Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка-анкета для участі в навчальній програмі та/або іспиті
Заява на навчання
Заява на участь в кваліфікаційному іспиті

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Питання для перевірки знань за програмою підготовки аудиторів з питань фондового ринку

Тема 1. Фондовий ринок в Україні

1. Який ринок ЦП називають вторинним?
2. Хто є першим власником цінних паперів?
3. Хто є учасниками фондового ринку?
4. Чи є вторинним ринок ЦП на якому продаються виключно ЦП підприємств, що не знаходяться в лістингу?
5. Чи є первинним ринок ЦП на якому продаються ЦП виключно стратегічних підприємств?
6. Чи належать до суб'єктів фондового ринку професійні учасники депозитарної системи України?
7. Чи належать до суб'єктів інфраструктури фондового ринку фондові біржі?
8. Чи є фондовим ринком ринок, на якому продаються основні фонди підприємств?
9. Чи може бути фізична особа емітентом цінних паперів?
10. Чи можуть бути міські ради емітентами цінних паперів?
11. Чи можуть бути фізичні особи учасниками первинного ринку ЦП?
12. Чи можуть бути фізичні особи учасниками фондового ринку?
13. Що означає термін "емітент"?
14. Що означає термін "інвестори в цінні папери"?
15. Що означає термін "фондовий ринок"?
16. Що означає термін "цінний папір"?
17. Який ринок є біржовим?
18. Який ринок є позабіржовим?
19. Який ринок цінних паперів є первинним?
20. Кому належать права, посвідчені іменним цінним папером?
21. Кому належать права, посвідчені ордерним цінним папером?
22. Кому належать права, посвідчені цінним папером на пред'явника?
23. Що означає термін "цінний папір"?
24. Що посвідчують приватизаційні цінні папери?
25. Що посвідчують боргові цінні папери?
26. Якими за формою існування можуть бути цінні папери?
27. Якими, згідно закону "Про цінні папери та фондовий ринок", можуть бути цінні папери за формою випуску?
28. Якими можуть бути цінні папери за порядком їх розміщення (видачі)?
29. Які групи цінних паперів можуть бути у цивільному обороті в Україні?
30. Які права надають похідні цінні папери?
31. Які права надають товаророзпорядчі цінні папери їхньому держателю?
32. Які права посвідчують цінні папери?
33. Які цінні папери відносяться до боргових цінних паперів?
34. Які цінні папери відносяться до пайових цінних паперів?
35. Які цінні папери належать до емісійних цінних паперів?
36. З якого моменту об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу СРО?
37. За рахунок яких коштів може здійснюватись інвестиційна діяльність?
38. У якій формі мають укладатися договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами з торговцем цінними паперами?
39. Хто видає ліцензії, які є підставою провадження на фондовому ринку професійної діяльності?
40. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр інститутів спільного інвестування?
41. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів?
42. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр саморегулівних організацій?
43. Хто встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків)?
44. Хто встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів?
45. Хто встановлює перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
46. Хто встановлює порядок анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
47. Хто встановлює порядок видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
48. Хто встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями?
49. Хто встановлює порядок та умови проведення реєстрації СРО професійних учасників фондового ринку?
50. Хто є організаторами торгівлі на фондовому ринку?
51. Хто є учасниками фондового ринку в Україні?
52. Хто здійснює ліцензування професійних учасників фондового ринку?
53. Хто має право провадити професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку?
54. Хто може бути суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності?
55. Хто такий емітент цінних паперів?
56. Хто такі інвестори в цінні папери?
57. Хто такі інституційні інвестори?
58. Хто такі професійні учасники фондового ринку?
59. Хто такі торговці цінними паперами?
60. Хто установлює критерії та вимоги до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку?
61. Чи допускається поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської?
62. Чи вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами розміщення емітентом власних цінних паперів?
63. Чи вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами викуп емітентом власних цінних паперів?
64. Чи вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних?
65. Чи вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб?
66. Чи допускається поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку?
67. Чи є фондова біржа юридичною особою?
68. Чи є діяльність з торгівлі цінними паперами професійною діяльністю на фондовому ринку?
69. Чи є для фондових бірж членство щонайменше в одній СРО умовою здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?
70. Чи є інституційними інвесторами виші навчальні заклади - інститути?
71. Чи є інституційні інвестори учасниками ринку цінних паперів?
72. Чи є обов'язковим для всіх без виключення професійних учасників фондового ринку членство щонайменше в одній СРО?
73. Чи є професійна діяльність на фондовому ринку виключним видом діяльності (крім банківської)?
74. Чи має право торговець цінними паперами укладати договори про управління цінними паперами з фізичними особами?
75. Чи має право торговець цінними паперами укладати договори про управління цінними паперами з компанією з управління активами?
76. Чи може бути зупинено або припинено інвестиційну діяльність?
77. Чи може держава в особі уповноважених нею органів державної влади бути емітентом цінних паперів?
78. Чи може діяльність з управління активами інституційних інвесторів поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку?
79. Чи може діяльність торговця цінними паперами поєднуватися з депозитарною діяльністю депозитарної установи?
80. Чи можуть банки здійснювати професійну діяльність з торговлі цінними паперами?
81. Чи можуть банки здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку?
82. Чи можуть бути інвесторами в цінні папери українських емітентів громадяни інших держав?
83. Чи можуть бути інвесторами в цінні папери українських емітентів юридичні особи - нерезиденти?
84. Чи можуть бути фізичні особи інвесторами в цінні папери?
85. Чи можуть іноземні інвестиції здійснюватися у вигляді акцій, облігацій, інших цінних паперів?
86. Чи можуть міські ради від свого імені розміщувати емісійні цінні папери та брати на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками?
87. Чи можуть організатори торгівлі здійснювати діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі?
88. Чи можуть організатори торгівлі провадити інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку?
89. Чи можуть фізичні особи бути професійними учасниками фондового ринку?
90. Чи підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт рішення НКЦПФР про делегування СРО повноважень?
91. Чи підлягає оприлюдненню рішення НКЦПФР про делегування СРО повноважень?
92. Чи підлягає професійна діяльність на фондовому ринку ліцензуванню?
93. Чи підлягають іноземні інвестиції державній реєстрації?
94. Чи потребує депозитарна діяльність отримання відповідної ліцензії?
95. Чи потребує діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку отримання ліцензії?
96. Що є інвестиційною діяльністю?
97. Що може бути інвестиціями?
98. Що може бути об'єктами інвестиційної діяльності?
99. Що означає термін "інституційні інвестори"?
100. Яка діяльність є андеррайтингом?
101. Яка діяльність є брокерською діяльністю?
102. Яка діяльність є депозитарною діяльністю?
103. Яка діяльність є дилерською?
104. Яка діяльність є діяльністю з управління цінними паперами?
105. Які види професійної діяльності на фондовому ринку?
106. Яка організація, згідно ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", є саморегулівною організацією (СРО)?
107. Які особи мають право бути інвесторами в цінні папери?
108. Які види професійної діяльності здійснюються на фондовому ринку?
109. Які операції з цінними паперами можуть здійснюватися без участі торговця цінними паперами?
110. Які повноваження СРО?
111. Яку діяльність включає професійна діяльність з торгівлі цінними паперами?
112. Яку кількість професійних учасників фондового ринку повинна об'єднувати саморегулівна організація?
113. В який формі можуть розміщуються іменні ощадні (депозитні) сертифікати?
114. В який формі можуть розміщуються ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника?
115. В якій формі можуть бути розміщені облігації?
116. За скільки днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів має бути опублікований проспект емісії ЦП?
117. За які дії емітент має сплачувати державне мито при випуску цінних паперів?
118. За якою ціною мають розміщувати свої акції корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після їх реєстрації в реєстрі ІСІ?
119. Які обмеження випуску юридичною особою відсоткових або дисконтних облігацій?
120. У який строк емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів ?
121. У який строк після отримання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів НКЦПФР здійснює реєстрацію їх випуску та проспекту емісії або відмовляє в реєстрації?
122. У який формі можуть існувати акції акціонерних товариств згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"?
123. У яких випадках підлягає скасуванню реєстрація випуску акцій та анульовані свідоцтва про реєстрацію випусків акцій?
124. У якій валюті може бути установлено номінальну вартість акцій?
125. У якій формі може здійснюватись платіж за векселем на території України?
126. У якій формі можуть існувати акції?
127. У якому обсязі підлягає проспект емісії цінних паперів опублікуванню?
128. Хто веде Державний реєстр випусків цінних паперів?
129. Хто виступає емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду?
130. Хто є емітентом казначейських зобов'язань?
131. Хто затверджує порядок ведення реєстру виданих векселів векселедавцем?
132. Хто здійснює реєстрацію випуску облігацій підприємств та випуску облігацій місцевих позик?
133. Хто здійснює реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів?
134. Хто може бути емітентом акцій?
135. Хто може бути емітентом інвестиційних сертифікатів?
136. Хто несе відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів?
137. Чи надають облігації підприємств право на участь в управлінні емітентом?
138. Чи є права власників простих та привілейованих акцій рівними?
139. Чи здійснює НКЦПФР реєстрацію випуску державних облігацій України?
140. Чи має емітент сплачувати державне мито при реєстрації інформації про емісію облігацій місцевих позик?
141. Чи може акціонерне товариство випускати акції на пред'явника?
142. Чи може бути вексель внеском до статутного фонду господарського товариства?
143. Чи може кількість відкрито (публічно) розміщених ЦП перевищувати кількість ЦП, визначених у проспекті емісії ЦП?
144. Чи може кількість фактично розміщених ЦП бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії?
145. Чи може корпоративний інвестиційний фонд бути емітентом акцій на пред'явника?
146. Чи може корпоративний інвестиційний фонд бути емітентом акцій?
147. Чи може облігація мати номінальну вартість, визначену в іноземній валюті?
148. Чи може погашення облігацій здійснюватися майном?
149. Чи може реєстрація НКЦПФР випуску та проспекту емісії цінних паперів розглядатися як гарантія їх вартості?
150. Чи можуть акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, бути оплачені майном та майновими правами?
151. Чи можуть бути прості іменні акції товариства конвертовані у привілейовані акції?
152. Чи можуть бути емітентом розміщені іменні облігації?
153. Чи можуть бути емітентом розміщені облігації на пред'явника?
154. Чи можуть бути ощадні (депозитні) сертифікати іменними?
155. Чи можуть бути ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника?
156. Чи можуть бути привілейовані акції конвертовані у прості акції?
157. Чи можуть прості та переказні векселі існувати у бездокументарній форм?
158. Чи можуть державні облігації України бути випущені на пред'явника?
159. Чи можуть державні облігації України бути іменними?
160. Чи можуть державні облігації України бути розміщені у бездокументарній формі?
161. Чи можуть державні облігації України бути розміщені у документарній формі?
162. Чи можуть іменні акції документарної форми існування бути переведені у бездокументарну форму існування?
163. Чи можуть інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду розміщуватися шляхом відкритого продажу?
164. Чи можуть інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду розміщуватися шляхом приватного розміщення?
165. Чи можуть мати власники привілейованих акцій право на участь в управлінні товариством?
166. Чи можуть облігацій, що розміщуються акціонерним товариством бути конвертовані в акції цього акціонерного товариства?
167. Чи можуть під час відкритого (публічного) розміщення пайові ЦП продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість?
168. Чи нараховуються та сплачуються дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду?
169. Чи підлягає проспект емісії цінних паперів опублікуванню?
170. Чи підлягають прості іменні акції товариства конвертації у інші цінні папери акціонерного товариства?
171. Чи підтверджує облігація зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк?
172. Чи регулюється обіг векселів в Україні Женевською конвенцією 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі?
173. Чи є дійсним вексель, що передбачає оплату частинами?
174. Що є підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною?
175. Що означає термін "недобросовісна емісія цінних паперів"?
176. Що таке "акція"?
177. Що таке "казначейське зобов'язання України"?
178. Що таке "вексель"?
179. Що таке "інвестиційний сертифікат"?
180. Що таке "облігація"?
181. Що таке "ощадний (депозитний) сертифікат"?
182. Яке розміщення цінних паперів є публічним (відкритим) розміщенням?
183. Яким є строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу?
184. Яким може бути розміщення цінних паперів?
185. Якими, в залежності від строку їх обігу, можуть бути державні облігації України?
186. Яких типів акції може розміщувати акціонерне товариство?
187. Які є обмеження щодо номінальної вартості акцій?
188. Які відмінності у реквізитах простого та переказного векселя?
189. Які майнові права посвідчує акція?
190. Які облігації є відсотковими?
191. Які облігації є дисконтними?
192. Які облігації є цільовими?
193. Які особи можуть на території України зобов'язуватися та набувати права за переказними і простими векселями?
194. Якою мовою складається вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України?
195. Якою може бути частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства?
196. Яку інформацію про цінні папери має містити проспект емісії цінних паперів?
197. Яку особу називають "трасантом"?
198. Яку особу називають "трасатом"

Тема 2. Державне регулювання фондового ринку . СРО

1. В якому розмірі підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна учасникам РЦП неправомірними діями НКЦПФР при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень?
2. Відповідно до яких нормативних актів здійснюється провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов?
3. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні- це встановлення НКЦПФР справедливих цін на акції, інші цінні папери та їх похідні?
4. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні- це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів (далі - РЦП) та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері?
5. З якою метою створюється Координаційна Рада?
6. Ким затверджуються положення про територіальні органи НКЦПФР?
7. Ким призначається та звільняється з посади керівник територіального органу НКЦПФР?
8. На чиє прохання правоохоронні органи надають НКЦПФР інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за ринком цінних паперів?
9. Які основні нормативно-правові акти стосуються поглинань або злиття акціонерних товариств?
10. Протягом якого терміну посадова особа НКЦПФР приймає рішення про накладання штрафу на юридичну особу після отримання про правопорушення?
11. У якому порядку вирішуються спори, що виникають у ході застосування ЗУ "Про державне регулювання РЦП в Україні"?
12. У яки терміни громадянин чи посадова особа можуть бути притягнені до відповідальності за вчинення правопорушення на РЦП?
13. У яки терміни юридична особа може бути притягнена до відповідальності за вчинення правопорушення на РЦП?
14. У який термін НКЦПФР інформує Національний банк України про накладення санкцій на комерційні банки?
15. У яких випадках справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю?
16. У якій термін має бути розглянуто справу про адміністративні правопорушення?
17. У якому порядку стягуються своєчасно не сплачені штрафи, що накладені НКЦПФР?
18. У якому разі засідання НКЦПФР є правомочним?
19. У якому разі рішення НКЦПФР вважається прийнятим?
20. У якому складі утворюється Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?
21. Хто видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України?
22. Хто видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній?
23. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій?
24. Хто визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій?
25. Хто встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України?
26. Хто встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України?
27. Хто встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків)?
28. Хто встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів?
29. Хто встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств?
30. Хто встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями?
31. Хто входить до складу Координаційної Ради?
32. Хто є Уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку?
33. Хто з уповноважених осіб НКЦПФР має право розглядати справи про правопорушення на РЦП у відношенні юридичних осіб?
34. Хто з уповноважених осіб НКЦПФР має право розглядати справи про правопорушення на РЦП у відношенні громадян чи посадових осіб?
35. Хто затверджує склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї?
36. Хто здійснює державне регулювання РЦП в Україні?
37. Хто здійснює регулювання фондового ринку в Україні?
38. Хто здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України?
39. Хто має право без спеціальних дозволів представляти НКЦПФР у суді?
40. Хто має право делегувати повноваження центральному апарату і територіальним органам НКЦПФР?
41. Хто має право надавати роз'яснення щодо порядоку застосування чинного законодавства про цінні папери?
42. Хто очолює Координаційну раду та хто входить до її складу?
43. Хто реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів та їх похідних?
44. Хто розглядає справу про правопорушення вчинене відокремленим підрозділом юридичної особи (філією, представництвом тощо)?
45. Хто, крім НКЦПФР, здійснює контроль за діяльністю учасників та регулювання РЦП в Україні?
46. Чи є спеціальними законами України, які регулюють діяльність учасників ринку цінних паперів Цивільний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України?
47. Чи є Голова та члени НКЦПФР державними службовцями?
48. Чи є основною формою роботи Комісії засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії ?
49. Чи є спеціалісти територіальних органів НКЦПФР державними службовцями?
50. Чи інформує НКЦПФР про накладення санкцій на комерційні банки Національний банк України?:
51. Чи існує обмеження щодо термінів перебування на посаді керівників територіальних органів НКЦПФР?
52. Чи існує обмеження щодо термінів перебування на посаді керівників структурних підрозділів центрального апарату НКЦПФР?
53. Чи існує обмеження щодо термінів перебування на посаді членів НКЦПФР?
54. Чи має право НКЦПФР застосовувати до юридичних осіб виключно фінансові санкції?
55. Чи має право НКЦПФР застосовувати до юридичних осіб фінансові санкції?
56. Чи має право НКЦПФР звертатись до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери?
57. Хто є уповноваженими особами НКЦПФР за законом?
58. Хто є уповноваженими особами НКЦПФР за дорученням?
59. Чи мають право уповноважені особи НКЦПФР складати протоколи про адміністративні правопорушення?
60. Чи мають право учасники РЦП на відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями НКЦПФР при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень?
61. Чи може рішення НКЦПФР про накладення штрафу бути оскаржено в суді?
62. Чи можуть бути звільнені від обов'язків Голова та члени НКЦПФР протягом терміну їх повноважень?
63. Чи можуть при НКЦПФР створюватись Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи?
64. Чи несуть відповідальність посадові особи НКЦПФР за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків?
65. Чи передбачено чинним законодавством України спеціальний нормативний акт чи положення щодо поглинання або злиття господарських товариств?
66. Чи потребує погодження рішення НКЦПФР при встановленні додаткових вимог щодо випуску цінних паперів комерційними банками з іншими державними органами?
67. Яка мета державного регулювання РЦП в Україні?
68. Яка періодичність проведення засідань НКЦПФР?
69. В яких випадках НКЦПФР може аналювати ліцензію на профдіяльність на фондовому ринку?
70. Який документ складається уповноваженою особою НКЦПФР у разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи посадової особи?
71. Який кількісний склад Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (колегіального органу)?
72. Який порядок винесення розпоряджень про усунення порушень на ринку цінних паперів?
73. Який порядок накладання стягнень при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень?
74. Який термін оскарження постанов про накладання адміністративного стягнення щодо посадової особи чи громадянина від дати її надходження відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
75. Яким документом оформляється рішення про накладення штрафу на юридичну особу?
76. Яким є термін повноважень Голови НКЦПФР?
77. Яким є термін повноважень членів НКЦПФР?
78. Яким шляхом можуть бути делеговані повноваження центральному апарату і територіальним органам НКЦПФР?
79. Які державні органи здійснюють регулювання ринку цінних паперів в Україні в межах своїх повноважень?
80. Які закони України відносяться до спеціальних законів України, що регулюють діяльність учасників ринку цінних паперів?
81. Які повноваження Консультаційно-експертної ради?
82. Які складові системи НКЦПФР?
83. Які форми державного регулювання РЦП в Україні?
84. Яку відповідальність несуть посадові особи, що порушують законодавство про цінні папери?

Тема 3. Депозитарна система України

1. Що визначає Закон України "Про депозитарну систему України"?
2. Що означає депозитарна діяльність це діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України
3. Наведіть визначення поняття "депозитарна система України".
4. Наведіть визначення поняття "права на цінні папери".
5. Наведіть визначення поняття "права за цінними паперами".
6. Наведіть перелік професійних учасників депозитарної системи України.
7. Наведіть перелік учасників депозитарної системи України.
8. Наведіть визначення поняття "обіг цінних паперів".
9. Наведіть визначення поняття "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів".
10. Наведіть визначення поняття "розміщення цінних паперів".
11. Наведіть перелік видів депозитарної діяльності, які можуть провадитися в Україні.
12. Чи може депозитарна діяльність депозитарної установи поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів?
13. Наведіть визначення поняття "депозитарна установа".
14. Чи може Центральним депозитарієм провадитися депозитарна діяльність депозитарної установи, а також діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та із зберігання активів пенсійних фондів?
15. Чи може Національним банком України провадитися депозитарна діяльність депозитарної установи, а також діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та із зберігання активів пенсійних фондів?
16. Чи може депозитарна діяльність депозитарної установи поєднуватися з діяльністю з торгівлі цінними паперами та/або банківською діяльністю?
17. Чи може депозитарна діяльністю Центрального депозитарію поєднуватися з кліринговою діяльністю?
18. Наведіть визначення поняття "система депозитарного обліку цінних паперів".
19. Наведіть визначення поняття "депонент".
20. Що належить до виключної компетенції Центрального депозитарію?:
21. Кому на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах відкривається депозитарною установою рахунок у цінних паперах депонента?
22. Кому на підставі депозитарного договору відкривається Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України рахунок у цінних паперах.
23. Кому на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України відкривається рахунок у цінних паперах?
24. Кому на підставі договору про кореспондентські відносини рахунок у цінних паперах відкривається Центральним депозитарієм або Національним банком України?
25. Наведіть визначення поняття "реєстр власників іменних цінних паперів".
26. Що є рідтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент ?
27. Що є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента ?
28. На підставі чого депоненту видається виписка з рахунка в цінних паперах депонента?
29. Чи є виписка з рахунка в цінних паперах цінним папером, та чи її передача від однієї особи до іншої є вчиненням правочину щодо цінних паперів і тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами?
30. За якими правочинами щодо цінних паперів розрахунковий центр забезпечує здійснення грошових розрахунків?
31. Скільки може існувати Україні Розрахункових центрів?
32. Що є виключною компетенцією Розрахункового центру?
33. Чи Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку?:
34. Чи забезпечує Розрахунковий центр виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій?:
35. Хто може бути клієнтами Розрахункового центру?
36. Які функції виконують депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності?
37. Які депозитарні операції здійснює Центральний депозитарій для забезпечення функції щодо зберігання цінних паперів?
38. Які депозитарні операції здійснюють Центральний депозитарій та депозитарні установи Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах?
39. Що таке адміністративні депозитарні операції?
40. Що таке облікові депозитарні операції?
41. Що таке інформаційні депозитарні операції?
42. Хто здійснює виключну операцію щодо видачи виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента?
43. У який час Центральним депозитарієм, депозитарною установою виконуються депозитарні операції?

Тема 4. Акціонерні товариства на фондовому ринку України

1. В яких випадках підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів пропозиції власників простих акцій?
2. З кількома товариствами акціонерне товариство може брати участь у злитті?
3. З якого моменту акціонерне товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи?
4. З якого моменту рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим?
5. З якою метою у акціонерному товаристві створюється наглядова рада?
6. За скільки днів мають бути внесені акціонерами пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного загальних зборів?
7. За яких обставин акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій?
8. Кому підзвітний виконавчий орган акціонерного товариства?
9. Протягом якого часу наглядова рада має прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства з моменту отримання вимоги про їх скликання?
10. Товариства яких організаційно-правових форм можуть бути створені шляхом виділу з акціонерного товариства?
11. Товариства яких організаційно-правових форм можуть бути створені в результаті реорганізації шляхом перетворення акціонерного товариства?
12. У який строк підлягає оприлюдненню річна інформація про емітента?
13. У яких випадках акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал?
14. У яких випадках збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не допускається?
15. У яких випадках може припиняється акціонерне товариство?
16. У яких межах акціонери відповідають за зобов'язаннями акціонерного товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю?
17. У якому випадку реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних зборах акціонерів?
18. У якому порядку може бути зменшено статутний капітал акціонерного товариства?
19. Хто має право на отримання дивідендів у разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати їх виплати?
20. Хто визначає склад виконавчого органу та порядок призначення його членів?
21. Хто виконує повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів у разі відсутності в акціонерному товаристві наглядової ради?
22. Хто з акціонерів має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
23. Хто має розсилати акціонерам письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний?
24. Хто може бути представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства?
25. Хто не має права бути членом ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства?
26. Хто має право посвідчувати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах?
27. Чи є виконавчий орган повноважним органом управління акціонерного товариства з моменту обрання ліквідаційної комісії?
28. Чи є зміна типу акціонерного товариства його перетворенням (реорганізацією)?
29. Чи є наглядова рада повноважним органом управління акціонерного товариства з моменту обрання ліквідаційної комісії?
30. Чи є обов'язковим створення у приватному акціонерному товаристві наглядової ради?
31. Чи є обов'язковим створення у публічному акціонерному товаристві наглядової ради?
32. Чи завжди голосування власників простих акцій здійснюється за принципом "одна акція - один голос"?
33. Чи існують обмеження щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерного товариства?
34. Чи має бути акціонер письмово повідомлений про проведення загальних зборів та їх порядок денний?
35. Чи має право акціонер замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства?
36. Чи має право акціонер надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам?
37. Чи має статус члена виконавчого органу особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства?
38. Чи мають "Принципи корпоративного управління" (Рішення НКЦПФР від 11.12.2003р. № 571) директивний характер?
39. Чи мають акціонери всіх приватних акціонерних товариств переважне право на придбання акцій?
40. Чи мають місце законодавчі обмеження щодо кількості акціонерів (засновників) у певних типів акціонерних товариств?
41. Чи мають публічні акціонерні товариства публікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів?
42. Чи може акціонерне товариство одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення?
43. Чи може виконавчий орган акціонерного товариства бути одноосібним?
44. Чи може член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, передавати свої повноваження іншій особі?
45. Чи можливо збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків?
46. Чи можуть акціонери скористатись переважним правом на придбання акцій додаткової емісії, що розміщуються товариством публічно?
47. Чи можуть дивіденди виплачуватись цінними паперами додаткової емісії?
48. Чи підлягає затвердженню загальними зборами ліквідаційний баланс акціонерного товариства, складений ліквідаційною комісією?
49. Чи підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства?
50. Чи підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором річна фінансова звітність приватного акціонерного товариства?
52. Чи позбавляє акціонера надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах представнику, права участі на цих загальних зборах?
53. Що означає термін " власний капітал" акціонерного товариства?
54. Що означає термін "вартість чистих активів" акціонерного товариства?
55. Що означає термін "значний пакет акцій"?
56. Що означає термін "значний правочин" згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"?
57. Що означає термін "контрольний пакет акцій"?
58. Що означає термін "обов'язковий викуп акцій" акціонерного товариства?
59. Що означає термін "проста більшість голосів"?
60. Як здійснюються повноваження загальних зборів у акціонерному товаристві що складається з однієї особи?
61. Як має право голосувати представник акціонера на загальних зборах акціонерного товариства?
62. Яка інформація є регулярною інформацією про емітента цінних паперів?
63. Яке розміщення акцій може здійснювати приватне акціонерне товариство?
64. Яке розміщення акцій може здійснювати публічне акціонерне товариство?
65. Який з представників акціонера має бути зареєстрований як учасник загальних зборів у разі, якщо для участі у них з'явилося декілька представників акціонера?
66. Який орган акціонерного товариства здійснює повноваження наглядової ради у товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради?
67. Який орган акціонерного товариства має повноваження приймати рішення про ліквідацію акціонерного товариства?
68. Який орган є вищим органом акціонерного товариства?
69. Який порядок обрання (призначення) корпоративного секретаря акціонерного товариства?
70. Який порядок обрання голови наглядової ради акціонерного товариства?
71. Який порядок оприлюднення річної інформації про емітента?
72. Який порядок прийняття рішень у акціонерному товаристві що складається з однієї особи, з питань, що належать до компетенції загальних зборів
73. Який порядок розміщення акцій при заснуванні акціонерного товариства?
74. Яким має бути мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства на момент його створення?
75. Яким шляхом може бути створене акціонерне товариство?
76. Якими за типом можуть бути акціонерні товариства?
77. Якими критеріями доцільно керуватись при оцінці діяльності членів наглядової ради?
78. Які вимоги встановлені законодавством щодо укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства, яке пройшло процедуру лістингу?
79. Які дії мають здійснити засновники для створення акціонерного товариства?
80. Які документи є установчими документами акціонерного товариства?
81. Які загальні збори акціонерного товариства вважаються позачерговими?
82. Які наслідки для акціонерного товариства має зменшення вартості чистих активів порівняно з розміром статутного капіталу?
83. Які наслідки для акціонерного товариства має зменшення вартості чистих активів нижче розміру статутного капіталу?
84. Які наслідки для акціонерного товариства має зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру?
85. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про внесення змін до статуту товариства?
86. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про зміну типу товариства?
87. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про збільшення статутного капіталу товариства?
88. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них?
89. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених ЗУ "Про АТ" та іншими законами?
90. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про викуп товариством розміщених ним акцій?
91. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про обрання членів наглядової ради?
92. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про обрання членів ревізійної комісії (ревізора)?
93. Які органи акціонерного товариства мають право приймати рішення про обрання комісії з припинення акціонерного товариства?
94. Які особи є "посадовими особами органів акціонерного товариства"?
95. Які шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?
96. Якою має бути періодичність скликання річних загальних зборів акціонерного товариства?
97. Яка відповідальність емітента за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації до НКЦПФР?

Тема 5. Організація торгівлі на фондовому ринку

1. З якого моменту фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку?
2. В якій організаційно-правовій формі може бути створена фондова біржа?
3. Якою має бути мінімальна кількість торговців цінними паперами у складі засновників фондової біржі?
4. Чи існує обмеження щодо дольової участі торговця цінними паперами у статутному капіталі фондової біржі?
5. Яким органом затверджуються правила фондової біржі?
6. Яким чином розподіляється прибуток фондової біржі?
7. Хто може бути членом фондової біржі?
8. Хто може бути учасником біржових торгів?
9. Якою має бути мінімальна кількість членів фондової біржі?
10. Хто встановлює розміри оплати за послуги, що надаються фондовою біржею?
11. З якого моменту цінні папери та інші фінансові інструменти вважаються допущеними до торгівлі на фондовій біржі?
12. Яку інформацію містить біржовий список?
13. Яку інформацію містить біржовий реєстр?
14. Скільки рівнів лістингу мають лістингові цінні папери?
15. Хто може бути ініціатором внесення цінного паперу до біржового реєстру?
16. Сукупність яких процедур передбачає лістінг цінних паперів?
17. Чи є показники ліквідності цінного паперу обов'язковими для проходження та перебування у лістингу фондової біржі?
18. Якою має бути мінімальна частка акцій емітента у вільному обігу для внесення та перебування акцій у першому рівні лістингу фондової біржі?
19. Яким має бути мінімальний строк існування емітента аби його акції могли бути унесені до першого рівня лістингу?
20. Яким має бути мінімальний строк існування інституту спільного інвестування аби його акції могли бути унесені до першого рівня лістингу?
21. Скільки календарних днів можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі цінні папери без проведення за ними біржових торгів?
22. Які обов'язкові процедури зобов'язані здійснювати на фондовій біржі публічні акціонерні товариства відповідно до законодавства?
23. Чи належить до особливої інформації про емітента інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі?
24. Протягом якого строку фондова біржа повинна повідомити емітента про прийняття рішення щодо лістингу/делістингу цінних паперів такого емітента?
25. Яким чином розкривають регулярну та особливу інформацію емітенти акцій і облігацій підприємств, цінні папери яких пройшли лістинг на фондовій біржі?
26. За яких умов цінні папери іноземного емітента можуть бути внесені у лістинг фондової біржі?
27. Що означає процедура зупинення торгівлі цінним папером?
28. Що означає процедура припинення торгівлі цінним папером?
29. Що означає термін "біржовий курс цінного папера"?
30. Як визначається біржовий курс цінного папера?
31. Чому дорівнює біржовий курс цінного папера, у відношенні якого протягом торговельного дня не укладалися біржові контракти?
32. Яким є порядок розкриття фондовою біржею інформації про біржовий курс цінного папера?
33. Який біржовий контракт вважається нестандартним біржовим контрактом?
34. У якому розмірі можуть бути застосовані НКЦПФР санкції до юридичних осіб за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами?
35. Яким є граничний строк розрахунків за біржовими контрактами, які проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати"?
36. Чи впливає факт перебування цінного папера у лістингу фондової біржі на порядок оподаткування операцій з відчуження такого цінного папера поза фондовою біржею?
37. Чи впливає факт розрахунку біржового курсу цінного папера на ставку податку за операціями з відчуження цінних паперів на фондовій біржі?

Тема 6. Контрольно - ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку

1. Відповідно до якого закону НКЦПФР має право проводити перевірки та ревізії діяльності учасників ринку цінних паперів?
2. До кого має звернутись уповноважена особа НКЦПФР з вимогою негайно вжити заходів щодо забезпечення проведення перевірки в примусовому порядку у разі не допуску робочої групи НКЦПФР до проведення перевірки?
3. З яких рівнів складається система фінансового моніторингу?
4. З якого моменту перевірка ліцензіата НКЦПФР вважається розпочатою?
5. З якою метою суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають "відповідального працівника"?
6. За скільки днів до початку проведення планової перевірки емітент має бути повідомлений НКЦПФР про її проведення?
7. За скільки днів до початку проведення планової перевірки ліцензіат має бути повідомлений НКЦПФР про її проведення?
8. За скільки днів до початку проведення позапланової перевірки емітент має бути повідомлений НКЦПФР про її проведення?
9. За скільки днів до початку проведення позапланової перевірки ліцензіат має бути повідомлений НКЦПФР про її проведення?
10. За яких обставин для проведення позапланової перевірки діяльності учасників РЦП територіальному управлінню НКЦПФР не треба отримувати дозвіл (доручення) Голови НКЦПФР?
11. За які правопорушення на РЦП передбачено застосування штрафних санкцій до юридичних осіб?
12. Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення законодавства про цінні папери чи може НКЦПФР застосовувати до юридичних осіб інші санкції?
13. На підставі якого нормативного акту НКЦПФР уповноважена розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів?
14. На який строк видається уповноваженою особою НКЦПФР доручення на проведення перевірки ліцензіата?
15. На який строк видається уповноваженою особою НКЦПФР доручення на проведення перевірки емітента або СРО?
16. На який строк уповноважена особа під час проведення перевірки має право проводити вилучення документів, які підтверджують факт порушення?
17. На яку суму фінансові операції підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу ?
18. У який спосіб має бути повідомлений емітент або СРО про проведення НКЦПФР планової перевірки?
19. У який спосіб має бути повідомлений емітент або СРО про проведення НКЦПФР позапланової перевірки?
20. У який спосіб має бути повідомлений ліцензіат про проведення НКЦПФР планової перевірки?
21. У який спосіб має бути повідомлений ліцензіат про проведення НКЦПФР позапланової перевірки?
22. У який термін повинно НКЦПФР повідомляти акціонерне товариство (виконавчий орган) про призначення представників НКЦПФР для нагляду (контролю) за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
23. У якому випадку керівник робочої групи має надати керівнику ліцензіата письмовий запит про надання документів необхідних для проведення перевірки ?
24. У якому складі утворюється контрольна група НКЦПФР для здійснення Нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств?
25. Хто є суб'єктами державного фінансового моніторингу?
26. Хто є суб'єктами первинного фінансового моніторингу?
27. Хто є уповноваженими особами Комісії, що мають право проводити перевірки суб'єктів РЦП?
28. Хто забезпечує організацію та проведення заходів з фінансового моніторингу інститутів спільного інвестування?
29. Хто затверджує План-графік перевірок фінмоніторінгу?
30. Хто затверджує план-графік проведення НКЦПФР перевірок учасників фондового ринку?
31. Хто має право проводити перевірки учасників РЦП без письмового доручення за службовим посвідченням
32. Хто має право створювати робочі групи та надавати доручення на проведення перевірок учасників фондового ринку?
33. Хто призначає працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу?
34. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки незалежних оцінювачів майна ІСІ щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування?
35. Чи може бути продовжено уповноваженою особою НКЦПФР строк доручення на проведення перевірки ліцензіата?
36. Чи може бути продовжено уповноваженою особою НКЦПФР строк посвідчення на проведення перевірки емітента або СРО?
37. Чи достатньо НКЦПФР усно повідомити акціонерне товариство (виконавчий орган) про призначення представників НКЦПФР для нагляду (контролю) за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
38. Чи зобов'язана НКЦПФР повідомляти учасників ринку цінних паперів про проведення планових перевірок?
39. Чи зобов'язана НКЦПФР повідомляти учасників ринку цінних паперів про проведення позапланових перевірок?
40. Чи зупиняє проведення перевірки подання керівником ліцензіата скарги на дії членів робочої групи?
41. Чи існує обмеження щодо періодичності проведення НКЦПФР планових перевірок професійних учасників ринку цінних паперів?
42. Чи існує обмеження щодо періодичності проведення НКЦПФР планових перевірок емітентів?
43. Чи існує обмеження щодо періодичності проведення НКЦПФР позапланових перевірок ліцензіатів?
44. Чи існує обмеження щодо періодичності проведення НКЦПФР позапланових перевірок емітентів або СРО?
45. Чи має право ліцензіат надавати зауваження до акту перевірки?
46. Чи має право НКЦПФР за наслідками перевірки порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України?
47. Чи має право НКЦПФР залучати до проведення перевірок та ревізій учасників ринку цінних паперів інші державні органи?
48. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки та ревізії фінансово - господарської діяльності професійних учасників РЦП?
49. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки та ревізії фінансово - господарської діяльності СРО?
50. Чи має право НКЦПФР проводити перевірки та ревізії фінансово - господарської діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління?
51. Чи має право емітент або СРО надавати зауваження до акту перевірки?
52. Чи має право керівник професійного учасника ринку цінних паперів оскаржити дії членів робочої групи?
53. Чи має право керівник робочої групи під час перевірки емітента або СРО вилучати документи, які підтверджують факти порушення на ринку цінних паперів?
54. Чи має право керівник робочої групи під час перевірки ліцензіата вилучати документи, які підтверджують факти порушення на ринку цінних паперів?
55. Чи має право ліцензіат надавати зауваження до акту перевірки?
56. Чи має проводитись перевірка професійного учасника фондового ринку виключно за його місцезнаходженням?
57. Чи може проводитись перевірка професійного учасника фондового ринку щодо дотримання вимог законодавства про цінні папери за місцезнаходженням органу контролю (НКЦПФР)?
58. Чи можуть одночасно акціонери та НКЦПФР призначати своїх представників для нагляду (контролю) за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
59. Що є основою вдосконалення національного законодавства більшості країн світу щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?
60. Що є підставою проведення планової перевірки професійного учасника ринку цінних паперів?
61. Що має робити уповноважена особа у разі виявлення фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та/або кримінальна відповідальність, якщо до компетенції НКЦПФР не входить накладання стягнень за такі правопорушення?
62. Яка відповідальність передбачена за незаконне використання інсайдерської інформації, особою, яка нею володіє?
63. Яка відповідальність передбачена за розміщення незареєстрованих цінних паперів?
64. Яки заходи має вживати уповноважена особа НКЦПФР у разі виявлення порушень, законодавства про захист економічної конкуренції?
65. Який документ за результатами перевірки емітента має скласти робоча група?
66. Який документ за результатами перевірки ліцензіата має скласти робоча група?
67. Який період діяльності ліцензіата підлягає перевірці при проведенні НКЦПФР планової перевірки?
68. Яким документом оформлюється рішення уповноваженої особи Комісії за справою про правопорушення на РЦП?
69. Яким має бути мінімальний склад робочої групи створеної уповноваженою особою НКЦПФР для проведення перевірки учасників фондового ринку?
70. Якими законодавчими актами встановлено відповідальність посадових осіб за правопорушення на РЦП?
71. Якими нормативними документами передбачено порядок оскарження постанов уповноважених осіб НКЦПФР про накладення санкцій за правопорушення на РЦП?
72. Які види правопорушень на ринку цінних паперів?
73. Які законодавчі акти встановлюють відповідальність посадових осіб за правопорушення на ринку цінних паперів?
74. Які нормативні документи встановлюють порядок проведення НКЦПФР перевірок та ревізій учасників ринку цінних паперів?
75. Які перевірки професійних учасників ринку цінних паперів вважаються плановими?
76. Які питання діяльності ліцензіата підлягають перевірці при проведенні НКЦПФР планової перевірки?
77. Які посадові особи НКЦПФР уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на громадян чи посадових осіб учасників ринку цінних паперів?
78. Які права працівників НКЦПФР щодо розгляду справ та застосування санкцій?
79. Якій документ має скласти уповноважена особа НКЦПФР, яка виявила ознаки порушення законодавства про цінні папери?
80. Якій документ складає керівник робочої групи під час перевірки емітента або СРО про вилучення документів?
81. Якій документ складає керівник робочої групи під час перевірки ліцензіата про вилучення документів?
82. Якій документ складає уповноважена особа НКЦПФР про виявлене порушення
законодавства про цінні папери юридичною особою?
83. Якій документ складає уповноважена особа НКЦПФР про виявлене порушення
законодавства про цінні папери посадовою особою учасника фондового ринку?
84. Якій документ складають уповноважені особи НКЦПФР за результатами нагляду (контролю) за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
85. Якій законодавчий акт створює в Україні правові засади боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?
86. Якою кількістю голосів мають сукупно володіти акціонери, щоб мати право призначати своїх представників для нагляду (контролю) за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків?
спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання?

Тема 7. Законодавче забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ)

1 Що таке інститут спільного інвестування це?
2 Що означає вартість чистих активів інститута спільного інвестування?
3 Хто є учасником інституту спільного інвестування - особа ?
4 Які інфраструктурні інститути не можуть бути учасниками ІСІ ?
5 За яких умов держава може бути учасником ?
6 За яких умов фізична особа може бути учасником венчурного фонду?
7 За яких умов фізична особа у може бути учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування ?
8 Що зобов'язана відкрити особа, яка має намір набути статус учасника інституту спільного інвестування, цінні папери якого існують у бездокументарній формі?,
9 Хто не можуть бути посадовими особами корпоративного фонду, компанії з управління активами інституту спільного інвестування?
10 Які особи не можуть бути посадовими особами корпоративного фонду або компанії з управління активами інституту спільного інвестування?
11 Як здійснюється реєстрація інституту спільного інвестування?
12 Що є підставою для внесення відомостей про інститут спільного інвестування до ЄДРІСІ?
13 У який строк здійснюється реєстрація регламенту або змін до нього?
14 Який ІСі належить до відкритого типу?
15 Який ІСі належить до інтервального типу?
16 Який ІСі належить до закритого типу?
17 Що відбувається із строковим ІСІ після закінчення його строку?
18 Якими за строками діяльності можуть бути ІСІ закритого типу?
19 Хто приймає рішення про продовження діяльності строкового корпоративного фонду?
20 Хто приймає рішення про продовження діяльності строкового пайового фонду?
21 Протягом якого терміну обов'язково здійснюється викуп цінних паперів ІСІ у разі продовження строку його діяльності?
22 Безстроковий інститут спільного інвестування створюється на ?
23 Яким вимогам одночасно повинен відповідати ІСІ, щоб вважатись диверсифікованим?
24 Які класи ІСІ належать до спеціалізованих ІСІ?
25 Які класи активів належать до кваліфікаційних?
26 Що таке венчурний фонд?
27 Що забороняється змінювати ІСІ?
28 Коли корпоративний фонд вважається створеним і набуває статусу юридичної особи? дня?
29 Що заборонено корпоративному фонду у період між реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і внесенням відомостей до ЄДРІСІ?
30 Реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду здійснюється у строк ?
31 Незатвердження установчими зборами статуту та результатів розміщення акцій корпоративного фонду вважається відмовою від створення корпоративного фонду та є підставою для повернення засновникам коштів, внесених у рахунок оплати акцій корпоративного фонду, які повертаються у строк?
32 Який мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду?
33 На який строк укладаються договір між корпоративним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного фонду та договір між корпоративним фондом і зберігачем активів корпоративного фонду?
34 Органами корпоративного фонду є?
35 Перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на?
36 Хто може бути присутнім на загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори?
37 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально учасникам корпоративного фонду особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду, не пізніше ніж за:
38 Хто розсилає повідомлення про проведення загальних зборів?
39 За якої кількості акціонерів ІСІ повинен публікувати в офіційному друкованому виданні Комісії повідомлення про проведення загальних зборів?
40 Наглядова рада корпоративного фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж?
41 Корпоративний фонд повинен повідомити учасникам корпоративного фонду про зміни в порядку денному у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду не пізніше ніж?
42 Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників корпоративного фонду (їх представників), які сукупно є власниками?:
43 Як здійснюється обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування?
44 У корпоративному фонді з кількістю учасників понад100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням?
45 У корпоративному фонді з кількістю учасників понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж?
46 Протокол загальних зборів складається протягом?
47 До складу наглядової ради корпоративного фонду не можуть входити представники чи пов'язані особи яких інститутів?
48 Повноваження Голови наглядової ради ІСІ.
49 Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, передбаченого статутом, наглядова рада неправоможна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов'язані із скликанням та проведенням позачергових загальних зборів, які проводяться?
50 Що таке пайовий фонд?
51 Що не мають права робити учасники пайового фонду?
52 Активи інституту спільного інвестування - це сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність:
53 Цінні папери інституту спільного інвестування за формою випуску можуть бути лише:
54 Дивіденди за цінними паперами інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу?
55 Зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування подаються до НКЦПФР КУА у строк?
56 Розрахункова вартість цінного папера інституту спільного інвестування визначається як?
57 Викуп акцій корпоративного фонду відкритого типу здійснюється кожного робочого дня починаючи з дня реєстрації в?
58 Достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться за ціною, встановленою виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день зарахування цінних паперів на рахунок емітента. При цьому строк між списанням (переказом) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь емітента та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати?:
59 Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування закритого типу?
60 Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування відкритого типу?
61 Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу в період між інтервалами?
62 Чи підлягають вільному обігу цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу протягом інтервалу?
63 Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менш як?
64 У відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти?
65 У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти?
66 Компанія з управління активами інституту спільного інвестування повідомляє зберігачу активів інституту спільного інвестування про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів корпоративного фонду або компанії з управління активами пайового фонду, крім активів, облік яких веде зберігач активів інституту спільного інвестування, не пізніше?
67 Чи є обов'язковим. укладання договору зі зберігачем на обслуговування активів інституту спільного інвестування з приватним розміщенням?
68 Зберігач активів інституту спільного інвестування провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування, укладеного з ?
69 Чи може входити іноземна валюта до складу активів інституту спільного інвестування?
70 Що не можуть включати активи інституту спільного інвестування?
 <<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

11.02.19 - 21.02.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.02.19 - 21.02.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.02.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

11.03.19 - 21.03.19
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
21.03.2019 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

11.03.19 - 21.03.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.03.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.03.19 - 21.03.19
Навчання за спеціалізованою (скороченою) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.03.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

08.04.19 - 18.04.19
Навчання за типовою (повною) програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
19.04.2019 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №69/15 від 15.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір №76/15 від 20.06.2018 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

©  2001-2019  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку