримання пруденційних нормативів депозитарної установи містити інформацію про розмір регулятивного капіталу та розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)?
23. Чи повинна довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою, містити інформацію про загальну кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери?
24. Чи повинна довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою, містити інформацію про загальну кількість цінних паперів, по яким проведено обслуговування операції за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів?
25. Чи повинна довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою, містити інформацію про загальну кількість цінних паперів, по яким проведено обслуговування операції унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами?

Тема 7. Порядок дій депозитарної установи у разі припинення провадження депозитарної діяльності

1. Яким нормативно-правовим документом регулюється порядок дій депозитарної установи у разі припинення провадження депозитарної діяльності?
2. Яка дата вважається "датою відкриття ліквідаційної процедури"?
3. Яка дата вважається "датою початку припинення діяльності"?
4. Яка дата вважається "датою припинення діяльності"?
5. Які терміни встановлено для передавання копій баз даних депозитарною установою?
6. На підставі якого документу здійснюється передавання копій баз даних депозитарною установою?
7. Які строки встановлено для здійснення переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах депозитарної установі на рахунок депозитарної установи-правонаступника у Центральному депозитарії або НБУ?
8. Які депозитарні операції може проводити депозитарна установа, якій було анульовано ліцензії на провадження депозитарної діяльності, що припиняють провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності?
9. За який період діяльності депозитарної установи передаються архіви баз даних до уповноваженого на зберігання?
10. У якому приміщенні повинно відбуватися приймання документів, баз даних та архівів баз даних?
11. У якій формі депозитарною установою повинні передаватися інструкції та переліки файлів?
12. Які органи здійснюють контроль за дотриманням депозитарними установами та іншими профучасниками фондового ринку вимог нормативно-правових документів, що регулюють порядок дій депозитарної установи у разі припинення провадження депозитарної діяльності?

Тема 8. Організація діяльності Центрального депозитарію та депозитарної установи

1. Хто повинен мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами?
2. Що повинна забезпечувати комплексна система захисту інформації?
3. Що повинна забезпечувати комплексна система захисту інформації?
4. Які внутрішні документи розробляє та затверджує депозитарна установа відповідним органом управління?
5. Що повинно дозволяти програмне забезпечення депозитарної установи?
6. Що повинно дозволяти програмне забезпечення Центрального депозитарію?
7. Які журнали ведуть депозитарна установа та Центральний депозитарій?
8. Що належить до облікових регістрів оперативного обліку?
9. Як повинні вестися облікові регістри оперативного обліку
10. Як можуть здійснюватися виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку?
11. Що складається Центральним депозитарієм, депозитарною установою за результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня?
12. Як можуть складатись первинні документи та облікові регістри оперативного обліку?
13. Скільки часу повинні зберігатися акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії?
14. Як формується комісія для знищення первинних документів?
15. У який строк керівник Центрального депозитарію, депозитарної установи письмово повідомляє Комісію у разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку?
16. На якій підставі здійснюється унесення змін до відповідної анкети?
17. Що повинна підтвердити депозитарна установа для обслуговування в Центральному депозитарії?
18. Як дії здійснюють Центральний депозитарій та депозитарна установа для проведення депозитарної діяльності?
19. У який строк депозитарна установа зобов’язана повідомити про прийняття розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті?
20. Які депозитарні операції здійснюють Центральний депозитарій та депозитарні установи для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах?
21. Що таке адміністративні депозитарні операції?
22. Що таке облікові депозитарні операції?
23. Що таке інформаційні депозитарні операції?
24. Чи повинна кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою закінчуватися складанням звіту та/або повідомлення про її виконання?
25. Як зобов'язані реєструвати Центральний депозитарій, депозитарні установи всі розпорядження та документи або їх копії, на підставі яких здійснюються депозитарні операції?
26. Хто встановлює вимоги до інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку?
27. Які документи належать до первинних документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій?
28. Чи допускається виправлення у первинних документах депозитарного обліку цінних паперів?
29. Як забезпечує депозитарна установа групування аналітичних рахунків за їх складовими частинами - сегментами?
30. Що містить внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи?
31. Що повинно включати внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи?
32. Що містить Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) професійного учасника?
33. Що повинно включати Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) професійного учасника?
34. Що повинно містити Внутрішній документ, який визначає систему управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності?:
35. Що є обов’язковими елементами внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків:
36. Які ризики можуть виникати при провадженні депозитарної діяльності?:
37. Що здійснює Центральний депозитарій для запобігання ризику збою технічного обладнання?:
38. Яким нормативно-правовим актом регулюється доступ, розкриття та нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку
39. Як професійні учасники депозитарної системи забезпечують нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку?

Тема 9. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. Згідно чинного законодавства які можуть провадитися види депозитарної діяльності на Україні?
2. Які види депозитарної діяльності можуть поєднуватися?
3. Яким органом видається ліцензія на провадження депозитарної діяльності ?
4. Чи можуть отримати ліцензію на провадження депозитарної діяльності юридичні особи, статутні документи яких не передбачають таку діяльність?
5. В якій організаційно-правовій формі створюється Центральний депозитарій ?
6. В якій організаційно-правовій формі може створюватися депозитарна установа?
7. Чи може бути акціонером Центрального депозитарію фондова біржа?
8. Чи може бути акціонером Центрального депозитарію держава?
9. Чи може бути акціонером Центрального депозитарію Національний банк України?
10. Чи може бути акціонером Центрального депозитарію міжнародні фінансові організації?
11. Чи може бути акціонером Центрального депозитарію міжнародні депозитарно-клірингові установи?
12. Який мінімальний розмір статутного капіталу Центрального депозитарію?
13. Скільки відсотків у статутному капіталі Центрального депозитарію повинна становити частка одного акціонера разом з пов"язаними особами?
14. Скільки відсотків у статутному капіталі Центрального депозитарію повинна становити частка Центрального депозитарію інших країн,міжнародної депозитарно-клірингової установи або міжнародної фінансової організації,членом якої є Україна?
15. Скільки відсотків у статутному капіталі Центрального депозитарію повинна становити частка держави разом з Національним банком України?
16. Які вимоги встановленні для юридичної особи при отриманні статусу Центрального депозитарію цінних паперів?
17. Хто має право бути депозитарною установою?
18. На який термін видається ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи?
19. Який встановлений мінімальний розмір статутного капіталу для депозитарної установи?
20. Який встановлений мінімальний розмір статутного капіталу для депозитарної установи яка має намір отримати ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів спільного інвестування?
21. Чи повинна фізична особа, яка є прямим власником з істотною участю у заявника підтверджувати достатність власних коштів?
22. Які вимоги до розміру наявності власних коштів фізичної особи прямого власника заявника?
23. Які вимоги до розміру наявності власних коштів фізичної особи , яка є кінцевим контролером заявника?
24. Які вимоги до розміру наявності власних коштів юридичної особи , яка є прямим власником з істотною участю у заявника?
25. Яка юридична особа згідно чинного законодавства може отримати ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів?
26. Які кваліфікаційні вимоги встановленні для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи?
27. Які кваліфікаційні вимоги встановленні для отримання ліцензії депозитарною установою на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів?
28. Які кваліфікаційні вимоги встановленні для отримання ліцензії депозитарною установою на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування?
29. Які вимоги встановлено до розміру площі приміщення в якому буде провадитися депозитарна діяльність депозитарної установи?
30. Які вимоги встановлено до розміру площі приміщення в якому буде провадитися депозитарна діяльність депозитарною установою діяльність із зберігання активів спільного інвестування?
31. Які вимоги встановлено до розміру площі приміщення в якому буде провадитися депозитарна діяльність депозитарною установою в поєднання з діяльністю з торгівлі цінними паперами?
32. Які вимоги встановлено до розміру площі приміщення в якому буде провадитися депозитарна діяльність депозитарною установою діяльність із зберігання активів спільного інвестування в поєднання з діяльністю з торгівлі цінними паперами?
33. Які вимоги встановлені до керівних посадових осіб та фахівців депозитарної установи?
34. Чи вноситься плата за видачу ліцензії та в якому розмірі?
35. Що є підставою для переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку?
36. Протягом якого часу ліцензіат зобов"язаний подати до НКЦРФР заяву про переоформлення ліцензії в разі виникнення для цього підстав?
37. Чи вноситься плата за переоформлення ліцензії та в якому розмірі?
38. Що є відокремленим підрозділом ліцензіата?
39. Що є спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата?
40. Що є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії?
41. Що є підставою для залишення заяви про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду?
42. Який строк розгляду заяви про видачу ліцензії та відповідних документів?
43. Кому ліцензіат може передавати ліцензію або її копію для ведення певного виду діяльності?
44. Який орган здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов? 39. Якою є періодичність проведення планових перевірок дотримання ліцензіатом ліцензійних умов? 40. Які є підстави для анулювання ліцензії?
45. Чи є підставою для анулювання ліцензії нездійснення ліцензіатом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року?
46. Підставою для яких дій є акт про виявлення недостовірних відомостей у змінах даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії поданих ліцензіатом?
47. Дії ліцензіата у разі тимчасової зміни місцезнаходження?

Тема 10. Вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

1. Хто в Україні є особами, які провадять клірингову діяльність?
2. Між ким укладається договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів?
3. Хто в Україні має право здійснювати грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів?
4. Ким реєструються правила провадження клірингової діяльності?
5. Для кого відкривається кліринговий рахунок?
6. Між ким укладається договір про надання клірингових послуг?
7. Де особа, що здійснює кліринг, у випадку надання послуг з клірингу зобов'язань за договорами, укладеними поза фондовою біржею, має оприлюднити перелік предметів таких зобов'язань (цінних паперів та/або інших фінансових інструментів тощо?
8. Хто такий учасник клірингу?
9. Для кого відкривається кліринговий субрахунок?
10. Що таке клірингова діяльність?
11. Який договір укладає особа, яка провадить клірингову діяльність, з Центральним депозитарієм?
12. Які документи мають бути зареєстровані для провадження клірингової діяльності?
13. Що мають містити правила клірингу?
14. Чи тягне за собою недійсність правочину, зобов'язання за яким припинено за результатами клірингу, недійсність правочинів, виконаних у процесі клірингу?
15. Що таке центральний контрагент?
16. Що таке кліринг?
17. Скільки осіб, які мають ліцензію на провадження клірингової діяльності, можуть провадити клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі?
18. Чи має право особа, що здійснює кліринг, вимагати від особи, яка має намір стати учасником клірингу, надання крім документів, визначених НКЦПФР, додаткових документів, визначених її внутрішніми документами?
19. З чого складається внутрішня система обліку особи, що здійснює кліринг?
20. Що таке неттінг?
21. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав?
22. Кого особа, що здійснює кліринг, зобов'язана ідентифікувати у порядку, установленому законодавством України?
23. Що є об'єктами внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг?
24. Що відноситься до регістрів внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг?
25. Як формуються та зберігаються регістри внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг?
26. Як називається договір між особою, здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм?
27. Як називається договір між особою, здійснює кліринг, та учасником клірингу?
28. Як називається договір між особою, здійснює кліринг, та фондовою біржею?
29. Що таке Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках?
30. Що таке клірингова установа?

Тема 11. Інформаційні технології для здійснення депозитарної діяльності

1. До якого органу передаються відомості про порушення конфіденційності та цілісності інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації?
2. Як часто повинно виконуватись резервне збереження (копіювання) інформації Центральним депозитарієм, депозитарними установами?
3. Скільки примірників електронного документа може вважатись його оригіналом?
4. Що вважається оригіналом електронного документа?
5. Який програмний продукт використовується для депозитарного обліку корпоративних цінних паперів?
6. Як часто депозитарні установи зобов'язані виходити на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію?
7. Що можна підтвердити шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа?
8. В якому вигляді програмний продукт депозитарної діяльності Центрального депозитарію формує виписку про операції з цінними паперами?
9. За допомогою чого повинно забезпечуватися резервування інформації, що міститься в системі депозитарного обліку?
10. У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення чим встановлюється реквізитний склад такого повідомлення?

Тема 12. Забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі та переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції

1. Який орган емітента приймає рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі?
2. В якому виданні публікується емітентом Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі?
3. Які строки встановлено для укладання емітентом договору з Центральним депозитарієм після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі?
4. Які строки після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі встановлено для укладання емітентом договору з депозитарною установою про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників?
5. Які документи повинен надати емітент Центральному депозитарію з дня прийняття до виконання ним розпорядження про депонування глобального сертифіката?
6. Чи повинна депозитарна установа повідомити Центральний депозитарій про виконання його розпорядження про відображення переведення цінних паперів у без документарну форму існування в системі депозитарного обліку?
7. Чи повинен емітент повідомити власників про обрання нової депозитарної установи?
8. Чи може бути розірваний договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів?
9. Ким визначається нова дата припинення дії договору і дата обліку у разі не обрання емітентом до дати припинення дії договору депозитарної установи?
10. Хто складає реєстр власників іменних цінних паперів?
11. Чи можуть депозитарні установи відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам?
12. Протягом якого терміну депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у ЦП власникам, здійснює зарахування прав на ЦП, що переведені у бездокументарну форму існування, на рахунки в ЦП власників цих ЦП?
13. Протягом якого терміну депозитарні установи, отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних ЦП певного випуску у бездокументарну форму існування, повідомляють про її завершення своїх депонентів, на рахунках у ЦП яких обліковуються права на ЦП цього випуску та з якими укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку у ЦП?
14. Яке право виникає у акціонера в разі голосування проти прийняття загальними зборами рішення щодо конвертації акцій на пред'явника в іменні?
15. У якому випадку акціонерне товариство зобов'язане здійснити викуп акцій на пред'явника у акціонерів?
16. Чи можуть депозитарні установи здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, без депонування емітентом у Центральному депозитарії глобального сертифіката?
17. Де зберігаються цінні папери на пред'явника документарної форми існування?
18. В який термін Центральний депозитарій зобов'язаний зарахувати цінні папери на рахунок у цінних паперах депозитарної установи при знерухомленні цінних паперів на пред'явника документарної форми існування?
19. З якого моменту цінні папери, що розміщені у документарній формі існування, вважаються знерухомленими?
20. Що мають зробити депозитарні установи при отриманні від Центрального депозитарію 21.Які терміни публікації емітентом повідомлення про прийняття підготовчого рішення під час конвертації?
21. Чи зобов'язаний емітент, що прийняв рішення про конвертацію, оформити та депонувати глобальний сертифікат?
22. На підставі яких документів депозитарна установа здійснює зарахування прав на конвертовані акції на рахунок у цінних паперах власника?
23. Які терміни публікації емітентом повідомлення про знищення сертифікатів акцій на пред'явника
24.Чи знищуються сертифікати акцій на пред'явника після завершення конвертації в імені?
25.Яким чином знищуються сертифікати акцій на пред'явника?
26.Хто відповідає за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій емітента внаслідок конвертації?

Тема 13. Особливості обслуговування депозитарною установою активів інституційних інвесторів

1. На підставі якої ліцензії може здійснюватися діяльність із зберігання активів ІСІ?
2. На підставі якої ліцензії може здійснюватися діяльність із зберігання активів ПФ?
3. Які особи можуть бути зберігачем ІСІ, що здійснює приватне розміщення цінних паперів?
4. Які особи можуть бути зберігачем ІСІ, що здійснює публічне розміщення цінних паперів?
5. Які особи можуть бути зберігачем недержавного пенсійного фонду?
6. Який орган здійснює контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів?
7. Який орган здійснює контроль за діяльністю зберігачів недержавних пенсійних фондів?
8. Чи може зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи бути учасниками ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів ІСІ?
9. Чи можуть посадові особи КІФ та КУА бути посадовими особами зберігача активів ІСІ, з яким укладено договір?
10. Чи може зберігач пенсійного фонду надавати послуги торговця цінними паперами пенсійному фонду, з яким укладено договір про обслуговування активів?
11. Невідємним додатком до якого договору є документ, на підставі якого здійснюється обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ?
12. На ім'я якої особи відкривається рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду?
13. На ім'я якої особи відкривається рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду?
14. На якій строк укладається договір про обслуговування активів КІФ?
15. Які цінні папери можуть зберігатися у сховищі зберігача активів ІСІ?
16. Чи може бути продовжена дія договору про обслуговування активів КІФ?
17. Яким вимогам має відповідати банк для надання послуг як Зберігач ПФ?
18. Що має виконувати компанія з управління активами ІСІ для здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству?
19. Чи має право зберігач активів ІСІ витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні йому для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству?
20. До якого моменту зберігач активів ІСІ при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству?
21. У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку зберігача активів ІСІ протягом якого строку КІФ або компанія з управління активами ПІФ зобов'язана обрати нового зберігача активів ІСІ?
22. Між ким укладаються договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ зберігачем?
23. Між ким укладаються договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ?
24. Що здійснює зберігач ПФ у разі отримання ним від компанії з управління активами цього ПФ розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ПФ?
25. Що здійснює зберігач ПФ з метою забезпечення виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами, яка здійснює управління активами цього ПФ?
26. Протягом якого строку здійснюється зберігачем ПФ перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків?
27. Що здійснює зберігач ПФ у разі виявлення ним помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків зберігач ПФ?
28. Що здійснюють адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ у разі отримання від зберігача ПФ мотивованихі зауважень до розрахунку чистої вартості активів фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків?
29. Що здійснює зберігач ПФ у разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % ?
30 Протягом якого строку надсилається зберігачем ПФ повідомлення про зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % раді ПФ, Національні комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг?
31.Протягом якого строку Зберігач ПФ зобов'язаний зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам, документів, на підставі яких здійснюється перевірка чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків?
32. Протягом якого строку Зберігач активів ІСІ зобов'язаний зберігати повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов'язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються компанією з управління активами ІСІ?

Тема 14. Оцінювання вартості фінансових активів

1. Чи буде виконаний опціон на купівлю (колл), якщо на момент виконання ціна виконання менша ніж ціна базового активу? Яка сторона понесе збитки, а яка отримає прибуток?
2. Чи вважається вигідним інвестиційний проект, якщо внутрішня норма дохідності менша за ставку дисконту?
3. Чи відрізняється розмір майбутньої вартості (FV) грошей від розміру їх сьогоднішньої вартості (PV)?
4. Чи відрізняється теперішня вартість майбутнього доходу від його номінальної величини?
5. Чи дорівнюють активи зобов'язанням підприємства?
6. Чи показує звіт про рух грошових коштів джерела надходження грошових коштів на підприємстві?
7. Що визначає дохідність до погашення облігації?
8. Що називають хеджуванням?
9. Що таке "диверсифікація"?
10. Що таке "технічний аналіз"?
11. Що таке дисконтна ставка?
12. Як визначається поточна дохідність акції (дохідність дивідендів)?
13. Як визначити реальну ставку дохідності?
14. Як визначити суму вкладу через n років при щоквартальному нарахуванні відсотків?
15. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка вища за номінальну вартість облігації?
16. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка нижча за номінальну вартість облігації?
17. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні строку виконання опціону?
18. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні ціни виконання опціону?
19. Як змінюється рівень дохідності, яку вимагають інвестори, при збільшенні ризику?
20. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зниженні рівня ринкових процентних ставок?
21. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зростанні ринкових процентних ставок?
22. Як змінюються ціни облігацій А і Б, що мають однаковий номінал і однакову купонну ставку, але облігація А погашається через один рік, а облігація Б - через два роки, якщо процентні ставки на ринку зростають?
23. Яким чином може бути визначена чиста приведена вартість інвестиційного проекту?
24. Яким чином можна визначити дохідність інвестицій у акції за умови постійного темпу зростання дивідендів?
25. Яким чином можна визначити необхідну ставку дохідності?
26. Яким чином можна визначити теперішню вартість довічної ренти?
27. Які існують критерії оцінки ефективності інвестицій?
28. Які основні методи оцінки ефективності інвестицій?
29. Які фактори можуть сприяти підвищенню цін на державні облігації?
30. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
31. Якою має бути частота нарахування відсотків для того, що сума доходу інвестора була найбільшою?
32. За допомогою якої формули визначається вартість акції, якщо величина дивіденду постійна і не буде змінюватися у майбутньому?
33. За якою формулою визначається вартість акції з постійним щорічним темпом зростання дивідендів?
34. За якою формулою визначається вартість довічної ренти?
35. За якою формулою визначається майбутня вартість (FV) сьогоднішньої суми грошей (PV)?
36. За якою формулою визначається теперішня (приведена) вартість грошей (PV)?
37. Що показує коефіцієнт чутливості "бета" акції?
38. Що таке ануїтет?

Тема 15. Пруденційний нагляд за депозитарною діяльністю депозитарної установи та управління ризиками

1. Які види ризиків є істотними для депозитарної установи? Їх коротка характеристика.
2. Які пруденційні нормативи використовуються для вимірювання та оцінки ризиків депозитарної діяльності депозитарної установи?
3. З якою періодичністю здійснюється розрахунок пруденційних нормативів депозитарною установою?
4. Які нормативні значення встановлені для пруденційних показників, що призначені для вимірювання та оцінки ризиків депозитарної діяльності депозитарної установи?
5. Що являють собою власні кошти депозитарної установи? Як розраховуються власні кошти депозитарної установи?
6. Які складові включає капітал першого рівня?
7. З яких елементів складається капітал другого рівня? Які обмеження накладаються на включення капіталу другого рівня до складу власних коштів?
8. На суму яких активів зменшується капітал першого рівня?
9. Що відображає та як розраховується норматив достатності власних коштів?
10. Що відображає та як розраховується коефіцієнт покриття операційного ризику?
11. Що належить до елементів внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків депозитарної установи?
12. В яких випадках депозитарна установа повинна подати до Комісії план заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника?
13. Яку інформацію повинен містити план заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника? Який максимальний строк реалізації плану заходів?
14. Якими повинні бути дії депозитарної установи у разі приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення до закінчення строку реалізації плану заходів?
15. Які документи подає депозитарна установи до НКЦПФР після закінчення строку реалізації плану заходів?

Тема 16. Порядок виплати дивідендів (доходів за цінними паперами) через депозитарну систему України. Надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства

1. Хто визначає порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України?
2. Чи може Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, на підставі укладеного з емітентом договору забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами?
3. Хто забезпечує здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України?
4. Чи є підставою для складання та надання Центральним депозитарієм Реєстру власників іменних цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, здійснює Центральний депозитарій настання строку виплати доходів за цінними паперами?
5. У якому випадку депозитарна установа може бути депонентом в іншій депозитарній установі?
6. Чи може депозитарна установа здійснити виплату доходів у випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами?
7. На підставі яких документів здійснюються безумовні операції переоформлення спадщини щодо цінних паперів/прав на цінні папери?
8. Чи може запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах для оформлення спадщини щодо цінних паперів надаватися нотаріусом?
9. На підставі якого документу проводиться реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерного товариства?
10. Хто проводить реєстрацію акціонерів (їх представників)?
11. Яким органом призначається реєстраційна комісія?
12. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах – це функції?
13. Чи може в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії бути меншим ніж три особи?
14. З яким професійним учасником емітент або акціонери, які сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства можуть укласти договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів?
15. Чи має право депозитарна установа вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

13.04.20 - 16.04.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.05.20 - 21.05.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.05.20 - 21.05.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.06.20 - 17.06.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку