Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Базові питання

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні

1. Які ознаки найбільш чітко характеризують підприємництво?
2. З якою метою здійснюється підприємництво (відповідно до статті 42 Господарського Кодексу України)?
3. Як іменується людина як учасник цивільних відносин?
4. Які умови встановлені у Цивільному Кодексі України для реєстрації фізичної особи в якості підприємця?
5. Нормативно-правовим актом якої юридичної сили визначається порядок державної реєстрації фізичної особи як підприємця?
6. Які категорії фізичних осіб не мають права займатися підприємницькою діяльністю?
7. Як визначається юридична особа у Цивільному Кодексі України?
8. Яким є строк державної реєстрації юридичної особи?
9. Ким приймаються (затверджуються) установчі документи юридичної особи приватного права?
10. Яке право повинні мати особи для того щоб, створити товариство як оргіанізаційно-правову форму юридичної особи?
11. Які є основні ознаки філії як відокремленого підрозділу юридичної особи?
12. Що таке господарська компетенція суб'єкта господарювання?
13. Які існують види суб’єктів господарювання?
14. Які є види підприємств залежно від форми власності на майно, на базі якого вони створені?
15. Які існують види підприємств залежно від їх організаційної форми?
16. Відповідно до рішення якого державного органу створюються казенні підприємства?
17. Що є установчим документом казенного підприємства?
18. Як іменується первинний капітал господарського товариства?
19. Який з видів господарських товариств діє на підставі засновницького договору?
20. Які господарські товариства не можуть бути створені однією особою?
21. Правом чи обов’язком є участь учасника в управлінні справами господарського товариства?
22. Які існують типи акціонерних товариств?
23. Якою є максимальна кількість акціонерів у приватному акціонерному товаристві?
24. В якій формі можуть існувати акції за законодавством України?
25. Які види акцій має право випускати акціонерне товариство за законодавством України?
26. Який документ підтверджує наявність у особи на певний момент часу прав на бездокументарні цінні папери та прав за бездокументарними цінними паперами?
27. Яким є мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства?
28. В яких межах учасник товариства з обмеженою відповідальністю несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства?
29. Яким є мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю?
30. Протягом якого строку статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства при його створенні?
31. Як іменується договір, за яким учасники товариства з обмеженою відповідальністю зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації?
32. За який період учасникам товариства з обмеженою відповідальністю можуть виплачуватися дивіденди?
33. За якими боргами повного товариства відповідає учасник такого товариства?
34. Які є істотні ознаки командитного товариства?
35. В якому випадку господарське товариство визнається залежним?
36. Які цінні папери відносяться до боргових?
37. Які існують види цінних паперів залежно від порядку їх розміщення (видачі)?
38. Що становить основу правового режиму майна суб’єктів господарювання?
39. До якого виду прав відноситься право власності?
40. Хто є суб’єктами права власності?
41. Які права становлять зміст права власності?
42. Які форми права власності закріплені у законодавстві України?
43. Із права власності яких суб’єктів утворюється право приватної власності?
44. Хто є суб’єктом права господарського відання?
45. Яке обмеження передбачає право господарського відання?
46. З якою метою суб’єкт господарювання наділяється майном на праві оперативного управління?
47. Внаслідок чого виникає право довірчої власності?
48. Яким шляхом у разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання погашаються вимоги заставодержателя?
49. На підставі чого виникає іпотека?
50. На що спрямована дія правочину?
51. Яку юридичну дію можна назвати договором?
52. Якими є наслідки недодержання форми правочину?
53. Як іменуються сторони господарського зобов’язання?
54. Які є основні види господарських зобов’язань?
55. Що є характерним для правового регулювання господарських договорів?
56. Які господарські договори називають примірними?
57. Які умови договору є істотними?
58. Які є види спадкування?
59. Хто входить у першу чергу на право спадкування за законом?
60. У чию власність переходить спадщина, яка визнана судом відумерлою?

Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні

1.Який банк вважається банком з іноземним капіталом?
2. Що таке банківська діяльність?
3. Що таке банківська ліценція?
4. Який орган видає банківську ліцензію?
5. На підставі якої ліцензії філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність в Україні:
6. Який орган веде державний реєстр банків?
7. Які відомості містить державний реєстр банків?
8. Що таке інспекційна перевірка банку та ким вона здійснюється?
9. Чи входять до складу банківської системи України філії іноземних банків, що створені і діють на території України, відповідно до положень законів України?
10. Який орган визначає особливості регулювання та нагляду за банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках?
11. Чи можуть банки в Україні створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю?
12. Який банк називається "державним банком"?
13. З якою метою створюються банківські спілки та асоціації?
14. Чи мають право банківські спілки та асоціації втручатися у діяльність банків - членів асоціації (спілки)?
15. Хто може бути учасниками банку?
16. Чи можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку інститути спільного інвестування?
17. Яким є мінімальний розмір статутного капіталу юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність?
18. Який орган встановлює порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій Центральному депозитарію цінних паперів?
19. Яку діяльність забороняється здійснювати банкам?
20. Які форми регулювання банківської діяльності?
21. Які форми здійснення банківського нагляду?
22. Які суб'єкти належать до фінансових установ? Які не належать?
23. Хто є учасниками ринку фінансових послуг?
24. Хто є учасниками небанківської фінансової групи?
25. Які послуги вважаються фінансовими послугами?
26. Який термін встановлено для звернення юридичної особи, яка має намір надавати фінансові послуги, до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг, для включення її до державного реєстру фінансових установ?
27. Яку інформацію зобов'язані на вимогу клієнта надати фінансові установи?
28. Що вважається наглядом на консолідованій основі?
29. Які форми державного регулювання ринків фінансових послуг?

Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники

1. Який ринок ЦП називають вторинним?
2. Хто є першим власником цінних паперів?
3. Чи є вторинним ринок ЦП на якому продаються виключно ЦП підприємств, що не знаходяться в лістингу?
4. Чи є первинним ринок ЦП на якому продаються ЦП виключно стратегічних підприємств?
5. Чи належать до суб'єктів фондового ринку професійні учасники депозитарної системи України?
6. Чи належать фондові біржі до суб'єктів інфраструктури фондового ринку?
7. Чи належить до фондового ринку ринок, на якому продаються основні фонди підприємств?
8. Чи може бути фізична особа емітентом цінних паперів?
9. Чи можуть бути міські ради емітентами цінних паперів?
10. Чи можуть бути фізичні особи учасниками первинного ринку ЦП?
11. Чи можуть бути фізичні особи учасниками фондового ринку?
12. Що означає термін "емітент"?
13. Що означають терміни "інвестори в цінні папери","інституційні інвестори"?
14. Що означає термін "фондовий ринок"?
15. Що означає термін "цінний папір"?
16. Який ринок є біржовим?
17. Який ринок є позабіржовим?
18. Який ринок цінних паперів є первинним?
19. З якого моменту об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу СРО?
20. За рахунок яких коштів інвесторів може здійснюватись інвестиційна діяльність?
21. У якій формі мають укладатися договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами з торговцем цінними паперами?
22. Хто видає ліцензії, які є підставою провадження на фондовому ринку професійної діяльності?
23. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр інститутів спільного інвестування?
24. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів?
25. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр саморегулівних організацій?
26. Хто встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків)?
27. Хто встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів?
28. Хто встановлює перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
29. Хто встановлює порядок видачі та анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
30. Хто встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями?
31. Хто встановлює порядок та умови проведення реєстрації СРО професійних учасників фондового ринку?
32. Хто є організаторами торгівлі на фондовому ринку?
33. Хто є учасниками фондового ринку в Україні?
34. Хто здійснює ліцензування професійних учасників фондового ринку?
35. Хто має право провадити професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку?
36. Хто може бути емітентом цінних паперів?
37. Хто такі професійні учасники фондового ринку, які види професійної діяльності здійснюються на фондовому ринку?
38. Хто такі торговці цінними паперами?
39. Хто установлює критерії та вимоги до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку?
40. Чи допускається поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської?
41. Чи вважається професійною діяльністю на фондовому ринку розрахунково-клірингова діяльність?
42. Які правочини щодо цінних паперів можуть і вчинятися без участі або посередництва торгівця цінними паперами?
43. Чи є фондова біржа юридичною особою?
44. Чи є діяльність з торгівлі цінними паперами професійною діяльністю на фондовому ринку?
45. Для яких професійних учасників фондового ринку членство щонайменше в одній СРО є умовою здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
46. Чи є інституційними інвесторами виші навчальні заклади - інститути?
47. Чи є професійна діяльність на фондовому ринку виключним видом діяльності (крім банківської)?
48. Чи має право торговець цінними паперами укладати договори про управління цінними паперами з фізичними особами?
49. Чи має право торговець цінними паперами укладати договори про управління цінними паперами з компанією з управління активами?
50. Чи може бути зупинено або припинено інвестиційну діяльність?
51. Чи може діяльність з управління активами інституційних інвесторів поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку?
52. Чи можуть банки виступати торговцями цінними паперами?
53. Чи можуть банки здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку?
54. Чи можуть бути інвесторами в цінні папери українських емітентів юридичні особи - нерезиденти?
55. Чи можуть бути фізичні особи інвесторами в цінні папери?
56. Чи можуть організатори торгівлі здійснювати діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі?
57. Чи можуть організатори торгівлі провадити інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку?
58. Чи можуть фізичні особи бути професійними учасниками фондового ринку?
59. Чи підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт рішення НКЦПФР про делегування СРО повноважень?
60. Чи підлягає оприлюдненню рішення НКЦПФР про делегування СРО повноважень?
61. Чи підлягає професійна діяльність на фондовому ринку ліцензуванню?
62. Яка діяльність є андеррайтингом?
63. Яка діяльність є брокерською діяльністю?
64. Яка діяльність є депозитарною діяльністю?
65. Яка діяльність є дилерською?
66. Яка діяльність є діяльністю з управління цінними паперами?
67. Які види діяльності включає професійна діяльність з торгівлі цінними паперами?

Тема 4. Державне регулювання фондового ринку. СРО

1. Що є державним регулюванням ринку цінних паперів?
2. Що є метою державного регулювання ринку цінних паперів?
3. У якій формі здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів?
4. Хто видає дозволи на обіг ЦП українських емітентів за межами України?
5. Хто визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів профучасників РЦП, ІСІ та СРО?
6. Хто встановлює вимоги щодо випуску ЦП іноземних емітентів та обігу їж на території України ?
7. Хто встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації профучасників РЦП (за винятком банків)?
8. Хто встановлює критерії професійної діяльності на РЦП?
9. Хто встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств?
10. Хто встановлює порядок здійснення профдіяльності на РЦП іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями?
11. Хто здійснює державне регулювання ринку цінних паперів?
12. З якою метою на підставі ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» створюється Координаційна рада?
13. Хто очолює Координаційну раду створену відповідно до ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ?
14. Хто входить до складу Координаційної ради створеної відповідно до ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ?
15. Хто затверджує склад Координаційної ради створеної відповідно до ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та положення про неї?
16. Хто встановлює за погодженням з НБУ додаткові вимоги щодо випуску ЦП комерційними банками?
17. Хто встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила ?
18. Хто встановлює порядок та видає ліцензії на провадження діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери?
19. Хто встановлює порядок і реєструє СРО, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на РЦП?
20. Хто встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів?
21. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників РЦП?
22. Хто у межах, визначених ЗУ "Про інститути спільного інвестування" встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування?
23. Хто погоджує відповідно до ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в установленому нею порядку набуття особою істотної участі у профучаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 % статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління профучасника фондового ринку?
24. Кому підпорядкована НКЦПФР (державний колегіальний орган)?
25. Які складові має Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?
26. Хто є державними службовцями?
27. Хто затверджує Положення про НКЦПФР?
28. У якому у складі утворюється НКЦПФР як колегіальний орган?
29. Який порядок призначення Голови НКЦПФР?
30. Який порядок призначення Членів НКЦПФР?
31. Який порядок звільнення Голови НКЦПФР?
32. Який порядок звільнення Членів НКЦПФР?
33. Що є основною формою роботи НКЦПФР як колегіального органу?
34. За яких умов засідання НКЦПФР є правомочним?
35. За яких умов рішення НКЦПФР вважається прийнятим?
36. Чи можуть бути Голова та член НКЦПФР власниками корпоративних прав професійних учасників фондового ринку?
37. Якій строк повноважень Голови НКЦПФР?
38. Якій строк повноважень Членів НКЦПФР?
39. Чи є обмеження для перебування на посаді Голови НКЦПФР для однієї особи?
40. Чи є обмеження для перебування на посаді Члена НКЦПФР для однієї особи?
41. Хто призначає на посади та звільняє з посад керівника та працівників центрального апарату Комісії?
42. Хто призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників територіальних органів НКЦПФР?
43. Хто має право без спеціальних дозволів представляти Комісію у суді?
44. Хто затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів Комісії?
45. Хто затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів НКЦПФР?
46. Хто у разі відсутності Голови НКЦПФР або неможливості здійснення ним своїх повноважень виконує його обов'язки?
47. Хто здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів НКЦПФР?
48. До кого має звертатись з позовами (заявами) НКЦПФР у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери?
49. Хто має право. у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень?
50. Кому має право НКЦПФР надсилати обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери?
51. Що має робити Комісія у разі виявлення нею фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції Комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення?
52. Що має робити Комісія у разі виявлення нею порушень законодавства про захист економічної конкуренції?
53. Які заходи має вживати НКЦПФР до юридичних осіб та їх співробітників у разі виявлення порушення чинного законодавства на фондовому ринку?
54. Яку інформацію мають надавати правоохоронні органи на прохання уповноважених осіб НКЦПФР?
55. Які документи зобов’язані органи приватизації надавати НКЦПФР на її прохання?
56. Які документи зобов’язані органи виконавчої влади надавати НКЦПФР на її прохання?
57. Де може бути оскаржене рішення НКЦПФР про накладання санкцій на учасників РЦП?
58. Кого має інформувати НКЦПФР про накладення штрафів на комерційні банки?
59. У який термін НКЦПФР має інформувати НБУ про накладення штрафів на комерційні банки?
60. Який документ має скласти Уповноважена особа НКЦПФР, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на РЦП?
61. Хто має право застосовувати санкції до юридичних осіб за правопорушення на РЦП?
62. З якого моменту об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу саморегулівної організації (СРО) за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку?
63. За скількома видами проф діяльності одне об'єднання професійних учасників РЦП може набути статус СРО?
64. Хто надає статус СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку?
65. На який строк видається НКЦПФР свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку?
66. Хто приймає рішення про позбавлення статусу СРО?
67. Хто розробляє і затверджує обов'язкові для виконання членами СРО Правила (стандарти) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку?
68. Хто приймає рішення про делегування СРО додаткових повноважень?

Тема 5. Цінні папери та їх класифікація

1. Кому належать права, посвідчені іменним цінним папером?
2. Кому належать права, посвідчені ордерним цінним папером?
3. Кому належать права, посвідчені цінним папером на пред'явника?
4. Що означає термін "цінний папір"?
5. Що посвідчують приватизаційні цінні папери?
6. Що посвідчують боргові цінні папери?
7. Якими за формою існування можуть бути цінні папери?
8. Якими можуть бути цінні папери за формою випуску згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"?
9. Як цінні папери належать до емісійних, які до неемісійних?
10. Які групи цінних паперів можуть бути у цивільному обороті в Україні?
11. Які права надають похідні цінні папери?
12. Які права надають товаророзпорядчі цінні папери їхньому держателю?
13. Які цінні папери відносяться до боргових цінних паперів?
15. Які цінні папери відносяться до пайових цінних паперів?
16. Які цінні папери належать до іпотечних цінних паперів?

Тема 6. Пайові, боргові та іпотечні цінні папери

1. Якою може бути форма випуску та форма існування ощадних (депозитних) сертифікатів?
2. Чи можуть випускатися ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника?
3. В якій формі можуть бути випущені облігації?
4. За скільки днів до початку публічного розміщення цінних паперів має бути опублікований проспект емісії ЦП?
5. За які дії емітент має сплачувати державне мито при випуску цінних паперів?
6. За якою ціною мають розміщувати свої акції корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після їх реєстрації в реєстрі ІСІ?
7. На яку максимально суму юридична особа має право розміщувати облігації?
8. У який строк емітент повинен закінчити публічне розміщення цінних паперів ?
9. У який строк після отримання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів НКЦПФР здійснює реєстрацію їх випуску та проспекту емісії або відмовляє в реєстрації?
10. У який формі можуть існувати акції акціонерних товариств згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"?
11. У яких випадках підлягає скасуванню реєстрація випуску акцій та анульовані свідоцтва про реєстрацію випусків акцій?
12. У якій валюті може бути установлено номінальну вартість акцій?
13. У якій формі може здійснюватись платіж за векселем на території України?
14. Якою може бути форма випуску акції?
15. У якому обсязі підлягає проспект емісії цінних паперів опублікуванню?
16. Хто веде Державний реєстр випусків цінних паперів?
17. Хто виступає емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду?
18. Хто є емітентом казначейських зобов'язань?
19. Хто затверджує порядок ведення реєстру виданих векселів векселедавцем?
20. Хто здійснює реєстрацію випуску облігацій підприємств та випуску облігацій місцевих позик?
21. Хто здійснює реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів?
22. Хто може бути емітентом акцій?
23. Хто може бути емітентом інвестиційних сертифікатів?
24. Хто несе відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів?
25. Чи дають облігації підприємств право на участь в управлінні емітентом?
26. Чи є права власників простих та привілейованих акцій рівними?
27. Чи здійснює НКЦПФР реєстрацію випуску державних облігацій України?
28. Чи має емітент сплачувати державне мито при реєстрації інформації про емісію облігацій місцевих позик?
29. Чи може акціонерне товариство випускати акції на пред'явника?
30. Чи може бути вексель внеском до статутного фонду господарського товариства?
31. Чи може кількість публічно розміщених ЦП перевищувати кількість ЦП, визначених у проспекті емісії ЦП?
32. Чи може кількість фактично розміщених ЦП бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії?
33. Чи може корпоративний інвестиційний фонд бути емітентом акцій на пред'явника?
34. Чи може корпоративний інвестиційний фонд бути емітентом акцій?
35. Чи може облігація мати номінальну вартість, визначену в іноземній валюті?
36. Чи може погашення облігацій здійснюватися майном?
37. Чи може реєстрація НКЦПФР випуску та проспекту емісії цінних паперів розглядатися як гарантія їх вартості?
38. Чи можуть акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, бути оплачені майном та майновими правами?
39. Чи можуть бути прості іменні акції конвертовані у привілейовані акції чи інші цінні папери акціонерного товариства?
40. Чи можуть бути емітентом розмішені іменні облігації?
41. Чи можуть бути емітентом розмішені облігації на пред'явника?
42. Чи можуть бути привілейовані акції конвертовані у прості акції?
43. Чи можуть векселі існувати у бездокументарній форм?
44. Чи можуть державні облігації України бути випущені на пред'явника?
45. Чи можуть державні облігації України бути іменними?
46. Чи можуть державні облігації України бути розміщені у бездокументарній формі?
47. Чи можуть державні облігації України бути розміщені у документарній формі?
48. Чи можуть бути іменні акції документарної форми існування переведені у бездокументарну форму існування?
49. Чи можуть інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду розміщуватися шляхом публічного продажу?
50. Чи можуть інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду розміщуватися шляхом приватного розміщення?
51. Чи можуть мати власники привілейованих акцій право на участь в управлінні товариством?
52. Чи можуть облігацій, що розміщуються акціонерним товариством, бути конвертовані в акції цього акціонерного товариства?
53. Чи можуть під час публічного розміщення пайові ЦП продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість?
54. Чи нараховуються та сплачуються дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду?
55. Чи підлягає проспект емісії цінних паперів опублікуванню?
56. Чи підтверджує облігація зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк?
57. Чи регулюється обіг векселів в Україні Женевською конвенцією 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі?
58. Чи є дійсним вексель, що передбачає оплату частинами?
59. Що є підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною?
60. Що означає термін "недобросовісна емісія цінних паперів"?
61. Що таке "акція"?
62. Що таке "казначейське зобов'язання України"?
63. Що таке "вексель"?
64. Що таке "інвестиційний сертифікат"?
65. Що таке "облігація"?
66. Що таке "ощадний (депозитний) сертифікат"?
67. Яке розміщення цінних паперів є публічним розміщенням?
68. Яким є строк розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу?
69. Яким може бути розміщення цінних паперів?
70. Якими, в залежності від строку їх обігу, можуть бути державні облігації України?
71. Яких типів акції може розміщувати акціонерне товариство?
72. Які є обмеження щодо номінальної вартості акцій?
73. Які відмінності у реквізитах простого та переказного векселя?
74. Які майнові права посвідчує акція?
75. Які облігації є відсотковими?
76. Які облігації є дисконтними?
77. Які облігації є цільовими?
78. Які особи можуть на території України зобов'язуватися та набувати права за переказними і простими векселями?
79. Якою мовою складається вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України?
80. Якою може бути частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства?
81. Яку інформацію про цінні папери має містити проспект емісії цінних паперів?
82. Яку особу називають "трасантом"?
83. З якого моменту виникають взаємні права і обов'язки іпотекодавця та іпотекодержателя за іпотечним договором ?
84. Ким забезпечується проведення перевірок на відповідність стану іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій?
85. Ким забезпечується проведення аудиторських перевірок на відповідність стану іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій?
86. На підставі чого може виникати іпотека?
87. На яку особу покладається ведення реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій?
88. У разі визнання емітента банкрутом чи включаються до ліквідаційної маси права на іпотечні активи?
89. У якій формі здійснюється випуск іпотечних облігацій?
90. У якій формі можуть бути випущені іпотечні сертифікати?
91. Хто виступає установником управління іпотечними активами у разі випуску іпотечних сертифікатів участі?
92. Хто виступає установником управління іпотечними активами у разі випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю?
93. Хто є емітентом звичайних іпотечних облігацій?
94. Хто є емітентом структурованих іпотечних облігацій?
95. Хто є іпотекодавцем?
96. Хто є управителем іпотечного покриття?
97. Хто здійснює ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів?
98. Хто здійснює державну реєстрацію випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій?
99. Хто здійснює державну реєстрацію інформації про випуск іпотечних сертифікатів та випуск іпотечних сертифікатів?
100. Хто має право бути емітентом іпотечних сертифікатів?
101. Хто має право обрати розрахунковий банк щодо операцій з іпотечними сертифікатами?
102. Хто може бути емітентом іпотечних облігацій?
103. Хто може бути керуючим іпотекою?
104. Хто несе ризик випадкового знищення предмета іпотеки?
105. Хто приймає на себе ризик дострокового виконання основних зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг за іпотечними сертифікатами участі ?
106. Хто приймає та оформлює рішення про випуск іпотечних сертифікатів, умови випуску, обігу та розрахунків за ними?
107. Хто такий "іпотекодержатель"?
108. Хто такий "майновий поручитель"?
109. Хто такий "іпотечний кредитор"?
110. Чи є іпотека видом забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном?
111. Чи має іпотека похідний характер від основного зобов'язання?
112. Чи має обмеження обіг іпотечних сертифікатів?
113. Чи має обраний емітентом іпотечних сертифікатів або управителем банк, який веде реєстр власників, отримати в НКЦПФР ліцензію на здійснення депозитарної діяльності?
114. Чи можуть випускатись іпотечні облігації на пред'явника?
115. Чи належать іпотечні облігації до емісійних цінних паперів?
116. Чи належать іпотечні сертифікати до емісійних цінних паперів?
117. Чи підлягає випуск іпотечних сертифікатів державній реєстрації?
118. Чи підлягає інформація про випуск іпотечних сертифікатів державній реєстрації?
119. Чи підлягає обтяження нерухомого майна іпотекою державній реєстрації?
120. Чи підлягає оприлюдненню інформація про випуск іпотечних сертифікатів після її реєстрації НКЦПФР?
121. Чи підлягають змінам умови іпотечного договору у разі включення іпотеки до іпотечного пулу?
122. Чи потрібно для кожного випуску звичайних іпотечних облігацій формувати окреме іпотечне покриття?
123. Чим відповідає емітент звичайних іпотечних облігацій (іпотечний кредитор) за виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями?
124. Чим відповідає емітент структурованих іпотечних облігацій за виконання зобов'язань за такими іпотечними облігаціями?
125. Що засвідчує іпотечна облігація?
126. Що означає термін "іпотека"?
127. Що посвідчують іпотечні цінні папери?
128. Що таке "іпотечне покриття"?
129. Що таке "іпотечний актив"?
130. Що таке "іпотечний пул"?
131. Яке зобов'язання, згідно Закону України "Про іпотеку", вважається "основним зобов'язанням"?
132. Який встановлено коефіцієнт іпотечного покриття за звичайними іпотечними облігаціями?
133. Який орган видає ліцензію на здійснення професійного виду діяльності на ринку цінних паперів "управитель іпотечним покриттям"?
134. Хто приймає на себе ризик дострокового виконання основних зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг за іпотечними сертифікатами з фіксованою доходністю?
135. Яким чином може здійснюватись оплата іпотечних сертифікатів при їх розміщенні?
136. Які види іпотечних облігацій можуть випускатися?
137. Які вимоги до загальної номінальної вартості іпотечних сертифікатів, випущених емітентом?
138. Які наслідки має недотримання умови державної реєстрації іпотечного договору?
139. Які облігації є "іпотечними облігаціями"?
140. Які права надають їх власникам іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю?
141. Які права надають їх власникам іпотечні сертифікати участі?
142. Які цінні папери відносяться до іпотечних цінних паперів?
143. Які цінні папери є іпотечними сертифікатами участі?
144. Якій цінний папір є іпотечним сертифікатом?

Тема 7. Похідні (деривативи)

1. За яких умов сторона форвардного контракту має право відмовитися від його виконання?
2. Хто в Україні встановлює правила та зміни до них щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів?
3. Хто є особа, яка згідно з форвардним контрактом має купити базовий актив контракту?
4. Як називається особа, яка згідно ф'ючерсним контрактом має купити базовий актив контракту ?
5. Хто є особа, яка згідно з форвардним контрактом має продати базовий актив контракту?
6. Я називається особа, яка згідно з ф'ючерсним контрактом має продати базовий актив контракту?
7. Хто є особа, яка згідно з опціоном має право купити базовий актив опціону?
8. Хто за умовами опціону виплачує продавцю премію опціону?
9. Хто в Україні реєструє правила та зміни до них щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів?
10. Хто створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для централізованого укладання і виконання договорів щодо деривативів?
11. Чи має право одна зі сторін форвардного контракту відмовитися від його виконання?
12. Чи можуть бути цінні папери предметом виконання зобов'язань за деривативом?
13. Чи можуть укладатись деривативи в усній формі?
14. Чи належить до деривативів опціон?
15. Чи належить до деривативів форвардний контракт?
16. Чи належить до деривативів ф'ючерсний контракт?
17. Що є деривативом?
18. Що засвідчує "опціон"?
19. Що таке "форвардний контракт"?
20. Що таке "ф'ючерсний контракт"?
21. Як називається стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту?
22. Які деривативи засвідчують зобов'язання продати (придбати) базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому?
23. Які активи можуть бути базовими активами для деривативів?
24. Який опціон є опціоном на продаж (опціон "пут")?
25. Який опціон є опціоном на купівлю (опціон "колл")?
26. Які існують опціони?
27. Які контракти належать до деривативів?

Тема 8. Депозитарна система України

1. Наведіть визначення поняття «депозитарна система України».
2. Хто може мати статус депозитарія-кореспондента в депозитарній системі України?
3. Наведіть перелік професійних учасників депозитарної системи України.
4. Наведіть перелік учасників депозитарної системи України.
5. Чи є клірингова установа професійним учасником депозитарної системи України?
6. Наведіть визначення поняття «міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів».
7. Наведіть визначення поняття «глобальний сертифікат».
8. Що входить до поняття «система депозитарного обліку цінних паперів»?
9. Наведіть визначення поняття «права на цінні папери».
10. Наведіть визначення поняття «права за цінними паперами».
11. Що забезпечує Центральний депозитарій цінних паперів?
12. Що означає поняття «депозитарна операція»?
13. Хто такий «ініціатор депозитарної операції»?
14. Наведіть визначення поняття «депонент».
15. Хто є клієнтами Центрального депозитарію цінних паперів?
16. Хто відповідно до законодавства України має право на провадження клірингової діяльності з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами?
17. Наведіть визначення поняття «розрахунки у цінних паперах».
18. Хто здійснює депозитарну діяльність з державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик?
19. Хто здійснює грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо провадяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
20. Наведіть визначення поняття «розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».
21. Що є підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу?
22. Що є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами?
23. Що є депозитарними активами для Центрального депозитарію цінних паперів?
24. Хто здійснює ведення рахунків у цінних паперах депозитарної установи?
25. Між якими особами укладається договір про обслуговування рахунку в цінних паперах?
26. Між якими особами укладається депозитарний договір?
27. Між якими особами укладається договір про надання клірингових послуг?
28. Між якими особами укладається договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу?
29. Наведіть визначення поняття «кліринг».
30. Наведіть визначення поняття «неттінг».
31. З ким укладає фондова біржа договір про надання клірингових послуг?
32. Хто укладає з особою, що здійснює кліринг, договір про клірингове обслуговування для здійснення клірингу за правочинами щодо цінних паперів?
33. Хто має право на фондовому ринку здійснювати кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери?
34. Які механізми виконання зобов’язань, допущених до клірингу, застосовуються для зниження ризику їх невиконання або неналежного виконання?
35. Наведіть визначення поняття «клірингова діяльність».
36. Наведіть визначення поняття «учасник клірингу».
37. Хто відповідно до законодавства можуть бути особами, які провадять клірингову діяльність?
38. Що таке «операція щодо цінних паперів»?
39. Які функції здійснюють депозитарні установи для провадження ними депозитарної діяльності?
40. Які функції здійснює Центральний депозитарій цінних паперів для провадження ним депозитарних операцій?
41. Наведіть визначення поняття «розпорядник рахунку в цінних паперах».
42. Який документ містить вимогу до Центрального депозитарію цінних паперів, депозитарію-кореспондента, депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов’язаних депозитарних операцій?
43. Наведіть визначення поняття «реєстр власників іменних цінних паперів».
44. До виключної компетенції якої установи належить функція складання реєстру власників іменних цінних паперів?
45. На підставі якого договору емітент цінних паперів може отримати реєстр власників іменних цінних паперів?
46. Хто має право на надання реєстру власників іменних цінних паперів?
47. На підставі якого договору Центральний депозитарій або Національний банк України відкриває та веде рахунки в цінних паперах емітентів цінних паперів?
48. З якою метою Центральний депозитарій цінних паперів може отримати генеральну валютну ліцензію та виконувати функцію агенту валютного контролю?
49. Наведіть визначення поняття «безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах».
50. Хто може внести цінні папери на депозит нотаріуса?
51. Хто забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом корпоративних операцій?
52. Наведіть визначення поняття «корпоративні операції емітента».
53. Наведіть визначення поняття «зарахування цінних паперів».
54. Наведіть визначення поняття «переказ цінних паперів».
55. Наведіть визначення поняття «списання цінних паперів».
56. Наведіть визначення поняття «керуючий рахунком у цінних паперах».
57. Згідно з вимогами якого законодавства встановлюється порядок обліку цінних паперів та підтвердження прав на цінні папери українських емітентів у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі?
58. Наведіть визначення поняття «центральний контрагент».
59. Хто має право виконувати функції центрального контрагента?
60. У який час Центральним депозитарієм цінних паперів, депозитарною установою виконуються депозитарні операції?

Тема 9. Акціонерні товариства на фондовому ринку України

1. В яких випадках підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів пропозиції власників простих акцій?
2. З кількома товариствами акціонерне товариство може брати участь у злитті?
3. З якого моменту акціонерне товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи?
4. З якого моменту рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим?
5. З якою метою акціонерному товариству доцільно запровадити посаду корпоративного секретаря?
6. З якою метою у акціонерному товаристві створюється наглядова рада?
7. За скільки днів мають бути внесені акціонерами пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного загальних зборів?
8. За яких обставин акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій?
9. Кому підзвітний виконавчий орган акціонерного товариства?
10. На яких критеріях повинна базуватись оцінка діяльності наглядової ради як колективного органу?
11. Протягом якого часу наглядова рада має прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства з моменту отримання вимоги про їх скликання?
12. Товариства яких організаційно-правових форм можуть бути створені шляхом виділу з акціонерного товариства?
13. Товариства яких організаційно-правових форм можуть бути створені в результаті реорганізації шляхом перетворення акціонерного товариства?
14. У який строк підлягає оприлюдненню річна інформація про емітента?
15. У яких випадках акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал?
16. У яких випадках збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не допускається?
17. У яких випадках може припиняється акціонерне товариство?
18. У яких межах акціонери відповідають за зобов'язаннями акціонерного товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю?
19. У якому випадку реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних зборах акціонерів?
20. У якому порядку може бути зменшено статутний капітал акціонерного товариства?
21. Хто має право на отримання дивідендів у разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати їх виплати?
22. Хто визначає склад виконавчого органу та порядок призначення його членів?
23. Хто виконує повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів у разі відсутності в акціонерному товаристві наглядової ради?
24. Хто з акціонерів має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
25. Хто має розсилати акціонерам письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний?
26. Хто може бути визнаний акціонером?
27. Хто може бути представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства?
28. Хто може створити акціонерне товариство?
29. Хто не має права бути членом ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства?
30. Хто має право посвідчувати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах?
31. Чи є виконавчий орган повноважним органом управління акціонерного товариства з моменту обрання ліквідаційної комісії?
32. Чи є зміна типу акціонерного товариства його перетворенням (реорганізацією)?
33. Чи є наглядова рада повноважним органом управління акціонерного товариства з моменту обрання ліквідаційної комісії?
34. Чи є обов'язковим створення у приватному акціонерному товаристві наглядової ради?
35. Чи є обов'язковим створення у публічному акціонерному товаристві наглядової ради?
36. Чи завжди голосування власників простих акцій здійснюється за принципом "одна акція - один голос"?
37. Чи зупиняє проведення загальних зборів оскарження акціонером до суду рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного?
38. Чи існують обмеження щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерного товариства?
39. Чи має бути акціонер письмово повідомлений про проведення загальних зборів та їх порядок денний?
40. Чи має право акціонер замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства?
41. Чи має право акціонер надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам?
42. Чи має статус члена виконавчого органу особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства?
43. Чи мають "Принципи корпоративного управління" (Рішення НКЦПФР від 11.12.2003р. № 571) директивний характер?
44. Чи мають акціонери всіх приватних акціонерних товариств переважне право на придбання акцій?
45. Чи мають місце законодавчі обмеження щодо кількості акціонерів (засновників) у певних типів акціонерних товариств?
46. Чи мають публічні акціонерні товариства публікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів?
47. Чи може акціонер оскаржити рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення до суду?
48. Чи може акціонерне товариство одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення?
49. Чи може виконавчий орган акціонерного товариства бути одноосібним?
50. Чи може член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, передавати свої повноваження іншій особі?
51. Чи можливо збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків?
52. Чи можуть акціонери скористатись переважним правом на придбання акцій додаткової емісії, що розміщуються товариством публічно?
53. Чи можуть дивіденди виплачуватись цінними паперами додаткової емісії?
54. Чи підлягає затвердженню загальними зборами ліквідаційний баланс акціонерного товариства, складений ліквідаційною комісією?
55. Чи підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства?
56. Чи підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором річна фінансова звітність приватного акціонерного товариства?
57. Чи позбавляє акціонера надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах представнику, права участі на цих загальних зборах?
58. Що є об'єктивним критерієм оцінки діяльності виконавчого органу акціонерного товариства?
59. Що означає термін " власний капітал" акціонерного товариства?
60. Що означає термін "вартість чистих активів" акціонерного товариства?
61. Що означає термін "викуп акцій"?
62. Що означає термін "голосуюча акція"?
63. Що означає термін "значний пакет акцій"?
64. Що означає термін "значний правочин" згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"?
65. Що означає термін "контроль" згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"?
66. Що означає термін "контрольний пакет акцій"?
67. Що означає термін "корпоративні права"?
68. Що означає термін "обов'язковий викуп акцій" акціонерного товариства?
69. Що означає термін "офіційний друкований орган" згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"?
70. Що означає термін "пропорційний викуп акцій"?
71. Що означає термін "проста більшість голосів"?
72. Що означає термін "розкриття достовірної інформації"?
73. Що означає термін "розміщені цінні папери" акціонерного товариства?
74. Що означає термін "статутний капітал" акціонерного товариства?
75. Що посвідчує акція?
76. Що таке дивіденд?
77. Як здійснюються повноваження загальних зборів у акціонерному товаристві що складається з однієї особи?
78. Як має право голосувати представник акціонера на загальних зборах акціонерного товариства?
79. Яка інформація є регулярною інформацією про емітента цінних паперів?
80. Яке розміщення акцій може здійснювати приватне акціонерне товариство?
81. Яке розміщення акцій може здійснювати публічне акціонерне товариство?
82. Яке товариство є акціонерним?
83. Який з представників акціонера має бути зареєстрований як учасник загальних зборів у разі, якщо для участі у них з'явилося декілька представників акціонера?
84. Який орган акціонерного товариства здійснює повноваження наглядової ради у товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради?
85. Який орган акціонерного товариства має повноваження приймати рішення про ліквідацію акціонерного товариства?
86. Який орган є вищим органом акціонерного товариства?
87. Який порядок обрання (призначення) корпоративного секретаря акціонерного товариства?
88. Який порядок обрання голови наглядової ради акціонерного товариства?
89. Який порядок оприлюднення річної інформації про емітента?
90. Який порядок прийняття рішень у акціонерному товаристві що складається з однієї особи, з питань, що належать до компетенції загальних зборів
91. Який порядок розміщення акцій при заснуванні акціонерного товариства?
92. Яким має бути мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства на момент його створення?
93. Яким шляхом може бути створене акціонерне товариство?
94. Якими за типом можуть бути акціонерні товариства?
95. Якими критеріями доцільно керуватись при оцінці діяльності членів наглядової ради?
96. Які вимоги встановлені законодавством щодо укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства, яке пройшло процедуру лістингу?
97. Які дії мають здійснити засновники для створення акціонерного товариства?
98. Які документи є установчими документами акціонерного товариства?
99. Які загальні збори акціонерного товариства вважаються позачерговими?
100. Які існують обмеження щодо відчуження акціонерами публічного акціонерного товариства належних їм акції?
101. Які наслідки для акціонерного товариства має викуп ним власних акцій?
102. Які наслідки для акціонерного товариства має зменшення вартості чистих активів порівняно з розміром статутного капіталу?
103. Які наслідки для акціонерного товариства має зменшення вартості чистих активів нижче розміру статутного капіталу?
104. Які наслідки для акціонерного товариства має зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру?
105. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про внесення змін до статуту товариства?
106. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про зміну типу товариства?
107. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про збільшення статутного капіталу товариства?
108. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них?
109. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених ЗУ "Про АТ" та іншими законами?
110. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про викуп товариством розміщених ним акцій?
111. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про обрання членів наглядової ради?
112. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про обрання членів ревізійної комісії (ревізора)?
113. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про обрання комісії з припинення акціонерного товариства?
114. Які особи є "посадовими особами органів акціонерного товариства"?
115. Які питання відносяться до компетенції виконавчого органу акціонерного товариства?
116. Які питання належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства?
117. Які постійні комітети рекомендується створювати у складі Наглядової ради акціонерного товариства?
118. Які шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?
119. Якою має бути періодичність скликання річних загальних зборів акціонерного товариства?
120. Яка відповідальність емітента за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації до НКЦПФР?

Тема 10. Організація торгівлі на фондовому ринку

1. З якого моменту фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку?
2. В якій організаційно-правовій формі може бути створена фондова біржа?
3. Чи підлягає статут фондової біржі погодженню НКЦПФР?
4. Якою має бути мінімальна кількість торговців цінними паперами у складі засновників фондової біржі?
5. Чи підлягає кандидатура керівника фондової біржі погодженню НКЦПФР?
6. Чи існує обмеження щодо дольової участі торговця цінними паперами у статутному капіталі фондової біржі?
7. Яким органом затверджуються правила фондової біржі?
8. З якого моменту є дійсними правила фондової біржі?
9. Яким чином розподіляється прибуток фондової біржі?
10. Хто може бути членом фондової біржі?
11. Хто може бути учасником біржових торгів?
12. Якою має бути мінімальна кількість членів фондової біржі?
13. Хто встановлює розміри оплати за послуги, що надаються фондовою біржею?
14. З якого моменту цінні папери та інші фінансові інструменти вважаються допущеними до торгівлі на фондовій біржі?
15. Яку інформацію містить біржовий список?
16. Яку інформацію містить біржовий реєстр?
17. Скільки рівнів лістингу мають лістингові цінні папери?
18. Чи допускається внесення до біржового списку цінних паперів емітентів, яких визнано банкрутами?
19. Хто може бути ініціатором внесення цінного паперу до біржового реєстру?
20. Сукупність яких процедур передбачає лістінг цінних паперів?
21. Як визначається частка акцій у вільному обігу?
22. Якою має бути мінімальна частка акцій емітента у вільному обігу для внесення та перебування акцій у першому рівні лістингу фондової біржі?
23. Яким має бути мінімальний строк існування емітента аби його акції могли бути унесені до першого рівня лістингу?
24. Яким має бути мінімальний строк існування інституту спільного інвестування аби його акції могли бути унесені до лістингу біржі?
25. Якою є періодичність розрахунку фондовою біржею ринкової капіталізації емітента?
26. Які обов’язкові процедури зобов’язані здійснювати на фондовій біржі публічні акціонерні товариства відповідно до законодавства?
27. Чи належить до особливої інформації про емітента інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі?
28. Протягом якого строку фондова біржа повинна повідомити емітента про прийняття рішення щодо лістингу/делістингу цінних паперів такого емітента?
29. За яких умов цінні папери іноземного емітента можуть бути внесені у лістинг фондової біржі?
30. Що означає процедура зупинення торгівлі цінним папером?
31. Що означає процедура припинення торгівлі цінним папером?
32. Протягом якого строку фондова біржа після виявлення відповідних підстав має здійснити припинення торгівлі цінним папером?
33. Хто може виконувати функції маркет-мейкера на фондовій біржі?
34. Що означає термін «біржові торги»?
35. Що означає термін «торговельний день»?
36. Що означає термін «торговельна сесія»?
37. Який договір вважається біржовим контрактом?
38. Що підтверджує зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів?
39. На підставі яких заявок можуть укладатися біржові контракти?
40. Що означає термін «поточна ціна цінного папера»?
41. Що означає термін «ситуація цінової нестабільності»?
42. У яких випадках фондова біржа залежно від ступеня зміни поточної ціни зобов’язана зупинити торги цінним папером першого рівня лістингу?
43. У яких випадках фондова біржа залежно від ступеня зміни поточної ціни зобов’язана зупинити торги цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу?
44. Чи може поточна ціна цінного папера визначатися біржею не на підставі цін укладених біржових контрактів?
45. Яка ціна вважається «ціною відкриття» за цінним папером?
46. Що означає термін «біржовий курс цінного папера»?
47. Як визначається біржовий курс цінного папера?
48. Яким є граничний строк розрахунків за біржовим контрактом, який використовується для розрахунку біржового курсу цінного папера?
49. Чи існують відмінності в порядках розрахунку біржового курсу для лістингових та позалістингових цінних паперів?
50. Чому дорівнює біржовий курс цінного папера, у відношенні якого протягом торговельного дня не укладалися біржові контракти?
51. За якими операціями не визначається біржовий курс цінного папера?
52. Яким є порядок розкриття фондовою біржею інформації про біржовий курс цінного папера?
53. Які дії може здійснити фондова біржа у разі виявлення в діях учасника біржових торгів ознак маніпулювання?
54. У якому розмірі можуть бути застосовані НКЦПФР санкції до юридичних осіб за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами?
55. Чи має право фондова біржа у разі порушення правил фондової біржі застосовувати санкції до порушників?
56. Яку інформацію фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати НКЦПФР?
57. Які цінні папери включаються до бази розрахунку біржового фондового індексу?
58. Якою є періодичність розрахунку біржового фондового індексу?
59. Яким є граничний строк розрахунків за біржовими контрактами, які проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»?
60. Який договір укладає фондова біржа з Розрахунковим центром або з Центральним депозитарієм для забезпечення виконання укладених на ній договорів щодо цінних паперів?

Тема 11. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку

1. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників РЦП та СРО?
2. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки та ревізії діяльності емітентів?
3. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки стану дотримання вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії ліцензії або її анулювання?
4. Що має робити НКЦПФР у разі виявлення фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адмінстягнень за відповідні правопорушення?
5. Чи має право НКЦПФР вилучати під час проведення перевірок документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери?
6. Хто має право приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду?
7. Хто має право проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування?
8. Чи мае право НКЦПФР проводити перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств?
9. Хто має право звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства у випадках передбачених ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»?
10. Хто має здійснювати контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів?
11. Що є правовими підставами проведення НКЦПФР перевірок дотримання вимог законодавства про ЦП щодо профдіяльності на фондовому ринку та діяльності СРО ?
12. Де може проводитись перевірка профучасника (ліцензіата) РЦП?
13. Де може проводитись перевірка СРО профучасників фондового ринку?
14. Які профучасники (ліцензіати) РЦП підлягають перевіркам на консолідованій основі?
15. Яка перевірка профучасників (ліцензіатів) РЦП може проводитись як безвиїзна?
16. Яка перевірка профучасників (ліцензіатів) РЦП може проводитись як виїзна?
17. Яка перевірка профучасників (ліцензіатів) РЦП є плановою?
18. Яка перевірка НКЦПФР є комплексною перевіркою?
19. Яка перевірка профучасників (ліцензіатів) РЦП є позаплановою?
20. Яка перевірка профучасників (ліцензіатів) РЦП є тематичною?
21. Хто затверджує План-графік проведення планових перевірок?
22. Якими можуть бути планові перевірки?
23. З якою періодичністю НКЦПФР має право проводити планові перевірки профучасників (ліцензіатів) РЦП?
24. Чи має НКЦПФР попередньо повідомляти профучасників (ліцензіатів) про проведення планової перевірки?
25. У якій спосіб повідомлення про проведення планової перевірки надсилається профучаснику (ліцензіату)?
26. Якими можуть бути позапланові перевірки?
27. Яка перевірка СРО може проводитись як безвиїзна?
28. Яка перевірка СРО може проводитись як виїзна?
29. Яка перевірка СРО є плановою?
30. Яка перевірка СРО є позаплановою?
31. Яка перевірка СРО є тематичною?
32. З якою періодичністю НКЦПФР має право проводити планові перевірки СРО?
33. З якою періодичністю НКЦПФР має право проводити планові перевірки СРО?
34. Чи має НКЦПФР попередньо повідомляти СРО про проведення планової перевірки?
35. У якій спосіб повідомлення про проведення планової перевірки надсилається СРО?
36. Хто має право видавати доручення на проведення перевірки профучасників (ліцензіатів)?
37. Який чисельний склад робочої групи НКЦПФР для проведення виїзної перевірки профучасників (ліцензіатів)?
38. На який строк видається доручення для проведення планової перевірки профучасників (ліцензіатів)?
39. На який строк видається доручення для проведення позапланової перевірки профучасників (ліцензіатів)?
40. Чи може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні планова перевірка профучасників (ліцензіатів)?.
41. Чи може бути продовжений строк планової перевірки вказаний у дорученні на перевірку профучасника (ліцензіата)?.
42. Чи може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні позапланова перевірка профучасників (ліцензіатів)?.
43. Якими мають бути дії робочої групи у разі відсутності суб’єкта перевірки (відокремленого підрозділу) за місцезнаходженням вказаним у Ліцензії професійного учасника фондового ринку?
44. Чи може керівник суб’єкта перевірки оскаржити дії керівника та членів робочої групи, які проводять перевірку?
45. Якій документ складає робоча група за наслідками проведення перевірки професійного учасника (ліцензіата)?
46. Якими мають бути дії робочої групи у разі відмови (неявки) суб’єкта перевірки отримати другий примірник Акту перевірки?
47. Чи має право суб’єкт перевірки надавати зауваження до Акта перевірки?
48. Чи має право керівник робочої групи під час перевірки вилучати у суб’єкта перевірки документи, які підтверджують факт порушення?
49. Який документ складає керівник робочої групи про вилучення документів під час проведення перевірки?
50. Якими мають бути дії керівника робочої групи у разі відмови керівника суб’єкта перевірки вчасно прийняти вилучені під час перевірки документи?
51. Якою за обсягом питань, що підлягають перевірці може бути позапланова безвиїзна перевірка?
52. Чи має емітент бути попередньо повідомлений про проведення планової перевірки?
53. Чи може НКЦПФР проводити повторні перевірки питань, які раніше перевірялись під час проведення планової, позапланової перевірки?
54. Якім має бути мінімальний склад робочої групи для проведення планової виїзної перевірки?
55. На який строк видається доручення на перевірку емітента?
56. Чи може перевірка бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні ?
57. Чи може строк перевірки емітента бути продовжений уповноваженою особою НКЦПФР, яка надала доручення на перевірку? 58. Якій документ має скласти робоча група у разі відсутності емітента за його місцезнаходженням?
59. Якій документ має скласти робоча група за результатами перевірки емітента?
60. Чи може керівник емітента надавати зауваження до Акта перевірки?
61. Чи зупиняє проведення перевірки емітента оскарження дій керівника та членів робочої групи?
62. Хто здійснює організацію та проведення первинного фінансового моніторингу у корпоративних інвестиційних фондах?
63. З якою метою суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу?
64. Хто призначає на посаду працівника відповідального за здійснення фінансового моніторінгу?
65. Чи зобов’язана особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, проходити професійну підготовку у сфері фінансового моніторингу?
66. З якою періодичністю працівник відповідальний за здійснення фінмоніторінгу складає письмові звіти про виявлені фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…. ?
67. У якому вигляді суб'єкти первинного фінансового моніторингу подаються до Держфінмоніторингу повідомлення?
68. З якою періодичність суб'єкт первинного фінансового моніторингу має проводити внутрішню перевірку своєї діяльності?
69. Хто здійснює державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у цій сфері?
70. З яких рівнів складається система фінансового моніторингу в Україні?
71. Протягом якого часу СПФМ зобов’язаний зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фіноперацію, що підлягає фінмоніторінгу та усю документацію про здійснення такої операції?
72. Чи має право керівник територіального органу НКЦПФР самостійно надавати Доручення на здійснення нагляду за загальними зборами
73. У якому складі утворюється контрольна група НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
74. Які правові підстави здійснення НКЦПФР нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
75. Чи має НКЦПФР повідомляти акціонерне товариство про призначення своїх Представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
76. Який документ складає контрольна група за результатами нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
77. Хто має підписувати Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
78. Які наслідки може мати ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів письмових пояснень, документів та іншої інформації, необхідної представникам НКЦПФР при здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
75. Що має робити контрольна група НКЦПФР у разі відмови посадової особи акціонерного товариства та/або особи, уповноваженої на скликання загальних зборів підписати та/або отримати Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
79. Чи можуть бути оскаржені дії представників НКЦПФР, які здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
80. Якими можуть бути дії НКЦПФР у разі виявлення за результатами нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків фактів, які містять ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких не входить до компетенції Комісії?
81. Які правові підстави здійснення представниками акціонерів нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
82. Якою кількістю акцій сукупно мають володіти акціонери щоб мати право призначити представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
83. Чи мають право кожен з трьох акціонерів, яким належить 10, 25, та 52 відсотків акцій призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків одночасно?
84. Чи мають право три акціонери, яким належить 2, 5, та 4 відсотки акцій призначити спільних представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
85. Чи мають право НКЦПФР та акціонери, яким сукупно належить 10 або більше відсотків акцій одночасно призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (дві групи представників одночасно)?
86. Кому надсилає уповноважена особа НКЦПФР матеріали у разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Комісії?
87. У який строк громадянина чи посадову особу може бути накладено Адміністративне стягнення за правопорушення на РЦП?
88. Хто розглядає справу про правопорушення вчинену відокремленим підрозділом юридичної особи?
89. Чи може бути закрита справа після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на РЦП, але до моменту складання акта про правопорушення?
90. Чи має право НКЦПФР застосовувати до юридичних очіб за правопорушення на РЦП штрафні санкції?
91. Хто має право складати Акти про правопорушення на РЦП ?
92. Які види правопорушень мають місце на РЦП?
93. Які види відповідальності за правопорушення на РЦП передбачені законодавством?
94. Чи може уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення. розглянути справу відразу після складання акта про правопорушення на РЦП?
95. Чи можуть залучатися до розгляду справи про правопорушення фахівці, експерти, треті особи?
96. Чи може справа про правопорушення розглядається у разі відсутності керівника або представника юридичної особи?
97. Яким документом оформлюється рішення Уповноваженої особи у справі про правопорушення на РЦП?
98. Що має робити Уповноважена особа з постановою про накладання санкцій за правопорушення на РЦП, якщо на розгляд справи представник юридичної особи не з’явився?
99. Чи має право НКЦПФР застосовувати до комерційних банків штрафні санкції за правопорушення на РЦП?
100. Кого має повідомити НКЦПФР про накладення на комерційні банки штрафів за правопорушення на РЦП?
101. Протягом якого часу Уповноважена особа НКЦПФР приймає рішення про застосування санкцій щодо юридичної особи після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення на РЦП?
102. Відповідно до вимог якого законодавчого акту здійснюються провадження у справах про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень та виконання постанов?
103. Який документ має складати уповноважена особа НКЦПФР у разі виявлення правопорушення на РЦП з боку громадянина чи посадової особи?
104. Протягом якого часу уповноважена особа НКЦПФР має розглянути адміністративну справу про правопорушення на РЦП з дати її одержання?
105. Який порядок накладання адміністративного стягнення при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень на РЦП?
106. За результатами розгляду адміністративної справи яким документом оформлюється рішення уповноваженої особи НКЦПФР?
107. Чи може бути винесено уповноваженою особою НКЦПФР розпорядження про усунення порушень без порушення справи про правопорушення на РЦП?
108. Хто має право виносити розпорядження про усунення порушень на РЦП?
109. Чи може бути уповноваженою особою НКЦПФР прийнято рішення про продовження терміну виконання розпорядження?
110. Чи може бути оскаржене розпорядження про усунення порушень На РЦП видане уповноваженою особою НКЦПФР?
111. Протягом якого часу може бути оскаржено постанову про накладення санкції за правопорушення на РЦП щодо юридичної особи до центрального апарату Комісії особою, щодо якої її винесено?
112. У якій строк НКЦПФР здійснює розгляд скарги на постанову про накладання санкцій за правопорушення на РЦП, винесену щодо юридичної особи?
113. Чи можуть бути оскаржені до суду постанова у справі про правопорушення на РЦП, а також рішення Комісії за скаргою на таку постанову?
114. Які санкції за правопорушення на РЦП має право НКЦПФР застосовувати до юридичних осіб?
115. У якому порядку стягується, у разі несплати в установлений строк, штрафи з юридичної особи застосовані НКЦПФР

Тема 12. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку

1. В якому випадку вважається, що суб’єкт господарювання займає монопольне становище на ринку.
2. В якому розмірі накладаються штрафи за неподання інформації АМК України, подання інформації в неповному обсязі. подання недостовірної інформації?
3. В якому розміру накладаються штрафи за зловживання монопольним становищем, невиконання рішення Антимонопольного комітету України та з вчинення антиконкурентних узгоджених дій?
4. Чи може здійснюватись контроль однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною?
5. Чи може здійснюватись контроль однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання завдяки: праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання?
6. Чи може здійснюватись контроль однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання завдяки: заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання?
7. Чи може здійснюватись контроль однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини безпосередньо або через інших осіб завдяки: укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання?
8. Чи може здійснюватись контроль однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання завдяки: обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання?
9. Скільки строків підряд Голова АМК України може призначатися на цю посаду
10. Які органи здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції
11. Які органи здійснюють державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства професійними учасниками фондового ринку
12. До якого органу необхідно звертатися для отримання дозволу на економічну концентрацію?
13. З якою метою органи АМК України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
14. Хто може надати дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині
15. Чи справляється плата за подання заяв про надання дозволу на концентрацію?
16. Чи справляється плата за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії?
17. Хто може надати дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції?
18. До кого можуть звернутися учасники концентрації із заявою про надання дозволу на концентрацію у разі прийняття АМК України рішення про заборону такої концентрації?
19. Що може бути визнано доказами у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
20. З якою метою АМК України дає рекомендаційні роз'яснення з питань застосування антимонопольного законодавства
21. Які рішення приймаються за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
22. Які рішення приймаються за результатами розгляду справ про узгоджені дії, концентрацію
25. Хто здійснює збір доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
26. Які дії суб’єктів господарювання можуть бути визнані зловживанням монопольним (домінуючим) становищем
27. Який пакет акцій акціонерного товариства може бути визнаний контрольним
28. Що вважається концентрацією
29. Що не вважається концентрацією
30. Що є органами Антимонопольного комітету України
31. Чи мають право органи АМК України призначати експертизу
32. Які рішення органи АМК України приймають за результатами розгляду справ про порушення законодавства
33. Чи мають право органи АМК України приймати рішення про примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне становище на ринку
34. У яких випадках органи АМК України мають право розпочинати розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
35. У яких випадках органи органи АМК України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію
36. Які права мають особи, які беруть участь у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
37. Підстави для перегляду рішень органів АМК України
38. Чи має бути відповідач у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції повідомлений органами АМК України про початок розгляду справи?
39. Чи потребує подання повторної заяви, в якій обставини, що характеризують концентрацію (згоджені дії), суттєво не змінилися, повторного внесення плати
40. Що вважається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції
41. Які процесуальні документи приймаються при залученні до участі у розгляді справи третьої особи, зупинення розгляду справи та його поновлення
42. Протягом якого часу особа, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами має здійснити наступний перепродаж акцій придбаних нею метою їх наступного перепродажу:
43. Які процесуальні документи приймаються в ході розгляду справи
44. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавств про захист економічної конкуренції
45. Строк повноважень Голови АМК України, державного уповноваженого АМК України
46. Строк розгляду справи про концентрацію
47. Чи може суб'єкт господарювання відкликати заяву про надання дозволу на концентрацію
48. У який строк суб'єкт господарювання, на якого органами АМК У країни накладено штраф повинен його сплатити
49. Протягом якого терміну суб'єкти господарювання, які отримали рішення Антимонопольного комітету України про заборону узгоджених дій чи концентрації, можуть звернутися до Кабінету Міністрів України із заявою про надання дозволу на відповідні узгоджені дії чи концентрацію
50. У разі, якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), у який термін необхідно звертатись до органів АМК України
51. Які узгоджені дії визнаються антиконкурентними
52. Хто є учасниками концентрації
53. Що вважається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції?
54. Який закон регулює питання запобігання монополізму та розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів?
55. Яким є розмір пені, що стягується за кожен день прострочення сплати штрафу?
56. Які дії суб’єкта господарювання визнаються концентрацією?
57. Чи діє принцип безумовної згоди якщо протягом строку розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію органи АМК України не розпочали розгляду справи про концентрацію?

Тема 13. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку

1. В яких межах особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, несе відповідальність перед недержавним пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані недержавному пенсійному фонду?
2. З якого моменту недержавний пенсійний фонд вважається ліквідованим?
3. За яким законом може бути ліквідований недержавний пенсійний фонд проголошений банкрутом?
4. Кого має повідомити зберігач у разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами недержавного пенсійного фонду, вчинених особою, що здійснює управління такими активами?
5. На підставі якої ліцензії здійснюється управління активами недержавного пенсійного фонду?
6. На чию користь сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду?
7. Скільки зберігачів можуть обслуговувати недержавний пенсійний фонд одночасно?
8. Яка мінімальна кількість членів ради недержавного пенсійного фонду?
9. На який термін обираються члени ради недержавного пенсійного фонду?
10. У яких межах зберігач несе відповідальність за збитки, завдані ним недержавному пенсійному фонду та його учасникам внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду?
11. У якому випадку може бути відмовлено у державній реєстрації недержавному пенсійному фонду?
12. Коли відбувається заміна особи, що провадить діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду?
13. У якому разі засідання ради недержавного пенсійного фонду є правомочним?
14. У якому разі збори засновників недержавного пенсійного фонду вважаються правомочними?
15. Хто видає ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів?
16. Хто видає ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами?
17. Хто від імені недержавного пенсійного фонду укладає договір з адміністратором?
18. Хто від імені недержавного пенсійного фонду укладає договір з аудитором недержавного пенсійного фонду?
19. Хто від імені недержавного пенсійного фонду укладає договір з компанією з управління активами або іншою особою, яка має право здійснювати управління активами недержавного пенсійного фонду?
20. Хто від імені недержавного пенсійного фонду укладає договір зі зберігачем?
21. Хто здійснює оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду ?
22. Хто вносить зміни до статуту недержавного пенсійного фонду?
23. Хто є вкладником недержавного пенсійного фонду?
24. Хто є власником накопичених пенсійних коштів?
25. Хто забезпечує ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників недержавного пенсійного фонду?
26. Хто затверджує статут недержавного пенсійного фонду?
27. Хто здійснює державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду?
28. Хто може бути адміністратором недержавного пенсійного фонду?
29. Хто може бути учасником професійного недержавного пенсійного фонду?
30. Хто може бути учасником корпоративного недержавного пенсійного фонду?
31. Хто може бути учасником відкритого недержавного пенсійного фонду?
32. Хто може здійснювати управління активами недержавних пенсійних фондів?
33. Хто може зобов'язати фізичних осіб сплачувати пенсійні внески до корпоративних і професійних недержавного пенсійного фонду?
34. Хто розробляє та затверджує інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду?
35. Чи виключає система недержавного пенсійного забезпечення загальнообов'язкове державне пенсійне страхування?
36. Чи дозволяється приєднання та злиття декількох недержавних пенсійних фондів однакового виду?
37. Чи дозволяється проводити реорганізацію будь-яких недержавних пенсійних фондів шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, злиття недержавних пенсійних фондів різних видів?
38. Коли члени ради фонду набувають своїх повноважень?
39. Чи є недержавне пенсійне забезпечення для недержавних пенсійних фондів виключним видом діяльності?
40. Чи є недержавний пенсійний фонд юридичною особою?
41. Які обмеження витрат недержавного пенсійного фонду, які покриваються за рахунок пенсійних активів?
42. Чи має право зберігач використовувати активи недержавного пенсійного фонду, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси?
43. Чи має право зберігач надавати послуги торговця цінними паперами (посередника) недержавного пенсійного фонду, з яким він уклав договір про обслуговування?
44. Чи мають на меті засновники недержавного пенсійного фонду при його створення одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками?
45. Чи може адміністратор недержавного пенсійного фонду бути емітентом акцій?
46. Чи може фізична особа бути учасником кількох недержавних пенсійних фондів одночасно?
47. Чи можуть адміністратори недержавних пенсійних фондів створювати СРО?
48. Чи можуть бути активи недержавного пенсійного фонду предметом застави?
49. Чи можуть недержавні пенсійні фонди змінювати вид та найменування, зазначені у їх статуті, після реєстрації Нацкомфінпослуг України?
50. Чи підлягає діяльність з адміністрування недержавного пенсійного фонду ліцензуванню?
51. Чи підлягає інвестиційна декларація недержавного пенсійного фонду обов'язковій реєстрації у державних органах?
52. Що відбувається з коштами учасників недержавного пенсійного фонду у разі його ліквідації?
53. Хто веде персоніфікований облік пенсійних коштів учасників недержавного пенсійного фонду?
54. Що відображає інвестиційна декларація недержавного пенсійного фонду?
55. Хто надає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду ?
56. Що може бути підставою ліквідації недержавного пенсійного фонду?
57. Що означає термін "недержавний пенсійний фонд"?
58. Що означає термін "пенсійна виплата"?
59. З якою періодичністю здійснюється облік пенсійних коштів учасників недержавного пенсійного фонду?
60. Що означає термін "пенсійні активи" недержавного пенсійного фонду?
61. Що означає термін "пенсійні депозитні рахунки" недержавного пенсійного фонду?
62. Що означає термін "пенсійні кошти" недержавного пенсійного фонду?
63. Що означає термін "чиста вартість активів" недержавного пенсійного фонду?
64. Чому повинна дорівнювати сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду?
65. Яка особа може бути зберігачем недержавного пенсійного фонду?
66. Яка періодичність проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду?
67. Який державний орган визначає порядок та умови видачі ліцензії на провадження діяльності з управління активами недержавного пенсійного фонду?
68. Який державний орган здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері недержавного пенсійного забезпечення?
69. Який недержавний пенсійний фонд є відкритим пенсійним фондом?
70. Який недержавний пенсійний фонд є корпоративним пенсійним фондом?
71. Який недержавний пенсійний фонд є професійним пенсійним фондом?
72. Який орган здійснює державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів та зберігачів недержавних пенсійних фондів?
73. Хто здійснює державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення?
74. З якою періодичністю здійснюється розрахунок та оприлюднення чистої вартості активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду?
75. Яким вимогам має відповідати банк який є зберігачем недержавного пенсійного фонду?
76. Яким вимогам має відповідати особа, яка претендує на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду?
77. Які активи можуть входити до складу активів недержавного пенсійного фонду?
78. Які державні органи має повідомити рада фонду про заміну особи, що провадить діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду?
79. Які за видами можуть утворюватись недержавні пенсійні фонди?
80. Які межи відповідальності адміністратора недержавного пенсійного фонду за своїми зобов'язаннями перед недержавним пенсійним фондом?
81. Які наслідки має факт того, що збори засновників недержавного пенсійного фонду не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників?
82. Які органи управління має недержавний пенсійний фонд?
83. Якою кількістю голосів членів ради недержавного пенсійного фонду приймаються рішення ради фонду?
84. На які цілі можуть бути використані пенсійні активи недержавного пенсійного фонду?
85. Які види пенсійних виплат здійснює недержавний пенсійний фонд?
86. Які вимоги до інвестування активів, призначених для виплати пенсійним фондом пенсії на визначений строк ?
87. Кому надає звітність адміністратор пенсійного фонду про діяльність пенсійного фонду?
88. Кому надає звітність компанія з управління активами про управління активами недержавного пенсійного фонду, що знаходяться у неї в управлінні?
89. Які обмеження щодо визначення пенсійного віку учасника недержавного пенсійного воду у системі недержавного пенсійного забезпечення?
89. Що відбувається із пенсійними коштами у разі смерті учасника недержавного пенсійного фонду?
90. За рахунок чого формуються активи недержавного пенсійного фонду?
91. Протягом якого терміну повинні бути інвестовані надходження на поточний рахунок пенсійного фонду?
92. Хто здійснює щоденний розрахунок чистої вартості активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду ?
93. Від чого залежить розмір пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду?
94. Коли адміністратор надає учаснику недержавного пенсійного фонду виписку з його індивідуального пенсійного рахунку безкоштовно?
95. Який відсоток активів пенсійного фонду може розміщувати компанія з управління активами у зобов'язаннях однієї юридичної особи ?
96. Який відсоток цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента можна тримати у активах недержавного пенсійного фонду?
97. Який відсоток активів пенсійного фодну можна придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких є засновники такого фонду?
98. Чи несе держава відповідальність за зобов’язаннями недержавного пенсійного фонду?
99. Хто може бути вкладником недержаного пенсійного фонду?
100. Чи несе недержавний пенсійний фонд відповідальність за зобов’язаннями держави щодо здійснення пенсійних виплат застрахованим особам?

Тема 14. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ

1. Що таке інститут спільного інвестування?
2. Що означає вартість чистих активів інститута спільного інвестування?
3. Хто є учасником інституту спільного інвестування?
4. Які інфраструктурні інститути не можуть бути учасниками ІСІ?
5. За яких умов держава може бути учасником ІСІ?
6. За яких умов фізична особа може бути учасником венчурного фонду?
7. За яких умов фізична особа у може бути учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування?
8. Що зобов'язана відкрити особа, яка має намір набути статус учасника інституту спільного інвестування, цінні папери якого існують у бездокументарній формі?
9. Хто не можє бути посадовими особами корпоративного фонду, компанії з управління активами інституту спільного інвестування?
10. Як здійснюється реєстрація інституту спільного інвестування?
11. Що є підставою для внесення відомостей про інститут спільного інвестування до ЄДРІСІ?
12. У який строк здійснюється реєстрація регламенту або змін до нього?
13. Який ІСі належить до відкритого типу?
14. Який ІСі належить до інтервального типу?
15. Який ІСі належить до закритого типу?
16. Що відбувається із строковим ІСІ після закінчення його строку?
17. Якими за строками діяльності можуть бути ІСІ закритого типу?
18. Хто приймає рішення про продовження діяльності строкового корпоративного фонду?
19. Хто приймає рішення про продовження діяльності строкового пайового фонду?
20. Протягом якого терміну обов'язково здійснюється викуп цінних паперів ІСІ у разі продовження строку його діяльності?
21. На який строк створюється безстроковий інститут спільного інвестування?
22. Яким вимогам одночасно повинен відповідати ІСІ, щоб вважатись диверсифікованим?
23. Які класи ІСІ належать до спеціалізованих ІСІ?
24. Які класи активів належать до кваліфікаційних?
25. Що таке венчурний фонд?
26. Що забороняється змінювати ІСІ?
27. Коли корпоративний фонд вважається створеним і набуває статусу юридичної особи?
28. Що заборонено корпоративному фонду у період між реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і внесенням відомостей до ЄДРІСІ?
29. Реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду здійснюється у строк ?
30. Незатвердження установчими зборами статуту та результатів розміщення акцій корпоративного фонду вважається відмовою від створення корпоративного фонду та є підставою для повернення засновникам коштів, внесених у рахунок оплати акцій корпоративного фонду, які повертаються у строк?
31. Який мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду?
32. На який строк укладаються договір між корпоративним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного фонду та договір між корпоративним фондом і зберігачем активів корпоративного фонду?
33. Органами корпоративного фонду є?
34. Перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на?
35. Хто може бути присутнім на загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори?
36. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально учасникам корпоративного фонду особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду, не пізніше ніж за:
37. Хто розсилає повідомлення про проведення загальних зборів?
38. За якої кількості учасників ІСІ КІФ повинен публікувати в офіційному друкованому виданні Комісії повідомлення про проведення загальних зборів?
39. Наглядова рада корпоративного фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж?
40. Корпоративний фонд повинен повідомити учасникам корпоративного фонду про зміни в порядку денному у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду не пізніше ніж?
41. Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників корпоративного фонду (їх представників), які сукупно є власниками?:
42. Як здійснюється обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування?
43. У корпоративному фонді з кількістю учасників понад100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням?
44. У корпоративному фонді з кількістю учасників понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж?
45. Протокол загальних зборів складається протягом?
46. До складу наглядової ради корпоративного фонду не можуть входити представники чи пов'язані особи яких інститутів?
47. Повноваження Голови наглядової ради ІСІ.
48. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, передбаченого статутом, наглядова рада неправоможна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов'язані із скликанням та проведенням позачергових загальних зборів, які проводяться?
49. Що таке пайовий фонд?
50. Що не мають права робити учасники пайового фонду?
51. Що таке активи ІСІ? 52. Яка класифікація цінних паперів ІСІ за формою випуску?
53. Дивіденди за цінними паперами інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу?
54. Зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування подаються до НКЦПФР КУА у строк?
55. Як визначається розрахункова вартість цінного папера ІСІ?
56. Коли здійснюється викуп акцій корпоративного фонду відкритого типу?
57. Достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться за ціною, встановленою виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день зарахування цінних паперів на рахунок емітента. При цьому строк між списанням (переказом) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь емітента та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати?:
58. Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування закритого типу?
59. Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування відкритого типу?
60. Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу в період між інтервалами?
61. Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу протягом інтервалу?
62. Який мінімальний розмір статутного капіталу компанії з управління активами?
63. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти?
64. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти?
65. Компанія з управління активами інституту спільного інвестування повідомляє зберігачу активів інституту спільного інвестування про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів корпоративного фонду або компанії з управління активами пайового фонду, крім активів, облік яких веде зберігач активів інституту спільного інвестування, не пізніше?
66. Чи є обов'язковим. укладання договору зі зберігачем на обслуговування активів інституту спільного інвестування з приватним розміщенням?
67. Зберігач активів інституту спільного інвестування провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування, укладеного з ?
68. Чи може входити іноземна валюта до складу активів інституту спільного інвестування?
69. Що не можуть включати активи інституту спільного інвестування?

Тема 15. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування

1. Хто здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні?
2. На кого поширюється дія Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»?
3. Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?
4. Що входить до складу Міжнародних стандартів фінансової звітності?
5. Яким нормативним актом України визначений порядок застосування міжнародних стандартів та перелік суб’єктів, які зобов’язані їх застосовувати для складення фінансової звітності?
6. Які підприємства в Україні зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти для складання фінансової звітності?
7. Яким нормативно-правовим актом визначаються форма і склад статей фінансової звітності в Україні?
8. Що входить до складу фінансової звітності?
9. Що таке власний капітал?
10. Які основні елементи включає власний капітал?
11. Чому повинно дорівнювати сальдо на субрахунку 401 «Статутний капітал»?
12. Що таке неоплачений капітал?
13. Що таке емісійний дохід по акціях?
14. Що таке вилучений капітал?
15. Що таке поточні фінансові інвестиції?
16. Як здійснюється оподаткування суми отриманого платником податку емісійного доходу?
17. Як здійснюється оподаткування суми коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку?
18. Як здійснюється оподаткування прибутку від операцій з продажу цінних паперів у звітному періоді платником податку – юридичною особою, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування?
19. Як платником податку – юридичною особою враховується сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з продажу цінних паперів у звітному періоді з метою оподаткування податком на прибуток?
20. Як платником податку - фізичною особою ведеться облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами?
21. Які доходи фізичної особи від проведення операцій з інвестиційними активами не підлягають оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу?
22. Хто відповідає за нарахування та внесення до бюджету податку на доходи фізичних осіб під час нарахування (виплати) дивідендів?

Тема 16. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринку

1. Хто є суб’єктами інформаційних відносин?
2. Якими законодавчими актами регулюються інформаційні відносини в Україні?
3. Які є види інформації за змістом та за порядком доступу?
4. Що не може відноситись до комерційної таємниці?
5. В чому специфіка конфіденційної і службової інформації?
6. Які є види інформаційної діяльності?
7. Що таке інформаційна продукція та інформаційна послуга?
8. Які види відповідальності за порушення законодавства про інформацію?
9. Які є види звернень громадян згідно Закону України „Про звернення громадян”?
10. Які звернення громадян не підлягають розгляду та вирішенню?
11. Які строки розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян?
12. Яка відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян?
13. Яка інформація фінансових установ підлягає розкриттю відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”?
14. Чи повинна фінансова установа додатково розкривати інформацію як емітент цінних паперів, якщо її організаційно-правовою формою є акціонерне товариство?
15. На яку інформацію має право доступу клієнт будь-якої фінансової установи?
16. Що таке інсайдерська інформація і які законодавчі вимоги до неї на фондовому ринку?
17. Яким законодавчими актами встановлено відповідальність юридичних осіб за противоправне використання інсайдерської інформації? 18. Що таке діловодство і які органи державної влади визначають вимоги до діловодства?
19. Ким затверджено перелік типових документів, що створюються під час діяльності підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів?
20. Які вимоги до діловодства за зверненнями громадян та за запитами на отримання публічної інформації?
21. Який закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки в Україні?
22. Хто є суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними?
23. Хто є володільцем персональних даних?
24. Хто є розпорядником персональних даних?
25. Хто є "третьою особою" у відносинах, пов'язаних із персональними даними?
26. На кого покладено функцію контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом?
27. Яка особа затверджує Типовий порядок обробки персональних даних?
28. За яких обставин і в якому порядку володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних?
29. Якими законодавчими актами встановлено відповідальність фізичних осіб за невиконання вимог закону "Про захист персональних даних"?
30. Що таке електронний документ?
31. В чому суть електронного документообігу?
32. Хто є суб’єктами електронного документообігу?
33. Яке призначення електронного підпису і в чому специфіка електронного цифрового підпису?
34. Хто є суб'єктами правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису?
35. Які вимоги до зберігання та архівів електронних документів?
36. Яку роль відіграють файл-квитанція та протокол контролю звіту, які передаються програмно-технічним комплексом НКЦПФР з учасникам фондового ринку?
37. Якими законами передбачається розкриття інформації на фондовому ринку України?
38. Що таке загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів?
39. Чи розкривається і ким в мережі Інтернет інформація про професійних учасників фондового ринку?
40. Що має включати документація до програмних продуктів, які використовується професійними учасниками фондового ринку?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

09.06.2020 - 17.06.2020
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

09.06.2020 - 18.06.2020
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
19.06.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

15.06.2020 - 18.06.2020
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
19.06.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку

* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку