Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка на участь в навчанні

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Викладачі
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація)

 

Затверджено
наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від
24.09.96 р. N 215

(Установити, що Положення діє в тій частині, що не суперечить пунктам 3, 4 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1 від 05.01.99)

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку (далі - Положення) розроблено відповідно до п. 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14.02.97 N 142/97, та нормативних актів Комісії щодо видачі дозволів (свідоцтв про реєстрацію) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. Положення має на меті - забезпечити координацію роботи з підготовки фахівців, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, якщо до них, згідно з чинним законодавством, будуть встановлені вимоги щодо сертифікації.

Розділ 1. Порядок навчання
1.1. Навчання фахівців з питань фондового ринку здійснюється на підставі типових навчальних програм з відповідних спеціалізацій, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія з цінних паперів).
Зміни та доповнення до типових навчальних програм, пов'язані з розвитком законодавства з питань фондового ринку, змінами вимог щодо атестації фахівців, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, вносяться Комісією з цінних паперів.
1.2. Типові навчальні програми та зміни і доповнення до них публікуються в засобах масової інформації.
1.3. Право на навчання фахівців має навчальний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 228, від 12 лютого 1996 року N 200 та від 19 лютого 1996 року N 224 і який уклав договір про співробітництво з питань навчання фахівців відповідної спеціалізації з Комісією з цінних паперів. Договір про співробітництво укладається на термін не більше двох років.
1.4. Для укладення договору про співробітництво навчальний заклад подає до Комісії з цінних паперів такі документи:
- загальний опис (інформацію) про навчальний заклад;
- список викладачів, які залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та місця роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відносини між навчальними закладами та викладачами, а також інформацію про проходження стажування на базі Навчально-методичного центру відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Положення;
- навчальний план з відповідної спеціалізації, складений згідно з типовою навчальною програмою;
- копію ліцензії Міністерства освіти України на право здійснення освітньої діяльності;
- копію договору про співробітництво з визначеним Комісією з цінних паперів навчально-методичним центром.
Навчальний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року N 224, подає до Комісії з цінних паперів копії статуту та відповідного рішення Уряду Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації про створення цього навчального закладу.
Документи, крім копій, підписуються керівником навчального закладу.
1.5. У разі, якщо з навчальним закладом укладений договір про співробітництво з питань навчання фахівців однієї спеціалізації, право на навчання фахівців інших спеціалізацій для здійснення ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, цей навчальний заклад отримує шляхом внесення доповнення до цього договору.
Для внесення доповнень до договору навчальний заклад подає до Комісії з цінних паперів такі документи:
- навчальний план з відповідної спеціалізації, складений згідно з типовою навчальною програмою;
- список викладачів, які залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та місця роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відносини між навчальними закладами та викладачами, а також інформацію про проходження стажування на базі Навчально-методичного центру відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Положення.
Документи підписуються керівником навчального закладу.
1.6. Перелік навчальних закладів, які уклали договори про співробітництво з Комісією з цінних паперів, публікується у засобах масової інформації.
Кожний навчальний заклад повинен оприлюднювати на власному веб-сайті таку інформацію:
план-графік проведення навчання фахівців;
розклад навчання;
навчальні програми із зазначенням викладачів з кожної теми, перелік актів законодавства, необхідних для вивчення відповідних навчальних програм.
Навчальний заклад, який провадить навчання фахівців з питань фондового ринку, при рекламуванні своєї діяльності щодо відповідного виду навчання обов'язково повинен вказувати на наявність договору про співробітництво з Комісією з цінних паперів.
Навчальний заклад несе відповідальність за організацію і проведення навчального процесу згідно з установленими вимогами.
1.7. Навчальний заклад зобов'язаний щороку у термін до 1 вересня надавати до Комісії з цінних паперів актуалізовану інформацію стосовно списку викладачів, які залучатимуться до проведення занять протягом наступного навчального року, із зазначенням дати проходження останнього стажування кожним викладачем.
1.8. Навчальний заклад видає слухачам свідоцтва про навчання за його підсумками. Свідоцтва про навчання засвідчуються підписом керівника та печаткою навчального закладу.
1.9. Свідоцтво про навчання повинно містити:
- назву навчального закладу;
- надпис "Свідоцтво про навчання фахівця (вказується спеціалізація)";
- номер та дату видачі свідоцтва про навчання;
- прізвище, ім'я та по батькові фахівця;
- запис, що свідоцтво про навчання надає можливість складання кваліфікаційного іспиту та одержання кваліфікаційного посвідчення з відповідної спеціалізації;
- підпис керівника та печатку навчального закладу.
1.10. Навчальний заклад веде реєстри виданих свідоцтв про навчання з кожної спеціалізації із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних фахівця, номера та дати видачі свідоцтва.
В тижневий термін після закінчення курсу навчання навчальний заклад подає до Комісії з цінних паперів інформацію про фахівців, яким були видані свідоцтва про навчання з відповідної спеціалізації. Інформація подається на паперових носіях та у вигляді електронної копії на електронному носії у форматі, який встановлює Комісія з цінних паперів. Паперова форма інформації повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою навчального закладу.
Інформація про фахівців повинна містити:
- назву навчального закладу;
- реквізити договору про співробітництво з Комісією з цінних паперів;
- дані про кожного фахівця, якому видано свідоцтво, а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, що видав паспорт, та дата видачі);
- номер та дата видачі свідоцтва про навчання.
1.11. Філія навчального закладу, який уклав договір про співробітництво, подає до Комісії з цінних паперів документи про філію, оформлені згідно з п.п.1.4, 1.5 цього Положення та підписані керівником навчального закладу та керівником філії.
Після письмового погодження Комісії з цінних паперів, яке надсилається філії та навчальному закладу, філія навчального закладу проводить навчання фахівців відповідно до вимог цього Положення.
Навчальний заклад несе відповідальність за дотримання його філією вимог цього Положення та умов договору про співробітництво з Комісією з цінних паперів.
1.12. Контроль за дотриманням навчальним закладом та його філією умов договору про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фондового ринку здійснює Комісія.

Розділ 2. Організація атестації фахівців
2.1. Атестація фахівців, які мають наміри займатися професійною діяльністю на ринку цінних паперів, провадиться з метою забезпечення сумлінного і професійного виконання ними своїх обов'язків перед учасниками ринку цінних паперів.
Для атестації фахівців створюються екзаменаційні комісії, які проводять кваліфікаційні іспити з кожної спеціалізації.
2.2. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника навчального закладу, на базі якого буде проходити атестація фахівців, за погодженням з Комісією.
До складу екзаменаційних комісій входять представники Комісії з цінних паперів. При необхідності до складу екзаменаційних комісій можуть включатись представники інших державних органів, навчальних закладів та організацій, створених професійними учасниками фондового ринку.
2.3. Приймання кваліфікаційних іспитів екзаменаційними комісіями здійснюється відповідно до порядку роботи екзаменаційної комісії і правил проведення кваліфікаційного іспиту, які затверджуються Комісією в установленому порядку.
2.4. Робота екзаменаційних комісій організовується на базі установ, з якими Комісія з цінних паперів уклала договори про співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку за умови наявності в цих установ відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та відповідного договору про співробітництво з навчально-методичним центром.
Атестація фахівців з питань фондового ринку може проводитись не за місцем навчання.
Договір про співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку укладається на термін один рік.
Інформація про місцезнаходження екзаменаційних комісій та порядок їх роботи публікується в засобах масової інформації.
2.5. Особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж "спеціаліст" або "магістр".
Особи, які вперше претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати економічну або юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж "спеціаліст" або "магістр".
2.6. Для участі у кваліфікаційному іспиті фахівець подає до екзаменаційної комісії:
- заяву на участь у кваліфікаційному іспиті;
- копію свідоцтва про навчання або іноземного документа щодо здобуття професійної кваліфікації;
- копію документа про освіту, що відповідає вимогам пункту 2.5 цього Положення;
- копію платіжного доручення про оплату за складання кваліфікаційного іспиту.
У разі наявності у професійного учасника ринку цінних паперів практичного досвіду роботи не менше одного останнього року на момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту:
- копію свідоцтва про навчання за скороченою типовою програмою, виданого за відповідним видом професійної діяльності з цінними паперами;
- ксерокопію трудової книжки за останній рік, засвідчену в установленому порядку;
- документи, що підтверджують трудові відносини у разі сумісництва, за останній рік, якщо діяльність пов'язана з цінними паперами, засвідчені в установленому порядку.
Розмір оплати за складання кваліфікаційного іспиту встановлюється згідно з вимогами чинного законодавства установою, на базі якої організовується робота екзаменаційної комісії.
2.7. Екзаменаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит шляхом тестування фахівців. У разі необхідності екзаменаційна комісія може проводити додаткову співбесіду з фахівцями.
Фахівець має право скласти кваліфікаційний іспит протягом 1 року з дати отримання свідоцтва про навчання з відповідної спеціалізації.
Кваліфікаційні вимоги до фахівців при складанні кваліфікаційного іспиту та тести з кожної спеціалізації є єдиними для всіх екзаменаційних комісій і затверджуються Комісією з цінних паперів.
2.8. У разі успішного складання кваліфікаційного іспиту фахівцю видається кваліфікаційне посвідчення з відповідної спеціалізації.
Оформлення і видачу кваліфікаційного посвідчення не пізніше трьох днів від дати проведення кваліфікаційного іспиту здійснює установа, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії. Кваліфікаційні посвідчення підписуються головою та секретарем екзаменаційної комісії і засвідчуються підписом керівника та печаткою установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії.
2.9. Кваліфікаційне посвідчення повинно містити:
- надпис "Екзаменаційна комісія (назва навчального закладу);
- надпис "Кваліфікаційне посвідчення фахівця (вказується спеціалізація)";
- місцезнаходження екзаменаційної комісії;
- номер та дату видачі кваліфікаційного посвідчення;
- прізвище, ім'я та по батькові фахівця;
- номер та дату протоколу про результати кваліфікаційного іспиту;
- підписи голови та секретаря екзаменаційної комісії, керівника установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії, та печатку цієї установи.
2.10. Екзаменаційна комісія за результатами кваліфікаційного іспиту складає протокол у двох примірниках, який підписують усі члени комісії, та затверджує з проставленням печатки керівник установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії. Перший примірник указаного протоколу в тижневий термін передається до Комісії. Другий примірник протоколу зберігається зазначеною установою протягом десяти років від дати проведення кваліфікаційного іспиту
2.11. Фахівець, який не склав кваліфікаційний іспит, вправі оскаржити дії екзаменаційної комісії в Комісію з цінних паперів.
2.12. Кожний атестований фахівець має право мати тільки одне кваліфікаційне посвідчення з відповідної спеціалізації. Термін дії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фондового ринку - 3 роки з дати його видачі.
2.13. Установа, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних посвідчень із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних фахівця, номера та дати видачі посвідчення.
В тижневий термін після кваліфікаційного іспиту установа подає до Комісії з цінних паперів інформацію про фахівців, яким були видані кваліфікаційні посвідчення. Інформація подається на паперових носіях та у вигляді електронної копії на електронному носії у форматі, який встановлює Комісія з цінних паперів. Паперова форма інформації повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії.
Інформація про фахівців повинна містити:
- назву та місцезнаходження установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії;
- номер та дату протоколу про результати кваліфікаційного іспиту;
- дані про кожного фахівця, якому видано кваліфікаційне посвідчення, а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, що видав паспорт, та дата видачі);
- номер та дата видачі кваліфікаційного посвідчення.
2.14. Документи, які подані фахівцем до екзаменаційної комісії, після проведення кваліфікаційного іспиту повинні зберігатись установою протягом чотирьох років.
2.15. Контроль за діяльністю установи щодо атестації фахівців з питань фондового ринку здійснює Комісія з цінних паперів.

Розділ 3. Навчально-методичний центр
3.1. Навчально-методичний центр визначається рішенням Комісії з цінних паперів.
3.2. Рішення Комісії з цінних паперів про визначення навчально-методичного центру є підставою для укладання договору з навчально-методичним центром про співробітництво щодо:
- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються Комісією з цінних паперів;
- організації стажування викладачів з питань фондового ринку, корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються Комісією з цінних паперів;
- організації та методологічного забезпечення роботи екзаменаційних комісій з проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління та фахівців учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями;
- координації роботи регіональних екзаменаційних комісій з атестації фахівців з питань фондового ринку;
- організація здійснення тестування;
- інших завдань з питань підготовки фахівців фондового ринку, визначених законодавством.

Розділ 4. Контроль за видачею кваліфікаційних посвідчень
4.1. Контроль за видачею кваліфікаційних посвідчень фахівців з питань фондового ринку з кожної спеціалізації здійснює Комісія з цінних паперів.
(Пункт вилучено на підставі Рішення Комісії № 34 від 02.03.99)
(Пункт вилучено на підставі Рішення Комісії № 34 від 02.03.99)
(Пункт вилучено на підставі Рішення Комісії № 34 від 02.03.99)
(Пункт вилучено на підставі Рішення Комісії № 34 від 02.03.99)

4.6. Подовження терміну дії кваліфікаційного посвідчення проводиться у порядку, встановленому цим Положенням щодо атестації фахівців.


<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

11.06.18 - 22.06.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.06.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.06.18 - 22.06.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.06.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
27.09.2018 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

24.09.18 - 27.09.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

16.10.18 - 25.10.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
26.10.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №77/15 від 20.11.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань аудиту на фондовому ринку
* Договір № 38/14 від 16.06.2016 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір 37/15 від 21.06.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

Заявка на участь
в навчанні »
©  2001-2018  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку