Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Тематичні питання

Питання до тем спеціалізованої програми навчання фахівців з питань управління активами

Тема 1. Основні вимоги до здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування

1. Які типи інститутів спільного інвестування можуть бути залежності від порядку провадження їх діяльності?
2. Які види інститутів спільного інвестування можуть бути згідно Закону України "Про інститути спільного інвестування"?
3. Що таке "інститут спільного інвестування"?
4. Хто здійснює регулювання діяльності із спільного інвестування?
5. Що таке і як визначається вартість чистих активів інститута спільного інвестування?
6. Що таке єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування?
7. Що таке інвестиційна декларація?
8. Що таке кошти спільного інвестування?
9. Що таке регламент інституту спільного інвестування?
10. Коли не застосовуються вимоги Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо погодження набуття істотної участі у фінансовій установі до осіб які придбавають?
11. Хто є посадовими особами корпоративного фонду ?
12. Хто є Посадовими особами компанії з управління активами ІСІ?
13. Що є підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також у реєстрації змін до регламенту?
14. Протягом якого терміну надсилається повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та у внесенні відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику листом за підписом уповноваженої особи НКЦПФР?
15. Інвестиційні фонди яких класів належать до спеціалізованих інститутів спільного інвестування?
16. Інститут спільного інвестування вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.
17. У якому випадку інститути спільного інвестування є недиверсифікованими?
18. Які інститути спільного інвестування можуть бути відкритими?
19. Які інститути спільного інвестування можуть бути інтервальними?

Тема 2. Порядок створення та діяльності корпоративного фонду

1.У якій юридичній формі створюється корпоративний фонд?
2.Що таке початковий статутний капітал корпоративного фонду ?
3.Як може бути створений корпоративний фонд ?
4. Скільки відсотків статуту повинно бути сплачено засновниками корпоративного фонду до державної реєстрації корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації?
5.Як здійснюється оплата засновниками акцій корпоративного фонду?
6. Коли корпоративний фонд вважається створеним і набуває статусу юридичної особи?
7.У які терміни у разі отримання відмови Комісії у видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, реєстрації регламенту та звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду усі залучені корпоративним фондом кошти повинні бути повернені учасникам корпоративного фонду?
8. Протягом якого терміну проводяться установчі збори корпоративного фонду?
9. Які питання вирішуються на установчих зборах корпоративного фонду ?
10. Який документ є установчим документом корпоративного фонду ?
11. Протягом якого терміну вносяться зміни до статуту корпоративного фонду в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням НКЦПФР?
12. Протягом якого терміну корпоративний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент?
13. Ким затверджуються регламент корпоративного фонду та зміни до нього ?
14. Хто не може входити до складу наглядової ради корпоративного фонду?
15. Що і в який термін робить наглядова рада корпоративного фонду у разі внесення змін до регламенту ?
16. Який кількісний склад лічильної комісії у корпоративному фонді з кількістю учасників п онад 100 осіб ?
17. Протягом якого терміну засновникам корпоративного фонду повертаються кошти, внесені у рахунок оплати акцій корпоративного фонду, у разі неприйняття рішення про затвердження статуту та результатів розміщення акцій
18. В який термін проводяться річні загальні збори акціонерів?
19. Що не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного фонду?
20. В який термін повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування?
21. Кожний учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Протягом якого терміну вносяться такі пропозиції?
22. Хто приймає рішення про ліквідацію фонду у разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого статутом та регламентом строкового корпоративного фонду, загальними зборами учасників корпоративного фонду не прийнято рішення про ліквідацію?
23. Який мінімальний склад наглядової ради який встановлюється статутом?

Тема 3. Порядок створення та діяльності пайового фонду

1. Яким має бути мінімальний обсяг активів пайового фонду?
2. Ким створюється пайовий фонд?
3. Як здійснюється компанією з управління активами бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування?
4. З ким компанія з управління активами укладає договір у разі якщо регламентом передбачено, що активи пайового фонду включають нерухоме майно ?
5. Що повинен містити регламент пайового фонду?
6. Яких прав не має учасник пайового фонду - юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду?
7. Чи створюється у пайовому фонді наглядова рада?
8. Хто підписує проспект емісії пайового фонду?
9. Якщо компанія з управління активами інституту спільного інвестування не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих компанією з управління його активами, до моменту його припинення, до якого типу відноситься такий інститут спільного інвестування?
10. Якого виду може бути відкритий пайовий інститут спільного інвестування?
11. Хто не може бути учасником пайового фонду?
12. У які строки приймається рішення про продовження строку діяльності пайового фонду?
13. Які умови для участі фізичної особи у кваліфікаційному пайовому фонді?
14. Коли застосовуються вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового фонду?
15. Що має бути с пайовим фондом якщо обсяг активів пайового фонду став меншим, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду та протягом шести місяців не збільшився до мінімального обсягу активів?
16. Хто приймає рішення про продовження строку діяльності ПІФ?
17. Як діє компанія з управління активами укладаючи договори за рахунок активів?
18. На чиє ім'я реєструються в установленому порядку активи пайового фонду, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити?
19. Як пайовий фонд ліквідується якщо проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду не зареєстровано протягом одного року з дня внесення такого фонду до ЄДРІСІ?
20. Хто і як повідомляється у разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду?
20. Ліквідація строкового пайового фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом, є можливою за умови згоди:
21. На наступний робочий день після закінчення строку, на який був створений строковий пайовий фонд, хто приймає рішення про ліквідацію?
22. Як припиняється пайовий фонд?
23. Пайовий фонд вважається таким, що ліквідований, після виключення відомостей про нього з?
24. Договір про розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду, що укладається між?
25. Розрахунки з учасниками пайового фонду в процесі ліквідації пайового фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами пайового фонду у разі, якщо?

Тема 4. Активи інституту спільного інвестування

1. Вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж?
2. Активи інституту спільного інвестування можуть складатися?
3. Що забороняється інституту спільного інвестування диверсифікованого виду?
4. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, за умови що не менш як?
5. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися?
6. Що може входити до складу активів спеціалізованого фонду грошового ринку?
7. Що забороняється спеціалізованим фондам грошового ринку?
8. Що може входити до складу активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів можуть входити?
9. Структура активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів повинна одночасно відповідати таким вимогам?
11. Що може входити до складу активів спеціалізованого фонду облігацій можуть входити?
12. Яким вимогам повинна одночасно відповідати структура активів спеціалізованого фонду облігацій?
13. Що забороняється спеціалізованим фондам облігацій?
14. Що може входити до складу активів спеціалізованого фонду акцій?
15. Яким вимогам повинна одночасно відповідати структура активів спеціалізованих фондів акцій?
16. Що забороняється спеціалізованим фондам акцій?
17. До складу активів спеціалізованого індексного фонду можуть входити?
18. Яким вимогам повинна одночасно відповідати структура активів спеціалізованого індексного фонду?
19. Що може входити до складу активів спеціалізованого фонду банківських металів?
20. Яким вимогам повинна одночасно відповідати структура активів спеціалізованих фондів банківських металів таким?
21. Що забороняється спеціалізованим фондам банківських металів ?
22. Що не можуть включати активи інституту спільного інвестування не можуть включати?
23. Чи може входити до складу активів інституту спільного інвестування іноземна валюта ?
24. Яким чином здійснюється емісія цінних паперів спеціалізованих інвестиційних фондів:
25. Вимоги до структури активів пайового фонду, встановлені цим Законом, застосовуються через?
26. Вимоги до структури активів корпоративного фонду, встановлені цим Законом, застосовуються через?
27. Вартість чистих активів інституту спільного інвестування відкритого типу визначається?
28. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів окремо за кожним інститутом спільного інвестування станом на?
29. Особливості бухгалтерського обліку інституту спільного інвестування встановлюються Комісією за погодженням?
30. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж?

Тема 5. Цінні папери ІСІ, порядок їх випуску та обігу

1. Дати визначення, що таке акція корпоративного інвестиційного фонду?
2. Що таке інвестиційний сертифікат?
3. Види цінних паперів інституту спільного інвестування?
4. Що таке викуп цінних паперів інституту спільного інвестування?
5. Що таке конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування?
6. З якого дня припиняються викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального корпоративного фонду?
7. Чи дозволяється обіг цінних паперів пайового фонду до робочого дня, що настає після дня отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування?
8. У якій формі існують акції корпоративного фонду?
9. У якій формі існують інвестиційні сертифікати?
10. Що повинен передбачати проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування інтервального типу ?
11. Протягом якого терміну подаються до НКЦПФР КУА зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування?
12. Через скільки робочих днів після подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього, НКЦПФР повинна зареєструвати його (їх) або надати вмотивовану відмову в його (їх) реєстрації?
13. Протягом якого терміну КУА реєструє в НКЦПФР випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспект їх емісії?
14. Що є підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього?
15. Коли застосовуються вимоги щодо мінімального обсягу активів пайового фонду?
16. Протягом якого терміну КУА зобов'язана подати до НКЦПФР звіт про досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду?
17. Що повинна зробити НКЦПФР на підставі звіту про досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду?
18. Від якого імені діє торговець цінними паперами під час розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування ?
19. Який строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів інституту спільного інвестування та днем виконання емітентом всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь інвестора, а також між списанням (переказом) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь емітента відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі ?
20. Яким шляхом здійснюється емісія цінних паперів інституту спільного інвестування ?
21. У який строк має особа, яка придбаває цінні папери інституту спільного інвестування у їхнього емітента, зобов'язана оплатити такі папери?
22. З якого дня починається здійснюватись викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду відкритого типу?
23. Коли починається здійснюватись викуп акцій корпоративного фонду відкритого типу?
24. Достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться за ціною, встановленою виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день зарахування цінних паперів на рахунок емітента. Вказати додаткові вимоги для даної операції?
25. Протягом якого терміну на письмову вимогу учасника інституту спільного інвестування закритого типу компанія з управління активами такого інституту може здійснити викуп
26. Протягом якого терміну НКЦПФР розглядає обставини та підстави для зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу?
27. За чиїм рішенням зупиняється розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу?
28. З дотриманням яких умов може здійснюватись конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу?

Тема 6. Аналіз та оцінювання вартості активів

1. Чи буде виконаний опціон на купівлю (колл), якщо на момент виконання ціна виконання менша ніж ціна базового активу? Яка сторона понесе збитки, а яка отримає прибуток?
2. Чи вважається вигідним інвестиційний проект, якщо внутрішня норма дохідності менша за ставку дисконту?
3. Чи відрізняється розмір майбутньої вартості (FV) грошей від розміру їх сьогоднішньої вартості (PV)?
4. Чи відрізняється теперішня вартість майбутнього доходу від його номінальної величини?
5. Чи дорівнюють активи зобов'язанням підприємства?
6. Чи показує звіт про рух грошових коштів джерела надходження грошових коштів на підприємстві?
7. Що визначає дохідність до погашення облігації?
8. Що називають хеджуванням?
9. Що таке "диверсифікація"?
10. Що таке "технічний аналіз"?
11. Що таке дисконтна ставка?
12. Як визначається поточна дохідність акції (дохідність дивідендів)?
13. Як визначити реальну ставку дохідності?
14. Як визначити суму вкладу через n років при щоквартальному нарахуванні відсотків?
15. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка вища за номінальну вартість облігації?
16. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка нижча за номінальну вартість облігації?
17. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні строку виконання опціону?
18. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні ціни виконання опціону?
19. Як змінюється рівень дохідності, яку вимагають інвестори, при збільшенні ризику?
20. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зниженні рівня ринкових процентних ставок?
21. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зростанні ринкових процентних ставок?
22. Як змінюються ціни облігацій А і Б, що мають однаковий номінал і однакову купонну ставку, але облігація А погашається через один рік, а облігація Б - через два роки, якщо процентні ставки на ринку зростають?
23. Яким чином може бути визначена чиста приведена вартість інвестиційного проекту?
24. Яким чином можна визначити дохідність інвестицій у акції за умови постійного темпу зростання дивідендів?
25. Яким чином можна визначити необхідну ставку дохідності?
26. Яким чином можна визначити теперішню вартість довічної ренти?
27. Які існують критерії оцінки ефективності інвестицій?
28. Які основні методи оцінки ефективності інвестицій?
29. Які фактори можуть сприяти підвищенню цін на державні облігації?
30. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
31. Якою має бути частота нарахування відсотків для того, що сума доходу інвестора була найбільшою?
32. За допомогою якої формули визначається вартість акції, якщо величина дивіденду постійна і не буде змінюватися у майбутньому?
33. За якою формулою визначається вартість акції з постійним щорічним темпом зростання дивідендів?
34. За якою формулою визначається вартість довічної ренти?
35. За якою формулою визначається майбутня вартість (FV) сьогоднішньої суми грошей (PV)?
36. За якою формулою визначається теперішня (приведена) вартість грошей (PV)?
37. Що показує коефіцієнт чутливості "бета" акції?
38. Що таке ануїтет?

Тема 7. Організація діяльності компанії з управління активами та її взаємодії з іншими особами, які обслуговують ІСІ

1.На підставі якої ліцензії може здійснюватися діяльність із зберігання активів ІСІ ?
2.Які особи можуть здійснювати діяльність із зберігання активів ІСІ ?
3.Які особи можуть бути зберігачем ІСІ, що здійснює приватне розміщення цінних паперів?
4. Які особи можуть бути зберігачем ІСІ, що здійснює публічне розміщення цінних паперів?
5. Які особи можуть бути зберігачем недержавного пенсійного фонду?
6.Який державний орган здійснює контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів?
7. Який орган здійснює контроль за діяльністю зберігачів недержавних пенсійних фондів?
8. Чи може зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи бути учасниками ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів ІСІ?
9.Чи можуть посадові особи КІФ та КУА бути посадовими особами зберігача активів ІСІ, з яким укладено договір?
10.Чи може зберігач пенсійного фонду надавати послуги торговця цінними паперами пенсійному фонду, з яким укладено договір про обслуговування активів?
11.На ім'я якої особи відкривається рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду?
12. На ім'я якої особи відкривається рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду?
13. Які обмеження діяльності банку, який виконує функції зберігача активів ІСІ щодо операцій з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі?
14.Який мінімальний строк зберігання в депозитарній установі документів, що були підставою для здійснення депозитарних операцій?
15.Які можуть бути підстави для відмови у виконанні депозитарної операції депоненту депозитарної установи?
16. Хто може здійснювати операції купівлі-продажу різних видів активів, які знаходяться у
власності інституту спільного інвестування ?
17. Які обмеження установлені законом щодо діяльності компанії з управління активами ?
18. Яку інформацію надає компанія з управління активами адміністратору пенсійного фонду, який вона обслуговує, а також яку інформацію вона повинна отримувати від адміністратора?
19. Які суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення здійснюють розрахунки вартості чистих активів недержавного пенсійного фонду та в якому порядку та в які терміни?

Тема 8. Регулювання та контроль діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів

1. Державні органи, що здійснюють регулювання та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
2. Суб’єкти системи недержавного пенсійного забезпечення.
3. Граничний розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.
4. Заміна особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів.
5. Склад та структура активів недержавних пенсійних фондів.
6. Вимоги до осіб, що здійснюють діяльність з управління активами, щодо дотримання ними структури пенсійних активів.
7. Особливості відшкодування особою, що управляє активами НПФ, заподіяних збитків.

Тема 9. Розкриття інформації про діяльність ІСІ та звітність компанії з управління активами

1.В якій формі КУА або особа, що здійснює управління активами НПФ, зобов'язані подати на письмову вимогу уповноваженої особи НКЦПФР інформацію щодо фінансового стану КУА, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ та про управління активами НПФ?
2.Які підстави продовження строку подання інформації до НКЦПФР?
3.Протягом якого строку з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації КУА або особа, що здійснює управління активами НПФ, зобов'язана подати інформацію до НКЦПФР
4. Які строки подання до НКЦПФР місячної інформації щодо фінансового стану КУА?
5. Які строки подання до НКЦПФР щоквартальної інформації щодо фінансового стану КУА?
6. Які строки подання до НКЦПФР річної інформації щодо фінансового стану КУА?
7. Що включає місячна інформація щодо фінансового стану КУА?
8. Що включає квартальна інформація щодо фінансового стану КУА?
9. Що включає річна інформація щодо фінансового стану КУА?
10.Яку періодичність встановлено для розрахунку відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ відкритого типу?
11. Яку періодичність встановлено для розрахунку відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ інтервального та закритого типу?
12.Які оптимальні значення відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ відкритого типу?
13. Які оптимальні значення відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ інтервального типу?
14. Які оптимальні значення відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ закритого типу?
15. Яким є строк подання інформації до НКЦПФ у разі, якщо останній день її подання є неробочим?

Тема 10. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів

1. В яких випадках НКЦПФР має право прийняти рішення про анулювання ліцензії з управління активами?
2. В яких випадках КУА відшкодовує витрати, понесені ІСІ, який здійснює відкрите розміщення своїх цінних паперів?
3. В яких випадках може здійснюватися заміна компанії з управління активами?
4. В якому випадку датою подання інформації компанією з управління активами вважають дату, визначену за поштовим штемпелем відділення зв'язку?
5. Від імені якої особи діє КУА при укладанні договорів за рахунок активів пайового інвестиційного фонду?
6. Від яких показників залежить розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду?
7. Кому КУА зобов'язана надсилати електронну інформацію щодо діяльності ІСІ?
8. Кому КУА не має право продавати цінні папери ІСІ?
9. На підставі якого документу діє філія КУА , якщо вона наділена повноваженнями щодо здійснення діяльності з управління активами?
10. На який строк укладається договір між корпоративним інвестиційним фондом і КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду?
11. Протягом якого терміну КУА зобов'язана подати до органу ліцензування повідомлення про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у разі виникнення таких змін?
12. Протягом якого терміну КУА зобов'язана подати до територіального органу за своїм місцезнаходженням інформацію про отримання ліцензії?
13. Протягом якого терміну КУА необхідно поновити потрібну кількість сертифікованих фахівців, у разі зменшення їхньої кількості у процесі здійснення діяльності?
14. Протягом якого терміну у разі виходу КУА з саморегулівної організації, вона повинна стати членом іншої саморегулівної організації?
15. Які вимоги до формування статутного капіталу КУА?
16. Які мінімальні вимоги до технічного забезпечення КУА засобами зв'язку і обробки інформації при провадженні професійної діяльності?
17. Які обмеження діяльності КУА під час провадження діяльності з управління активами ІСІ?
18. Які обмеження частки держави у статутному капіталі КУА?
19. Які терміни встановлено для подання до органу ліцензування нової заяви про видачу ліцензії у разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах ?
20. Які терміни встановлено для подання до органу ліцензування нової заяви про видачу ліцензії у разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника Ліцензійним умовам?
21. Які терміни вступу КУА до саморегулівної організації після отримання ліцензії?
22. Які терміни повідомлення компанією з управління активами НКЦПФР про публікацію інформації за друге півріччя?
23. Які терміни подання квартальної інформації щодо діяльності ІСІ?
24. Які терміни подання КУА до НКЦПФР щоденної інформації щодо діяльності ІСІ ?
25. Які терміни публікації компанією з управління активами інформації щодо діяльності ІСІ диверсифікованого виду?
26. Які терміни публікації компанією з управління активами інформації щодо діяльності венчурного фонду?
27. Якою є необхідна кількість сертифікованих фахівців з питань управління активами для кожної філії, якій надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами?
28. Якою є необхідна кількість сертифікованих фахівців з питань управління активами для компанії з управління активами?
29. Якою має бути кількість сертифікованих фахівців з питань управління активами для компанії з управління активами при отриманні ліцензії?
30. Що є підставою для анулювання ліцензії з управління активами?
31. Від імені якої особи діє КУА при укладанні договорів за рахунок активів пайового інвестиційного фонду?
32. Які цінні папери може розміщувати КУА?
33. Від яких показників залежить розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду?
34. Кому КУА не має право продавати цінні папери ІСІ?
35. На який строк укладається договір між корпоративним інвестиційним фондом і КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду?
36. Протягом якого терміну КУА необхідно поновити потрібну кількість сертифікованих фахівців, у разі зменшення їхньої кількості у процесі здійснення діяльності?
37. Протягом якого терміну у разі виходу КУА з саморегулівної організації, вона повинна стати членом іншої саморегулівної організації?
38. Які вимоги до формування статутного капіталу КУА?
39. Які обмеження діяльності КУА під час провадження діяльності з управління активами ІСІ?
40. Які обмеження частки держави у статутному капіталі КУА?
41. Які терміни встановлено для подання до органу ліцензування нової заяви про видачу ліцензії, у разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах?
42. Якою є необхідна кількість сертифікованих фахівців для компанії з управління активами?
43. Який має бути розмір статутного капіталу компанії з управління активами на день подання документів на отримання ліцензії?
44. Які дії компанії з управління активами у разі тимчасової зміни її місцезнаходження?
45. Протягом якого терміну ліцензіат повинен відновити мінімальну кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) у разі зменшення потрібної кількості?
46. Що може бути підставою для зупинення дії ліцензії?
47. Що може бути підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката?
48. Що може бути підставою для анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку?
49. Чи є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду анулювання ліцензії компанії з управління активами?
50. Кого КУА повинна повідомити протягом п'яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії?
51. У якому випадку здійснюється переоформлення ліцензії?
52. Які вимоги до керівника КУА?
53. Які вимоги до особи, яка тимчасово виконує обов’язки керівника ліцензіата?
54. До якої дати ліцензіат повинен оприлюднити річну фінансову звітність?
55. Який термін ліцензіат повідомляє НКЦПФР про оприлюднення річної фінансової звітності?
56. Які вимоги до приміщення КУА?
57. Які вимоги до розміру власного капіталу КУА?
58. Які вимоги до розміру власного капіталу особи, яка здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів?
59. Що може бути підставою для відмови у видачі ліцензії?
60. Хто може отримати ліцензію на управління активами інституційних інвесторів?
61. Чи може КУА здійснювати розміщення та викуп цінних паперів ІСІ без залучення торговця цінними паперами?
62. Кому КУА може надавати позику за рахунок коштів венчурного фонду?
63. Протягом якого терміну КУА подає до НКЦПФР для реєстрації Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ?
64. Учасникам яких ІСІ КУА може виплачувати дивіденди?

Тема 11. Інформаційні технології здійснення діяльності з управління активами

1. Який закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки в Україні?
2. Який нормативно-правовий документ встановлює вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку?
3. Який нормативно-правовий документ встановлює порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку?
4. Яким нормативно-правовим документом запроваджено відкритий формат передачі даних XML між регулятором фондового ринку та суб`єктами інформаційної взаємодії?
5. Що таке «Система управління базами даних»?
6. Що таке «захист інформації»?
7. Що таке «електронний цифровий підпис»?
8. Що таке «електронний документообіг»?
9. Хто може бути суб'єктами електронного документообігу?
10. Які відмінності між «електронним документом» та «інформацією в електронному вигляді»?
11. Який орган забезпечує формування і реалізації державної політики у сферах захисту державних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем криптографічного та технічного захисту інформації?
12. Зазначте вид компаній, які надають послуги, пов`язані з електронним цифровим підписом.
13. Яка відповідальність передбачена за незаконне використання інсайдерської інформації?
14. Зазначте перелік відомих Вам інформаційних ресурсів, у тому числі СМІ, в глобальній мережі Інтернет, які спеціалізуються на фондовому ринку України.

Тема 12. Пруденційний нагляд за діяльністю з управління активами інституційних інвесторів (діяльністю з управляння активами) та управління ризиками

1. Які нормативно правові акти регламентують питання пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та вимог до системи управління ризиками?
2. Ризики які можуть виникнути при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
3. Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
4. Розрахунок пруденційних нормативів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
5. Нормативні значення пруденційних нормативів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
6. Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.
7. Особливості системи управління ризиками при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
8. Заходи для запобігання та мінімізації ризиків.
9. План заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника.
10. Індивідуальний нагляд за професійним учасником, що здійснюється НКЦПФР.

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

13.04.20 - 16.04.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.05.20 - 21.05.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.05.20 - 21.05.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.06.20 - 17.06.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку