Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Питання до іспиту

Питання до тем спеціалізованої програми навчання фахівців з питань організації торгівлі цінними паперами


Тема 1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Яка особа можє отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі фондовому ринку?
2. Який розмір статутного капіталу встановлений для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі фондовому ринку?
3. Які вимоги встановлені законодавством до розміру власного капіталу для фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки?
4. Чи потрібно особам погоджувати набуття істотної участі (10 і більше відсотків) в статутному капіталі професійного учасника, що здійснює професійну діяльность на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку?
5. В яких випадках фондові біржі повинні погоджувати статут (зміни до статуту) в НКЦПФР?
6. Через який період часу заявник може подати нову заяву на отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі фондовому ринку у разі, якщо заявнику було відмовлено у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних?
7. В яких випадках фондова біржа повинна реєструвати правила фондової біржі (зміни до них) в НКЦПФР?
8. Які вимоги до складу активів фондової біржі встановлені законодавством?
9. Чи можуть у складі активів фондової біржі перебувати недержавні цінні папери?
10. Через який період часу фондова біржа може отримати нову ліцензію у разі анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією?
11. Які вимоги висуваються до професійного та кількісного складу засновників фондової біржі?
12. Які вимоги згідно з законодавством висуваються до приміщення, в якому фондова біржа проваджує професійну діяльність?
13. Які активи можуть використовуватися в якості внеску до статутного капіталу організатора торгівлі на фондовому ринку?
14. Хто може здійснювати ведення бухгалтерського обліку в організаторі торгівлі на фондовому ринку?
15. Яким професійним вимогам має відповідати керівник фондової біржі?
16. Чи може фондова біржа здійснювати інші види професійної діяльності на фондовому ринку та/або поєднувати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з іншими видами діяльності на ринку фінансових послуг?

Тема 2. Організація торгівлі на фондовому ринку

1. З якого моменту фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку?
2. В якій організаційно-правовій формі може бути створена фондова біржа?
3. Чи підлягає статут фондової біржі погодженню НКЦПФР?
4. Якою має бути мінімальна кількість торговців цінними паперами у складі засновників фондової біржі?
5. Чи підлягає кандидатура керівника фондової біржі погодженню НКЦПФР?
6. Чи існує обмеження щодо дольової участі торговця цінними паперами у статутному капіталі фондової біржі?
7. Яким органом затверджуються правила фондової біржі?
8. З якого моменту є дійсними правила фондової біржі?
9. Яким чином розподіляється прибуток фондової біржі?
10. Хто може бути членом фондової біржі?
11. Хто може бути учасником біржових торгів?
12. Якою має бути мінімальна кількість членів фондової біржі?
13. Хто встановлює розміри оплати за послуги, що надаються фондовою біржею?
14. З якого моменту цінні папери та інші фінансові інструменти вважаються допущеними до торгівлі на фондовій біржі?
15. Яку інформацію містить біржовий список?
16. Яку інформацію містить біржовий реєстр?
17. Скільки рівнів лістингу мають лістингові цінні папери?
18. Чи допускається внесення до біржового списку цінних паперів емітентів, яких визнано банкрутами?
19. Хто може бути ініціатором внесення цінного паперу до біржового реєстру?
20. Сукупність яких процедур передбачає лістінг цінних паперів?
21. Як визначається частка акцій у вільному обігу?
22. Якою має бути мінімальна частка акцій емітента у вільному обігу для внесення та перебування акцій у першому рівні лістингу фондової біржі?
23. Яким має бути мінімальний строк існування емітента аби його акції могли бути унесені до першого рівня лістингу?
24. Яким має бути мінімальний строк існування інституту спільного інвестування аби його акції могли бути унесені до лістингу біржі?
25. Якою є періодичність розрахунку фондовою біржею ринкової капіталізації емітента?
26. Які обов’язкові процедури зобов’язані здійснювати на фондовій біржі публічні акціонерні товариства відповідно до законодавства?
27. Чи належить до особливої інформації про емітента інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі?
28. Протягом якого строку фондова біржа повинна повідомити емітента про прийняття рішення щодо лістингу/делістингу цінних паперів такого емітента?
29. За яких умов цінні папери іноземного емітента можуть бути внесені у лістинг фондової біржі?
30. Що означає процедура зупинення торгівлі цінним папером?
31. Що означає процедура припинення торгівлі цінним папером?
32. Протягом якого строку фондова біржа після виявлення відповідних підстав має здійснити припинення торгівлі цінним папером?
33. Хто може виконувати функції маркет-мейкера на фондовій біржі?
34. Що означає термін «біржові торги»?
35. Що означає термін «торговельний день»?
36. Що означає термін «торговельна сесія»?
37. Який договір вважається біржовим контрактом?
38. Що підтверджує зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів?
39. На підставі яких заявок можуть укладатися біржові контракти?
40. Що означає термін «поточна ціна цінного папера»?
41. Що означає термін «ситуація цінової нестабільності»?
42. У яких випадках фондова біржа залежно від ступеня зміни поточної ціни зобов’язана зупинити торги цінним папером першого рівня лістингу?
43. У яких випадках фондова біржа залежно від ступеня зміни поточної ціни зобов’язана зупинити торги цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу?
44. Чи може поточна ціна цінного папера визначатися біржею не на підставі цін укладених біржових контрактів?
45. Яка ціна вважається «ціною відкриття» за цінним папером?
46. Що означає термін «біржовий курс цінного папера»?
47. Як визначається біржовий курс цінного папера?
48. Яким є граничний строк розрахунків за біржовим контрактом, який використовується для розрахунку біржового курсу цінного папера?
49. Чи існують відмінності в порядках розрахунку біржового курсу для лістингових та позалістингових цінних паперів?
50. Чому дорівнює біржовий курс цінного папера, у відношенні якого протягом торговельного дня не укладалися біржові контракти?
51. За якими операціями не визначається біржовий курс цінного папера?
52. Яким є порядок розкриття фондовою біржею інформації про біржовий курс цінного папера?
53. Які дії може здійснити фондова біржа у разі виявлення в діях учасника біржових торгів ознак маніпулювання?
54. У якому розмірі можуть бути застосовані НКЦПФР санкції до юридичних осіб за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами?
55. Чи має право фондова біржа у разі порушення правил фондової біржі застосовувати санкції до порушників?
56. Яку інформацію фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати НКЦПФР?
57. Які цінні папери включаються до бази розрахунку біржового фондового індексу?
58. Якою є періодичність розрахунку біржового фондового індексу?
59. Яким є граничний строк розрахунків за біржовими контрактами, які проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
60. Який договір укладає фондова біржа з Розрахунковим центром або з Центральним депозитарієм для забезпечення виконання укладених на ній договорів щодо цінних паперів?

Тема 3. Фінансові обчислення та методи оцінки цінних паперів

1. За допомогою якої формули визначається вартість акції, якщо величина дивіденду постійна і не буде змінюватися у майбутньому?
2. За якою формулою визначається вартість акції з постійним щорічним темпом зростання дивідендів?
3. За якою формулою визначається вартість довічної ренти?
4. За якою формулою визначається майбутня вартість (FV) сьогоднішньої суми грошей (PV)?
5. За якою формулою визначається теперішня (приведена) вартість грошей (PV)?
6. Чи буде виконаний опціон на купівлю (колл), якщо на момент виконання ціна виконання менша ніж ціна базового активу? Яка сторона понесе збитки, а яка отримає прибуток?
7. Чи вважається вигідним інвестиційний проект, якщо внутрішня норма дохідності менша за ставку дисконту?
8. Чи відрізняється розмір майбутньої вартості (FV) грошей від розміру їх сьогоднішньої вартості (PV)?
9. Чи відрізняється теперішня вартість майбутнього доходу від його номінальної величини?
10. Чи дорівнюють активи зобов'язанням підприємства?
11. Чи показує звіт про рух грошових коштів джерела надходження грошових коштів на підприємстві?
12. Що визначає дохідність до погашення облігації?
13. Що називають хеджуванням?
14. Що таке "диверсифікація"?
15. Що таке "технічний аналіз"?
16. Що таке дисконтна ставка?
17. Як визначається поточна дохідність акції (дохідність дивідендів)?
18. Як визначити реальну ставку дохідності?
19. Як визначити суму вкладу через n років при щоквартальному нарахуванні відсотків?
20. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка вища за номінальну вартість облігації?
21. Як відрізняється доходність облігації від ставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка нижча за номінальну вартість облігації?
22. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні строку виконання опціону?
23. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні ціни виконання опціону?
24. Як змінюється рівень дохідності, яку вимагають інвестори, при збільшенні ризику?
25. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зниженні рівня ринкових процентних ставок?
26. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зростанні ринкових процентних ставок?
27. Як змінюються ціни облігацій А і Б, що мають однаковий номінал і однакову купонну ставку, але облігація А погашається через один рік, а облігація Б - через два роки, якщо процентні ставки на ринку зростають?
28. Яким чином може бути визначена чиста приведена вартість інвестиційного проекту?
29. Яким чином можна визначити дохідність інвестицій у акції за умови постійного темпу зростання дивідендів?
30. Яким чином можна визначити необхідну ставку дохідності?
31. Яким чином можна визначити теперішню вартість довічної ренти?
32. Які існують критерії оцінки ефективності інвестицій?
33. Які основні методи оцінки ефективності інвестицій?
34. Які фактори можуть сприяти підвищенню цін на державні облігації?
35. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
36. Якою має бути частота нарахування відсотків для того, щоб сума доходу інвестора була найбільшою?
37. Що показує коефіцієнт чутливості "бета" акції?
38. Що таке ануїтет?

Тема 4. Взаємодія біржі з депозитарною системою, розрахунки за правочинами щодо цінних паперів

1. Які види депозитарних операцій здійснюють професійні учасники депозитарної системи України?
2. До яких депозитарних операцій відносяться операції з блокування (розблокування) цінних паперів для виставлення на продаж на фондовій біржі?
3. Чи призводять операції переказу цінних паперів, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, до переходу прав на цінні папери?
4. З якою установою фондова біржа укладає договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів?
5. Чи може фондова біржа здійснювати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку без укладання відповідного договору з особою, що здійснює кліринг?
6. Які учасники депозитарної системи України можуть здійснювати клірингову діяльність на фондовому ринку?
7. У відношенні яких фінансових інструментів фондова біржа може здійснювати кліринг та розрахунки за укладеними договорами?
8. Чи може фондова біржа користуватися послугами декількох осіб, що здійснюють клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів?
9. До обов’язків якого учасника депозитарної системи України відноситься створення системи гарантій з виконання зобов’язань за правочинами щодо фінансових інструментів?
10. З яким учасником депозитарної системи України клірингова установа укладає договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу?
11. Що передбачає процедура неттінгу?
12. Які існують механізми зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договорами, що укладаються на фондовій біржі?
13. Хто може виконувати функції центрального контрагента за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на фондовій біржі?
14. Які існують методи проведення клірингу при укладанні біржових контрактів за участю центрального контрагента?
15. Яким є максимальний строк для проведння розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах?
16. Від якого учасника депозитарної системи України Центральний депозитарій отримує розпорядження на розблокування цінних паперів, за якими на фондовій біржі були укладені біржові контракти за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
17. Яку інформацію містить відомість правочинів, що фондова біржа надає Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках?
18. З яким учасником депозитарної системи України фондова біржа укладає договір для забезпечення виконання розрахунків у цінних паперах за укладеними біржовими контрактами без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?
19. Хто здійснює контроль за виконанням грошових розрахунків за укладеними біржовими контрактами без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»?

Тема 5. Організація торгівлі похідними (деривативами)

1. За яких умов сторона форвардного контракту має право відмовитися від його виконання?
2. Хто в Україні встановлює правила та зміни до них щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів?
3. Хто є особа, яка згідно з форвардним контрактом має купити базовий актив контракту?
4. Як називається особа, яка згідно ф'ючерсним контрактом має купити базовий актив контракту?
5. Хто є особа, яка згідно з форвардним контрактом має продати базовий актив контракту?
6. Я називається особа, яка згідно з ф'ючерсним контрактом має продати базовий актив контракту?
7. Хто є особа, яка згідно з опціоном має право купити базовий актив опціону?
8. Хто за умовами опціону виплачує продавцю премію опціону?
9. Хто в Україні реєструє правила та зміни до них щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів?
10. Хто створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для централізованого укладання і виконання договорів щодо деривативів?
11. Чи має право одна зі сторін форвардного контракту відмовитися від його виконання?
12. Чи можуть бути цінні папери предметом виконання зобов'язань за деривативом?
13. Чи можуть укладатись деривативи в усній формі?
14. Чи належить до деривативів опціон?
15. Чи належить до деривативів форвардний контракт?
16. Чи належить до деривативів ф'ючерсний контракт?
17. Що є деривативом?
18. Що засвідчує «опціон»?
19. Що таке «форвардний контракт»?
20. Що таке «ф'ючерсний контракт»?
21. Як називається стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту?
22. Які деривативи засвідчують зобов'язання продати (придбати) базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому?
23. Які активи можуть бути базовими активами для деривативів?
24. Який опціон є опціоном на продаж (опціон «пут»)?
25. Який опціон є опціоном на купівлю (опціон «колл»)?
26. Які існують опціони?
27. Які контракти належать до деривативів?

Тема 6. Технічне забезпечення діяльності фондових бірж на фондовому ринку

1. Що являє собою електронна торговельна система (ЕТС) фондової біржі?
2. Яким органом встановлюються вимоги до програмного забезпечення фондової біржі?
3. Який електронний формат передачі інформації запроваджено НКЦПФР для подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку?
4. Які вимоги встановлені законодавством до форми біржових контрактів (договорів) при укладанні в ЕТС біржі?
5. На підставі якого документа повинен створюватися програмний продукт ЕТС фондової біржі?
6. З яким державним органом повинні бути погоджені вимоги щодо захисту інформації, які визначаються у віповідному технічному завданні до програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи фондової біржі?
7. Якими законами встановлюються вимоги до електронного документообігу в Україні?
8. До якої інформації учасник торгів не може отримати доступу при користуванні ЕТС біржі?
9. В чому полягає сутність надання послуг інтернет-трейдинга?
10. Що являє собою шлюз біржі при реалізації послуги інтернет-трейдинга?
11. Яка установа здійснює сертифікацію брокерської торговельної системи для її підключення до шлюзу біржі?

Тема 7. Пруденційний нагляд за діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку та управління ризиками

1. Якою є періодичність розрахунку пруденційних нормативів для ліцензіата, що проваджує професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі фондовому ринку?
2. Які пруденційні показники розраховує ліцензіат, що проваджує професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку?
3. Які пруденційні показники розраховує фондова біржа, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів, інших ніж цінні папери?
4. Який вид ризику несе загрозу порушеня діяльності всієї фінансової системи?
5. Які ризики властиві всім установам, незалежно від виду професійної діяльності на фондовому ринку?
6. Які ризики, в доповнення до операційного, є ключовими для організатора торгівлі на фондовому ринку, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів)?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

13.04.20 - 16.04.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.05.20 - 21.05.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.05.20 - 21.05.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.06.20 - 17.06.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку