Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація) - Питання до іспиту

Питання до тем Спеціалізованої програми підготовки головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку


Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та вимоги до фінансових звітів в Україні в умовах переходу на МСФЗ

1. Види регулювання бухгалтерського обліку.
2. Рівні здійснення нормативного регулювання бух.обліку в Україні.
3. Основний документ з регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
4. Стандарти у сфері бухгалтерського обліку.
5. Що є основою стандартів будь-якої країни та головною вимогою до фінансової звітності.
6. Облікові стандарти.
7. Міжнародні стандарти.
8. Організація бухгалтерського обліку.
9. Складові організації бухгалтерського обліку.
10. Мета, завдання і функції бухгалтерського обліку.
11. Що таке форма ведення бухгалтерського обліку.
12. Облікова політика підприємства.
13. Що визначають міжнародні стандарти.
14. Що таке міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку.

Тема 2. Теоретичні засади підготовки фінансових звітів за МСФЗ

1. Мета складання фінансової звітності.
2. Користувачи фінансової звітності.
3. Внутрішні користувачи фінансової звітності.
4. Зовнішні користувачи фінансової звітності.
5. Концептуальна основа МСФЗ.
6. Складові концептуальної основи МСФО.
7. Якісні характеристики інформації фінансової звітності.
8. Критерії визнання елементів фінансової звітності.
9. Загальні вимоги до фінансової звітності.
10. Форми фінансової звітності.
11. Хто складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.
12. Яка інформація у фінансовій звітності обов'язково наводиться.
13. Вартість грошей і час у бухгалтерському обліку.
14. Склад і призначення фінансової звітності.
15. Яку інформацію надає фінансова звітність надає про суб'єкт господарювання.
16. Що включає повний комплект фінансової звітності.

Тема 3. Звіт про фінансовий стан (баланс)

1.Що таке Баланс.
2. Загальна схема Балансу.
3. Елементи балансу.
4. Класифікація статей балансу.
5. Оцінка статей балансу.
6. Класифікація основних засобів.
7. Визначення, визнання та види нематеріальних активів.
8. Класифікація оренди.
9. Необоротні активи, призначені для продажу й припинена діяльність.
10. Основні вимоги стандарту МСФО 5 «Необоротні активи, призначені для продажу й припинена діяльність».
11. Сфера застосування МСБО 2 «Запаси».
12. Застосування Стандарту МСБО 36 «Знецінення активів».
13. Види дебіторської заборгованості.
14. Поточний контроль грошових коштів і фінансових інвестицій підприємств.
15. Короткострокові та довгострокові зобов’язання.
16. Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.
17. Виплати працівникам.
18. Платежі на основі акції.

Тема 4. Звіт про сукупні прибутки та збитки

1. Проста структура звіту про фінансові результати.
2. Складна структура звіту про фінансові результати.
3. Зміст звіту про фінансові результати.
4. Порядок формування доходу за МСБО 18.
5. Критерії визнання доходу від реалізації товарів (продукції).
6. Критерії визнання доходу від надання послуг.
7. Критерії визнання доходу від використання активів підприємства.
8. Класифікація доходів.
9. Сфера застосування МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».
10. Склад собівартості реалізованої продукції.
11. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.
12. Класифікація витрат.
13. Критерії визнання витрат.
14. Інші операційні доходи та витрати.
15. Неопераційні витрати та доходи.
16. Податок на прибуток. МСБО 12.
17. Як визначається чистий фінансовий результат діяльності підприємства.
18. МСБО 33. Прибуток на акцію.

Тема 5. Звіт про власний капітал

1. Що є метою складання звіту про власний капітал?
2. Які строки складання звіт про власний капітал?
3. Який вигляд має власний капітал?
4. Яких чинники приводять до зміни власного капіталу?
5. Який взаємозв'язок звіту про власний капітал з іншими фінансовими звітами?
6. До чого належить частка в активах підприємства, які залишаються після зменшення його зобов’язань?
7. Вплив яких чинників приводять до зміни власного капіталу?
8. Який зв'язок має Баланс та Звіт про власний капітал?
9. Розшифруйте статті «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року».
10. Які дані наведені у розділі «Переоцінка активів»?
11. До чого приводить дооцінка?
12. Що наводять акціонерні товариства у Примітках до фінансової звітності?
13. На які складові частини можливо поділити Примітки річного звіту?
14. Яка інформація повинна бути вказана в Примітках до фінансового звіту?

Тема 6. Звіт про рух грошових коштів

1. В результаті якої діяльності у Звіті про рух грошових коштів підприємства розгорнуто наводять суми надходжень та видатків, що виникли протягом звітного періоду?
2. Операційна діяльність – це?
3. Наведіть приклади приклади руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.
4. Розкрийте сутність інвестиційної діяльністі.
5. Наведіть приклади руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльностію.
6. Яка діяльність приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства?
7. Наведіть приклади руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.
8. Негрошові операції – це?
9. Які методи складання Звіту про рух грошових коштів можуть застосовуватись?
10. Який метод складання Звіту про рух грошових коштів застосовується щодо операційної діяльності?
11. Який метод складання Звіту про рух грошових коштів застосовується щодо інвестиційної і фінансової діяльності?
12. Джерелом інформації, яка необхідна для складання Звіту про рух грошових коштів, є?
13. Що є джерелом інформації, яка необхідна для складання Звіту про рух грошових коштів?
14. Шляхом чого визначається рух грошових коштів у результаті операційної діяльності?
15. На підставі чого визначається рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності?

Тема 7. Фінансові інструменти

1. Дайте визначення фінансовому інструменту.
2. Дайте визначення фінансовому активу.
3. Контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань - це?
4. Які категорії фінансових активів існує?
5. К яким активам відносяться фінансові активи, утримувані для торгівлі?
6. До яких активів відносяться депозити у банках?
7. Як розраховуються витрати на операцію?
8. Які обставини свідчать які що собівартість не відображає справедливу вартість інвестиції?
9. Якщо фінансовий актив перекласифіковується, як він оцінюється?
10. До яких активів відноситься зменшення корисності фінансових активів?
11. Надайте ознаки корисністі фінансового активу або групи активів?
12. Де визнається сума збитку?
13. Коли припиняєтьсяв визнання фінансового активу?
14. Коли фінансове зобов’язання вилучається зі Звіту про фінансовий стан суб’єкта господарювання?
15. Як визнають, коли фінансове зобов’язання вилучається зі Звіту про фінансовий стан суб’єкта господарювання?

Тема 8. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності

1. Розкрийте сутність приміток до фінансових звітів.
2. Що слід розкривати у примітках до фінансових звітів?
3. Розкрийте сутність терміну «суттєва інформація».
4. Яку інформаціюмпідприємство повинно розкривати у звітності?
5. Які елементи повинні включатися до складу інформації за сегментами?
6. За якими умовами фінансова звітність підприємства не відповідатиме МСФЗ?
7. Дайте визначення терміну «шахрайство».
8. Розкрийте сутність облікових політик.
9. Наслідком чого є зміни в облікових оцінках?
10. При яких умовах суб'єкт господарювання повинен змінити облікову політику?
11. В якому випадку слід обирати прийнятну облікову політику та послідовно застосовувати до кожної категорії?
12. Які події не вважається змінами в облікових політиках?
13. В якому випадку суб'єкт господарювання має обліковувати зміну в обліковій політиці, що є наслідком першого застосування стандарту або тлумачення відповідно до конкретних положень перехідного періоду?

Тема 9 Об'єднання підприємств та консолідована фінансова звітність

1. Дайте визначення терміну «консолідація».
2. Розкрийте поняття про консолідовану фінансову звітність.
3. З чого складається консолідована фінансова звітність?
4. Визначте призначення метода повної консолідації фінансових звітів.
5. Які існують типи внутрішньо групових операцій між підприємствами?
6. Як визначається частка меншості в чистому прибутку (збитку)?
7. У зв'язку з чим активи, зобов'язання та власний капітал об'єднуваних підприємств відображаються в обліку та фінансовій звітності за їхньою балансовою вартістю?
8. Як обліковуються витрати, пов'язані з об'єднанням інтересів?
9. Перерахуйте основними принципи підготовки консолідованої звітності.
10. Поетапне придбання – це?
11. Зворотне придбання – це?
12. Які регулюючі записи здійснюються в процесі консолідації?
13. Перерахуйте етапи підготовкиконсолідованого звіту про рух грошових коштів.
14. Охарактеризуйте консолідовані та окремі фінансові звіти.
15. Етапи об'єднання бізнесу.

Тема 10. Трансформація фінансової звітності

1. Законодавча основа застосування МСФЗ.
2. Визначення дати переходу на МСФЗ.
3. Процес трансформації фінансової звітності.
4. Процес переходу на МСФЗ.
5. Трансформація фінансової звітності.
6. Етапи процесу трансформації фінансової звітності згідно з МСФЗ.
7. Розкриття інформації про облікові політики.
8. Звіт про власний капітал.
9. Звіт про рух грошових коштів.
10. Примітки до фінансових звітів.
11. Відстрочений податковий актив.
12. Аналітичний облік відстрочених податкових активів.
13. Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань.
14. Відображення податкових різниць.
15. Подання фінансової звітності.

Тема 11. Аналіз фінансової звітності

1. Горизонтальний метод фінансового аналізу фінансової звітності.
2. Вертикальний метод фінансового аналізу фінансової звітності.
3. Порівняльний метод фінансового аналізу фінансової звітності.
4. Факторний аналіз фінансової звітності.
5. Аналіз коефіцієнтів.
6. Аналіз ліквідності.
7. Аналіз ділової активності.
8. Аналіз фінансової стійкості.
9. Аналіз рентабельності.
10. Аналіз ринкової активності.
11. Експрес-аналіз.
12. Аналіз вірогідності банкрутства.
13. Фондові індекси.
14. SWOT-аналіз.
15. Економічна добавлена вартість.
16. Діагностика фінансового.
17. Моніторинг (оперативний аналіз ) фінансових показників.

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

06.04.20 - 16.04.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

13.04.20 - 16.04.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
16.04.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.05.20 - 21.05.20
Навчання за типовою (повною) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.05.20 - 21.05.20
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою навчання фахівців з питань фондового ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами)
22.05.2020 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

09.06.20 - 17.06.20
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
18.06.2020 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №61/15 від 18.06.2019 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2020  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку